5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Nowi na mùzycznym gònie
Łoni pòjawiło sã nowé kaszëbsczé rokòwé karno Kòmpanijô Wãdzëbôków. Wszëtcë perznã czëlë jich dokôzów wedónëch na place CD. Na pôłnim Kaszëbów no karno je czëc w chònicczim rediu, w pabach w òkòlim, a na kòncertach w Kaszëbsczi Òglowòsztôłcący Licëji słëchińcë spiéwają razã ze spiéwôczką i bëlno znają kòżdą piesnią. W łżëkwiace karno zagrało na Przezérkù Piesniów Europejsczich w Jinowrocławiu. [...]

Z niegò më wszëtcë

6. maja mia môl w najim stolëcznym gardze Gduńskù drëgô ju promocëjô (piérwszô bëła òdprawiona w łzëkwiace w sopòcczi rednicë) nônowszégò dokazu prof. J. Bòrzëszkòwsczégò, żëcopisu ùtwórcë terôczasny kaszëbsczi rësznotë zatitlowanégò: „Aleksander Majkowski (1876 - 1938). Biografia historyczna” (Aleksander Majkòwsczi (1876 - 1938). Dzejowô biografiô).
Wnet sto lëdzy przëtomnëch w mieszczónsczi zalë gduńsczi rednicë Stôrégò Gardu wësłëcha laudacëji prof. Jerzégò Sampa, jaczi midzë jinima przëbôcził zapisóny we wstãpie do ksãżczi wëjimk, że dlô niechtërnëch pisanié biografijów ni mô niżódnégò szëkù, bò je to ùrôbianié bëtów lepszëch òd jinszich, robienié z historëji biologòwi ruletczi. [...]


Kartësczi je pierszi!

Niedôwno redny kartësczégò pòwiatu rozsądzëlë, że nôdpisë w krézu mdą dwajãzëkòwé: kaszëbsczé ë pòlsczé. Kartuzë są téj pierszim krézã w jaczim òsta to zrobioné cawnotowò. Donądka kaszëbsczi nôdpisë są na greńcach krézów pùcczégò ë wejrowsczégò. Szasëje są znakòwówé pò kaszëbskù téż m.jn. w Jastarni, Miechùcënie, Mirochòwie, Òstrzëcach. [...]


Pamiãtôj !

Żebë Twòje dzeckò mògło ùczëc sã rodny mòwë we szkòle !

  • We spòdlëczny szkòle ë dżimnazëji sygnie 7 taczich pòdaniów (.pdf ) , żebë direchtora szkłołë miôł òbrzészk zrobic ùczbã kaszëbiznë.

  • We strzédny szkòle - mùszi to bëc 14 ùczniów.

  • Ni mòże òn wzyc za to òd Ce niżódnégò dëtka - wszëtczi dëtczi na szkòłowiznã dostónie òd Gminë.

Czëtôj tëż na starnie :
http://www.kaszubi.pl/05eduk/05eduk.html


Bùdiszëno

24. łżëkwiata w Radibòrze (kréz Bùdiszëno) bëła ataka neònazystów na łużëcką młodzëznã, jakô pilowa drewno na tradicëjny swiãto ë festin „pôlenié czarowniców“. Pùznym wieczorã kòle 30 Miemców w 6 autach przëjacha, zadzéwiającë biôtkã, cëskającë łôwkama. W biôtce 4 młodëch Łużëczanów òsta zrenionëch. Jeden òsmënôstolatny òstôł òdwiozłi do szpëtla. Wedle napadłëch całô ataka bëła krótszô jak 10 minut, ë ni sygło czasu, żebë wòłac pòmòc. Dzãka temù, że jeden z napadłëch pamiãtôł redżistracëjny tôfle jednégò z autów neònazystów, ju ti sami nocë 4 òstelë schwôtóny.
W rediowim wëwiadze młodi Łużëczanie mielë rzekłé, że znają nëch lëdzy. Bëlë to lózno zrzeszony lëdze z òrganizacëją „Òstatné dzecë Hitlera“. Pòchôdają òkòlégò. Donądka nie bëlë znóny pòlicëji.

gw, pk


„Jo” dlô Ùniji!

W niedzelã 27. łżëkwiata w Sopòce òdbëła sã wialgô demònstracëjô pòpiérającô weńcé do Europejsczi Ùnije. Wëstrzód tësąców lëdzy bëło widzec fanë europejsczé ë kaszëbsczé. Westrzód wielu lëdzy wôżnëch dlô najégò kraju béł midzë jinszima przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô prof. Bruno Synak. [...]

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!