5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama "Szlachama Remùsa"
Łoni dzél naszi redakcëji (A. Bradtke, M. Bradke, G.J. Schramke, P. Szczëpta), a téż z nama wespódzełający S. Nôgel miôł bëté na wialdżim, bò na 160 òsobòwim Kaszëbsczim Spłënienim Czôłenkama „Szlachama Remùsa”. Doszedł jem do dbë, że wôrt to spłënienié westrzód najich czëtinców rozkòscerzëc, bò je to pò prôwdze, a nie le z miona, kaszëbskô jimpreza.
Wiedno to spłënienié, jeżlë nie całé, to w dzélu, ë to w wiele wikszim, je pò Kaszëbach. Në a sami kaszëbiznë je na nim wiele. Atrakcëje związóné z nają kùlturą, jaczé miałë plac łoni to: otmëkóné czëtónim wëjimkã Żëcégò i przigòdów Remùsa ògniszcza, chtërné są téż farwòwóné gôdkama Rómana Skwiércza ë przë jaczich kòle pòlsczégò ë anielsczégò, je czëc kaszëbsczi spiéw; wëstãp kabarétu Fif; pòtkanié z redakcëją Pomeranii; jôrmark kaszëbsczich ksążków (wëdowców: Czëc, Region ë Rost); pòkòzanié przedchrzescëjańsczégò pòmòrsczégò òbrzãdu Scynanié kani (przërëchtowanégò òbez Karno Sztudérów Pomoranijô); wëstãpë dwóch folkloristicznych karnów; òbzéranié cekwëch môlów m.jn. wdzydzczégò skansenu, a téż kamòwëch krãgów w Òdrach, co leżą na greńcë Kaszub ë Kòcewiô.
W niedzelã òsta òdprawionô kaszëbskô msza swiãtô. W codzéń msza téż je, leno nie wiém czë pòlsczé czë kaszëbsczé (tak to z młodima colemało je, że nie wiedno chcą miec na ùwôdze prôwdã: memento mori).
Z nie ju tak richtig kaszëbsczich rozegracëjów na spłënienim bëła mùzyka, wëbòrë nômilszégò dzeùsa, wëmiónczi czôłenkama, mecz (dwa lata przódë w balã, łoni w szatkã).
Je mùs przë tim wëmienianim dopòwiedzec, że niechtërné z atrakcejów mają swój plac w kòżden rok.
Latos ju pò rôz 18. je òrganizowóné spłënienié Szlachama Remùsa, a no mdze, jak òrganizatorzë pòdôwają, òd 12 do 20 lëpinca (ale tak pò prôwdze ju sã zaczinô 11, bò wiele lëdzy w nen dzén przëjeżdżiwô, rozstawiô celtë, bawi sã, grô na gitarach, spiéwô. Płënąc bãdze sã Zbrzëcą ë strzédną Brdą – òd Sominów do Wòzëwòdë na Bòrach (òkóm krótczi program).
Za bëtnictwò w spłënieniu płacy sã: 140 złotëch ùlgòwò (dlô sztudérów, ùczniów, a téż nôleżników ZK-P, KT Wanożnik ë SK Wodniak, jaczi mają òpłaconé nôleżnicczé skłôdczi razã z 2003), 170 złotëch normalno. Za czôłenkò ‑ 135 złotëch (płacy ten, chto wëpòżëcziwô, tak tedë wëchòdzy na głowã pò 67 złotich ë 50 groszi), a téż zastôw przë branim czôłenka 50 zł (to na nôprawë czôłenków – jakbë co sã stało) a téż 20 złotëch zastawù za startowi numer. Tak dejadë pò prôwdzë, jak wszëtkò graje (czôłenka abò steru sã nie roztrzaskô, numra ani wiosłów sã nie zgùbi), a tak wnetka wiedno je – sztudérã spłënienié kòsztëje leno 205 złotëch ë 50 groszi. A jeżlë chto nie chce płënąc, mòże jachac w karnie kòłowim.
Òrganizatorze w tich zapłaconych dëtkach dôwają ùbezpieczenié lëdzy, òpiekã lékarską, codniowé pôłnié (zupa), pòcztowé kartë, spłiwowi medalijón ë jinformator-regùlaminã-prowôdnik, płacą za biwakòwanié, jimprezë kùlturalne, przewòżenié paczétów.
Zgłosziwac sã, pisemno, na pòkserowónym na wialgòsc A4 fòrmùlaru, jaczégò mòdło më òkóm drëkùjemë (za Pomeranią 3/2003), je mùs do 4 czerwińca do 4 pò pôłnim.
Òrganizatorzë do 13. czerwińca sélają pisemno òdpòwiesc ò przëjãcym abò nieprzëjãcym na spłënienié (wielosc bëtników je doch ògreńczonô). Do przëjãtëch sélają jinformatór-regùlaminã-prowôdnik, a téż drëczk bankòwégò przekazu spłënieniowëch òpłatów.
Do 26. czerwińca je mùs zapłacëc za spłënienié, a kserokòpijô (je mòżno faksã – numer 346-26-13) dowòdu wpłatë mô sélac na adresã òrganizatora (Klub Turystyczny ZKP Wanożnik, ul. Straganiarska 21-22, 80-837 Gdańsk, z dopisanim Spływ). Numer kònta ë to wszëtkò co tam je brëk bãdą na drëczkù.
Jakbë chto co sã chcôł dowiedzec mòże zazwònic pòd numrë: 301-90-16; 301-27-31
Program spłënienia (baro òglowy)*
12 lëpińca (sobòta)
zarejestrowanié sã; òdebranié czôłenka; ò 12.00 òtemkniãcé spłënienia; pôłnié; przeńsce do Pełka, gdze bãdze pòtkanié z Jerzim Żiwcã ë czëtanié Remùsa; 17.00 pòtkanié z przedstôwacama przédnictwa Gduńska ë òpòwiôstczi prowôdników pò Gduńskù; wieczór mùzëka w òsrodkù Uroczysko
13 lëpinca (niedzela)
Płëniãcé 16 km – jezorama ë rzéką Zbrzëcą (zdrzi na geògrafnô kôrta). Òbòzowiszcze w Kaszëbie. Pò pôłnim przeńscé do Lesna, gdze je drzewianny kòscółk – nôwëższi drzewianny bùdink nie leno na Kaszëbach ale ë w Pòlsce, ë gdze bãdze òdprawionô kaszëbskô msza swiãtô. Wieczór ògniszcze ë m.jin. czëtanié Remùsa (co bãdze mia plac przë wszëtczich ògniszczach)
14 lëpińca (pòniedzôłk)
Płëniãcé 14 km – Zbrzëcą ë jezorem Milachòwò jaż do Lasczi. W Lasce òbòzowiszcze.
15 lëpińca (wtórk)
Płëniãcé 17 km – jezorama, Zbrzëcą, rzéką Brdą do Swòrów, jezorã Karsińsczim jaż do zaczątkù Dłudżégò. Tam, niedalek lesniczówczi òbòzowiszcze. Wieczorem pòtkanié z lesnym, czekawim baro człowiekã.
16 lëpińca (strzoda)
Płënãcé 17 km – jezorama ë Brdą nazôd do Swòrów, pùzni Brdą ë jezorama jaż do Czernicë. Tam òbòzowiszcze ë m.jin. pòtkanié z redakcëją Pomeranii.
17 lëpińca (czwórtk)
Dzéń na lądze. Wëjazd do Chòniców, òbzéranié mùzëji ë gardu. Pò pòwroce ë pôłnim wëmiónczi czôłenkama.
18 lepinca (piątk)
Płëniãcé 16 km. – jezorama ë Brdą, przenoszenié czôłënków kòle zapòrë w Mëlofie, dalé Brdą. Òbòzowiszcze za Rëtlã.
19 lëpińca (sobòta)
I wariant – 18 km. – płëniãcé Brdą do Wòzëwòdë.
II wariant – 24 km. – przenoszenié czôłenków na Wialdżi Kanał Brdë, płëniãcé nim do Fòjutowa, zseniãcé człenków pò ùrzmie na Czerską Strëgã, płëniãcé nią do Brdë, dalé Brdą do Wòzëwòdë. Òbòzowiszcze. Òstatné, òddzakùjącé ògniszcze.
20 lëpinca (niedzela)
Zakùńczënié spłënienia.

*Program nen jesz w jaczims dzélu mòże òstac zmieniony. Program kùlturowi jesz je w rëchtowònim. Dejade òrganizatorze są dbë, bë rozegracëjów nie bëło mni jak łoni.

Jôbard
(pòdôwczi wzãté z artikla J. Kòwasczégò Zbrzycą i środkową Brdą, Pomerania 3/2003)

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!