4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Krzëwim òkã…
Lëst òtemkłi do nëch co jima sã Òdroda nie widzy, to je: lżi je kritikòwac jak prawie redagòwac

Dôwno nie bëło na Kaszëbach òtemkłëch lëstów, tej je to – mëszlã – terô bëlny sztërk, żebë przëbaczëc nen ôrt rozkòscérzaniô dejów. Je czëc czasã taczé głosë, że Òdroda je lëchò, bò na przëmiôr na òdrodowô kaszëbizna je dosc dzywnô. Cekawé, że dosc wiele (chòc nié wszëtczé) taczé głosë jidą òd tich co pò kaszëbskù czësto nie rozmieją pisac. Jinszé sã trafiają głosë, że Òdroda bëła czedës pismionã wòjarskò-lëteracczim, a terô sã z ni robi taczi cządnik spòkójny ë cëchi. Tu mòże prôwda. Je czëc czasã, że Òdroda je za krótkô. Je czëc, że za długô. Że tekstë za wialdżé, a téż że za môłé. Że témizna je takô abò że je jinszô.
Czasã je czëc (i tuwò grãdo sã ùprocëmnic), że Òdroda je w za môłim nakładze drëkòwónô ë za słabò kòlpòrtowónô, że nie dochôdô do wszëtczich co bë jã brëkòwelë. Jo, tuwò nie mdã sã tacył, takô je prôwda. Chcã le ùzdrzéc, jak jinszi bë jã kòlpòrtowelë abò drëkòwelë w dwatësącznym nakładze, czéj ni ma dëtków. Aniołowie kò Òdrodë nie wëdrëkùją ë nie rozniosą pò Kaszëbach – na to je nót dëtków wzyc. A z tim nie je kò letkò…
Wszëtczim tim, co nama pòmôgają ë rãce mają wiedno chãtné do robòtë ë dobrima redama téż służą, Redakcëjô dzãkùje ë na Jastrë nôlepszé żëczbë skłôdô. A tima co le gôdają, że to lëchò a no téż nie je dobré, żëczimë, żebë założelë so gwôsné pismiono a téj rzeklë co je lżi: kritikòwac czë prawie redagòwac?
Z Jastrowima żëczbama òd Redakcëji Òdrodë

P. Kąsk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!