5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

"Jo" dlô Ùniji !

W niedzelã 27. łżëkwiata w Sopòce òdbëła sã wialgô demònstracëjô pòpiérającô weńcé do Europejsczi Ùnije. Wëstrzód tësąców lëdzy bëło widzec fanë europejsczé ë kaszëbsczé. Westrzód wielu lëdzy wôżnëch dlô najégò kraju béł midzë jinszima przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô prof. Bruno Synak.

Z kaszëbsczich stowôrów ë jinstitucëjów donądka le blós Kaszëbsczi Jinstitut mô rzekłé ò weńcym do EÙ. W pòłwie łżëkwiata jejich ùchwôła pòpiérającô weńcé Pòlsczi do EÙ òsta sélónô do naju Redakcëji ë jinszëch kaszëbsczich ë pòmòrsczich cządników ë gazétów.
K-PZ donądka ni mô ùchwôloné niżódny taczi ùchwôłë. Słowa B. Synaka na sopòcczi demònstracëji są pierszima rzekłima w miono Kaszëbów.
pk

Czë to sã nama òpłacy?
Gwësno mùszimë niedługò – 7. ë 8. czerwińca rozsądzëc sprawë baro wôżné dlô Kaszëbów ë dlô Pòlsczi. Mómë terô mést òstatną òrãgã, żebë zrobic so jesz krótczi rechùnk zwësków ë zôgrôżbów.

Kaszëbizna: Kaszëbizna mdze w lepszim abò taczim samim stónie. Prôwda, że Pòlskô zaczinô ùznawac prawa Kaszëbów do jãzëka ë kùlturë, chòc jesz nie ùznôwô prawa Kaszëbów do bëcô nôrodã. Równak europejsczi miészëznowé prawa pòmôgą kaszëbiznie prakticzno sã rozwijac, a weńcé w europejsczé karno łączbë midzë môłima nôrodama dô nama dostãp do szczegłowëch jinfòrmacëjów tikającëch mòżlëwòtów ë prakticzi rozwiju taczich spòlëznów jak Kaszëbi. Przede wszëtczim zanôleżi to òd nas ë najégò ùrzidzeniégò.
Gòspòdarka: Wedle ekspertów zôczątk mdze cãżczi, tj. nick sã òd razu nie zjinaczi. Na gwësné miónë mùszi żdac czile lat. Równak bënë EÙ mómë mòżlëwòtë, żebë w przindnoce dostac wicy. To je wiedzec, że zanôleżi to le òd nas. Gwësno bùten EÙ nie mdzemë mielë niechtërnëch mòżlëwòtów a gwësno téż ùnijné kraje mdą wëlowac jinszëch partnérów w biznesu jak më.
Pòlitika: Nick sã nie zjinaczi, póczi z EÙ ni mdą chcelë zrobic jednégò państwa. Donądka mdzemë dali w Pòlsce tak jak më bëlë ë nôwôżniészé rozsądzënczi mdą tuwò. A tej pùzni na ùdbã zjinaczënë EÙ w państwò më mdzemë (naji przedstôwcë) mielë wpłiw.
Rządzëna: EÙ nie je w sztãdze zmùszëc Pòlską do zjinaczënë ôrtu rządzeniô, ale europejsczi wzorë mdą szłë, ë gwësno mdą wpłiwac ë mdą stosowóné. Òd wiela lat dérëjący czerënk, żebë twòrzëc autonomiczné redżonë mdze gwësno miôł òdzwãk téż kòle nas.
Gwësno nicht za nas niczegò nie zrobi, ani nie dô nama nick darmôk. Bez Ùnije mòże bëc le gòrzi, z Ùniją abò mdze lepi, abò tak samò. Zwëczajno na bòkadnosc kòżden mùszi zapracowac sóm. Mést Ùnijô je le taczim bilietã, jaczi mòżemë dostac jakno dôrënk. A czë nen biliet wëzwënégùjemë – to ju zanôleżi le blós òd nas.

pk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!