5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło.., ale ò tim jész nie bëło...

Jak Walerémù sã ùdało nikògò nie zabic òbez całą wòjnã, jaż doma dôł w pësk stôri zôkònnicë

Dobrze le słëchôjta!
To bëło tegò lata, co knôpi bëlë tak piãkny jak nigdë, ale nie bëło czasu jich kòchac – za wiele sã wkół dzejało. Tak wiele sã dzejało, że dzéwczãta zaczãłë kòchac tak na rap-cap: midzë jednym przemarszã wòjska, a drëdżim. Jedny szlë w dzéń jaż zemia sã trzãsła, jinszi w noc jak na żokach, jedny w skwar, drëdżi w szlapã... Przëszlë na kùńcu taczi, co knôpów ze wsë wzãlë. A nicht nie zdrzôł chtërna za chtërnym w laubie, czë za stodołą rëczała, chtëren z chtërną kapczi pò lëpach wieczór turlôł – za chtërnym Trudka, za chtërnym Bernadka... A że Agnéscziną blewiązkã do strzédny czeszénie Waleri sczikrôł – kòmù bë to sã chcało mëslec skòrno sã króle sjata za barë wzãlë. Jeden król sjata do drëdżigò króla sjata co wôżnégò pewno miôł, ale żóden knôp ze wsë do żódnégò knôpa ze żódny drëdżi wsë nick ni miôł, to gwës, ale chto bë ò to pitôł czede sjat całi zadërgòtôł...

Ale słëchôjta dali...
Në tak Walerégò nëkało òd kùńca sjata do kùńca sjata. We Fracji rok w zaszlapónym rowie sedzôł jaż mù gewéra przëdërdzewiała, w górach w Austrëji pół rokù miarzł jaż do sënégò slôdka, jaż gò delë pòd Ruska za Konigsberg, a tam znôu przeszła zëma, ale sto razy gòrszô. Jaż chróstu zabrakło i przeszło na to, że jedny i drëdżi szlë w ten sóm las rżnąc danę ë chójczi i wëszło, że jedny i drëdżi tą samą gôdkã mają i ni ma Rusków, ni ma Miemców, a z jedny i drëdżi stronë Pòlôsze jednaczi, përznã jinszi le w gôdce. Téj le bëło wëbrac z jaczi stronë stanąc w grëpie mët, co bë do se nie przëszło strzélac. Ò to zagrële w baszkã, i wëszło, że Walerémù w rusczim wòjskù sã bic przëszło. Ale tam gewérów bëło mało, za to zebraniów i wiéców wiele, tak że to sã jemù nawet kąsk widzało.

Ale terë co sã wërobiło!
Nôpierwi to òn béł za wachã prze jichnim płacu solnym, a Rusce sã dërch le narôdzelë a sztridowële, jaż jedny nocë Walerémù przëszło wząc szturmã jeden pałac w tim Petersbùrgù, a reno òn sã dowiedzôł, że òn był zëmòwy. A do tégò sã Waleri dowiedzôł, że to òn prawie bezmała sóm całi stôri sjat wëwrôcył. Òn sã spłosził i szedł do jichniégò szôłtësa, czë co, a ten rzekł, że Waleri to pewno szpión, bò jegò gôdczi wëznac ni mógł. Tak gò zamklë do kòzë. Le ta kòza ni mia tëlny scanë i Waleri szedł lóz ledwie sã dwiérze zatrzasłe. I trafił do jinszégò wòjska – le ruchna mùszôł mieniac, a to ju drëdżi rôz, tak to lżi przëszło. A tam sã dôł do kùchni, a że był głód, to robòtë wiele ni miôł – le pùstëch grôpków pilowôł. A że to wòjskò nëkało w jinszą stroną jak Walerégò wies – në tak przëszło ‑ trudno. I znôu bëła zëma, jachelë baną, szlë piechti, jaż jich na kùńc òbtoczële i wzãlë w niewòlã.

Ale terë co bëło!
Bez całą Syberiją gò karowelë. Tam bëłë taczi mrozë, że jak jeden Czech drewno rąbił bùten i pò pół gòdzënie przëszedł do jizbë, i ùszë zacarł, to jemù òne òdpadłë i pies je zjôdł. Ale że ten Czech był łësy, to tak mòcno nie bëło widzec – stôł sã gładczi wkół. Z tim Czechã sã Waleri skùmplowôł tak, że do kùńca prawie bëlë razem. To béł starszi chłop, co ùcekł z austriacczégò wòjska, a w Pradze przed wòjną był za rakarza. Józef jemù bëło na jimiã. Na kùńcu jich wëwiezlë na sam kùńc, że dali le mòrze. Walerémù to sã widzało, bò słuńce wschôdało z mòrza jak w Rzucewie, a nié z lasu jak w Pétersbùrgù, a Józefòwi to bëło równo, bò mòrze pierwszi rôz na òcze widzôł. To bëła Kamczatka jakbë chto nie wiedzôł. Në Józef swòjim zwëkã érbnął kòmu psa i òni tak we trzech wieczór sobie nad mòrzem sôdelë i nie bëło jima baro lëchò, le Walerémù sã czasem zacniło jak nalôzł w strzédny czeszeni Agnéscziną blewiązka.

Ale terë co sã wërobiło – sami zdrzëta!
Jednym razã na ta plażã przëpłënãłë desantowé barczi ze żôłtim wòjskã i Walerégò z Józefã związelë dlô zacygniãcégò jãzëka ò dislokacëji rusczich wòjsk pòegranicznych. Ale w Japòniji wëszło na wiérzch, że ti dwaji pò ruskù gadac nie rozmieją i żóden dolmôcz ni mógł dińc co to za jãzëczi: midze sobą sã rozmieją, a tak rozmajiti są. Blós pies ruską gôdka rozmiôł, ale ò dislokacëji gówno wiedzôł. Jak Józef rzekł, że mòrze piewszi rôz widzôł na òcze, to sprowadzëlë dolmacza japòńskò ‑ madżarsczégò, ale ten jesz barżi zgłëpiôł: to są Chòrwacë – rzekł. Në té òni chòrwacczégò dolmacza jaż na Hònsu sprowadzac mùszelë, ale to sã na nic zdało. Òd tégò wërszaftu òni jesz barzi szrë slépiów dostelë jak mielë, a do mërkù nie przëszlë. Téj sã tim wszëtczim zajinteresowa pòlonijô z Czikagò, i òni flot przëszlë, co je lóz, ale nick nie mówilë, le dëtczi zebrelë i tich dwùch wãdrowczików scyglë do se, bò Japòńcë na to szlë, bez to, że kłopòt le z nima mielë. Jo, j tak ti dwaji kómple: Kaszëba – gbùr ze Rzucewa i Czech – rakôrz z Pradżi – ten bez ùszów, a ten z blewiązką w czeszeni do Czikagò trafilë.

No a terë słëchôjta – zarô bądze kùńc.
Józef, Czech bez ùszów założił w nym Czikagò fabrika fùtru dlô psów, a Waleri, że ną blewiązką béł jakbë nie zdrzec mòcno przëwiązóny, dodóm przëjachôł nazôd. Jo, ale Agnésë ju we wse nie bëło – w Żukòwie w klôstrze sã dała zamknąc, bò lëstów nie dostôwa, a nie wiedza co na Syberiji brifków wiedno mało. No a jesz z tim wëwrôcanim bez Walerégò całégò sjata ji chto tam strachu nanëkôł, i wiéta wë jak to je. Në jo, ale klôster mô mòcné wrota. Tak Waleri z Brónkã ë Pawłã òd Szprétków najachë nen klôster w noc – kòżden dostôł dlô se białka, a Waleri Agnésã. Że fùrtianka sã pòbùdzëła i skrzeczëc chca, to w pësk dosta, chòc òna prawie niczémù winowatô nie bëła, a ti całi wòjnie to wcale.

J. Kroplewsczi

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?