5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Wiôldżi Tidzéń ë Jastrë - Dzél drëdżi

Wialdżi Piątk w kaszëbiznie mô baro òbrazowé miono: Płaczëbóg. Jak wszãdze w chrzescijańsczim swiece je to dzéń smiercë Jezësa Christusa, Sëna Bòżégò, dzéń w jaczim wierzący nié leno jidą do kòscoła, ale téż ë barżi jak w jinszé dnie pòszczą, bë chòc bëc kąsk blëżi Christusa, sparłączëc sã w Jegò mãce. Na pãmiątka negò dnia, jak mô nôpisóne ò tim J. Perszón starszi z niechtërnëch wsów na Kaszëbach w pòrenk Wialdżégò Piątkù jesz nie tak dôwno ùderzalë wietewką jałówcową swòje dzece, gôdającë przë tim: Płaczë, bò dzys je Płaczëbòga.
W Płaczëbóga na Kaszëbach pierwi béł jadłi leno sëchi chléb, a téż sëché bùlwë. Przódë téż w Wiôldżi Piątk jesz przed wschòdã słuńca białczi zamiatałë jizbë, a wszëtczé smiece pò cëchù wërzucałë na pòdwórzé, pòla abò greńcã sąsada. Bëła wiara, że dzãka témù w nim dodómie nie bãdze pchłów ë jinszégò robastwa, a przeńdze òno do sąsada. Wieczór w Płaczëbòga lëdze mëlë sã w nôblëższim jezorze. To mia ùleczëc òd wszëlejaczich chòrosców skórë. Wialdżi Piątk do dzysô je ùznôwóny za dzéń, jaczi je nôlepszi do przesôdzaniégò kwiatów ë jinszich roscënów.
Wialgô Sobòta wedle stôri wiarë to dzéń, czedë ùmarłi Christus zszedł do piekłów, bë wëbawic sprawiedlëwëch. Lëdze wierzëlë, że nen czas, a téż w noc przed sobòtą ë pò ni je czas, czedë to mòdlëtwą je mòżno wiele łask wëproszëc dlô dëszów zmarłëch lëdzy.
Z dniã Wiôldżi Sobòtë téż je związóny zwëk jinszégò ôrtu, dzysô chrzescëjańsczi, ale jaczi wierã wëwòdzy sã z czasów przedchrzescëjansczich. Móm tu na mëszlë swiãcenié ògnia. W Wiôlgą Sobòta w dodómach wëgaszalë lëdze òdżin ë zapòlalë gò na nowò z wãdżelków abò jaczich knëpelków na jaczich pôlił sã òdżin pòswiãcony na wieczorny, sobòtny mszë swiãti. Czasã téż, òsoblëwò młodi, mielë starã, bë ne swòje zapòloné òd swiãconégò w kòscele ògnia rzeczë doniesc palącé sã dodóm ë òd nich na nowò rozpalëc wëgaszoné ògniszcza.
Colemało téż nima wãglama czë knëpelkama malowelë na wierzejach òd pòdwórza czë gòspòdarczich bùdinków krziż, co mia chronic chòwa ë dobëtk òd chòrosców, òczarzeniów ë jinszich złich rzeczi. Në knëple ë wãgle téż wkłôdalë Kaszëbi na jaczis dél w stodołach czë chléwach bë barnic dobëtk òd ògnia, łiskawicë, jinszich nieszczesców. Téż w dodómach bëłë kładłé za òbrazë czë krziż bë chroniłë lëdzy. Wòda pòswiconô na sobòtni mszë téż bëła relikwiją, co òde złegò mia barnic nen dodóm ë całi dobëtk. W Wiôlgą Sobòta swiãcy sã jestkù. Òstónie òno zjadłé na jastrowim frësztekù.
Reno, w niedzalã jastrową jesz przed wschòdã słuńca lëdze szlë sã mëc do jezora. Bëła wiara, że na wòda ùzdrôwia. Dejadë pò drodze ë przë mëcym nie bëło mòżno nick gadac, ani sã òbzerac. Dzeùsom na jastrowò wòda mia dac swiéżotã ë widzałosc.
Pierszi dzéń Jastrów, jak to òsta ju rzekłé, béł colemało bezmiãsowim dniã. Jeżlë dejadë sã nie pòscëło òb całi dzéń to pòscëło sã chòc do pôłniô. Zwëkòwim jestkù bëła przede wszëtczim prażnica, ë jak pisze J. Perszón, jesz do terô je to praktikòwóné. Niedzela jastrowò to téż dzéń zrãkòwinów.
Z drëdżim dniem swiãtów związóny je przede wszëtczim dëgùs. Stari kaszëbsczi zwëk chce, że dëgòwało sã dëgówkama, to je wietewkama jałówca. Wczas reno miało sã starã dopasc w wërach dzeuse ë nima szmitkama je wëchłostac pò szpërach. Bëła to nie leno zôbawa (hm, przede wszëtczim dlô knôpów), ale téż ë swòjégò ôrtu zwëk. Bëła òglowô wiara, że dëgòwanié mô zagwësnic dzéwczëcu widzałosc. Bëło téż znanką, że dzéwczã ju to terô sã knôpóm widzy. Wedle L. Malicczégò jeżlë dzéwczëcu kùreszce sã ùdało dostac do chléwa ë wëpùscëc swiniã, òd razu knôpë mùszelë zaprzestac dëgòwaniégò.
Za to chłopstanié dzeusów dëgòwnicë dôstôwelë jôjka, kùcha czë nawetka dëtkã. Jesz terô tak sã dzeje. Dzysô kaszëbsczé dëgòwanié dejadë dżinie. Jałówc òstaje wëparti bez wòdã. Jak tak sã zdrzi na to dzysdniowi degòwanié, to człowieka czasã smãtnô mëszlô nachòdzy: piãkny, richtig kaszëbsczi zwëk dżinie, chùtkò dżinie. Skòrno ledze nie szanëją swòji domôcy tradicëji ë tak letkò ją wërzëcają, to kaszëbiznã, co je sparłączonô z tradicëją, sã òstónie?

G.J. Schramke

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!