5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Kartësczi je pierszi!

Niedôwno redny kartësczégò pòwiatu rozsądzëlë, że nôdpisë w krézu mdą dwajãzëkòwé: kaszëbsczé ë pòlsczé. Kartuzë są téj pierszim krézã w jaczim òsta to zrobioné cawnotowò. Donądka kaszëbsczi nôdpisë są na greńcach krézów pùcczégò ë wejrowsczégò. Szasëje są znakòwówé pò kaszëbskù téż m.jn. w Jastarni, Miechùcënie, Mirochòwie, Òstrzëcach.

‑ To je baro wôżny sztërk dlô kaszëbiznë w kartësczim krézu. Kaszëbsczi dzejôrz, Feliks Marszałkòwsczi, gôdô czãsto, że czej jãzëk kaszëbsczi weńdze do szkòłów ë kòscołów, gwësno nie zadżinie. Miôł prôwdã. – gôda Wanda Czedrowskô na sesëji Rede Pòwiatu w Kartuzach
Za przëjicym ti ùchwałë głosowało 22 rednëch, jeden sã strzimôł. Nicht nie béł procëm. Redny pòdsztrichòwelë, że nen ùstôw je zgódny z Ùstawã ò jãzëkù pòlsczim z 2002. rokù.
Dwajãzëkòwé tôfle pòjawią sã na greńcach krézu, na bùdinkach starostwa ë jinstitucëjów do niegò przënôlegającëch: szpëtlach, strzédnëch szkòłach, ògniowi starżë ëjn.
Kòle 3 ë 4 lata temù, czej na Kaszëbach bëło to òglowé, żebë nalëmiac nalimczi z Grifã ë nôdpisã „Kaszëbë” na wjazdach do swòjich wsë ë gardów, wikszosc teritorije Kaszëbów òsta tak òznôczonô. Równak kartësczi kréz ò tim czasu niebëlno sã òdznacził, bò le blós w nym wszëtczé nalimczi òstałë zerwóné przez miejsczé słëżbë. Terô, jak je widzec, w kartësczim jidze w bëlną stronã.
Czej czile lat temù na greńcach pùcczégò krézu pòjawiłë sã tôflë pò kaszëbskù „Pùcczi pòwiôt”, òstałë baro chùtkò zamalowóné czerwioną farwą przez lëdzy zrzeszonëch ze spòlëzną subkùlturë „skinów” ë pòlsczich faszistów. Dosebno jak na drëdżim kùńcu Europë. Czile lat temù baro znóny béł w całi Europie òdjimk zrobiony w Rumùnsczi, na jaczim bëło widzec dwajãzëkòwé tôfle z nôdpisama pò madżarskù ë rumùnskù. Bëłë òne ùstôwioné w òbéńdach Rumùnsczi, w jaczich mieszkô wikszosc Madżarów. Madżarsczé miona òsta zamalowóné przez rumùnsczich faszistów. Znóny òdjimk miôł titel: „Demòkracëjô pò rumùnskù”. Latos ùstôwioné tôfle na greńcach wejrowsczégò krézu nie òstałë zszargóné. Chcemë le miec nôdzejã, że takno ju òstónie.
A przë òrãdze je wôrt pòmëszlëc – jaczi zôstny kréz zrobi tak samò? Mómë dosc tëli kaszëbsczich krézów. Przënômni bëło bë wôrt, żebë prócz kartësczégò téż stolëczny Gduńsk, Sopòtë ë Gdiniô a krézë pùcczi, wejrowsczi, lãbòrsczi, stôłpsczi, bëtowsczi, chònicczi ë kòscérsczi wëstawił e dwajãzëkòwé tôfle. W Darłowie ë jinszëch kùrortach na Wëstrzédnym Pòmòrzim mòże tej sej dozdrzec kaszëbsczi fanë òkóm pòlsczi czë europejsczi przed ùrzãdã czë chëczą. To bë bëło përznã dzywné, czéjbë Sławno czë Kòszalëno mia kaszëbskòjãzëkòwé tôfle przed nama – krézama zamiészkónyma we wikszoscë przez Kaszëbów.

P. Szczëpta

zaczątk 


Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny