6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Żukòwsczé ùfanowienié

3. maja na całëch Kaszëbach bëło widzec pòlsczé fanë. W niechtërnëch placach, òkóm pòlsczich wisałë kaszëbsczé. Tak bëło na przëmiôr w Krokòwi, Kartuzach, nôwicy jich bëło w Żukòwie. W tim placu Ùrząd Gminë miôł zòrganizowóné dokładno tëli kaszëbsczich co pòlsczich fanów. Pëszno to wëzdrzało czej sã jacha przez nen gard. Ùdbòdôwcą tak aktiwnégò demònstrowaniô kaszëbiznë béł Albin Bichòwsczi, bùrméster żukòwsczi gminë. Z nym gôdô P. Szczëpta.

Czemù prawie na 3. maja òstałë wëwieszoné kaszëbsczé fanë? Kò to nie je kaszëbsczé swiãto…

Swiãto 3 Maja, chòc nie fejrowóné w czasu realnégò socjalizmù, wiedno bëło parłãczoné z czasã próbów retaniô Pòlsczi przed pòliticznym i gòspòdarczim ùpôdkã. Taką prawie próbą bëło ùchwôlenié pierszi w Europie, a drëdżi na swiece demòkraticzny kònstitucëji, zwóny Kònstitucëją 3 Maja. Wëwieszenié kaszëbsczich i pòlsczich fanów z leżnosce tegò swiãta bëło przëbôczenim, że Kaszëbë są dzélã naszi Wiôldżi Òjczëznë- Pòlsczi.

A jaczé kaszëbsczé swiãta gmina téż mdze swiãtowa? Jaczé mdze nôblëższé?

Pòdług mie pòsobnym swiãtã, jaczé bë mùszało bëc pòdsztrichnioné przëtomnoscą kaszëbsczich elemeńtów je Swiãto Samòstójnoscë, 11. rujana. Pamiãtac mùszi, że i Kaszëbi wiedno biôtkòwalë ò łączbã z macerzą ‑ Pòlską, co pòtwierdzywô ùgòda w Kãpnie z 1282. rokù ë téż pòstawa kaszëbsczich delegatów (A. Abraham), w Pariżu, zgódno z zewiszczã Derdowsczégò: „Ni ma Kaszëb...”

A bëłë jaczés tôkle? W Redze Gminë wszëtcë bëlë zgódny, że to je bëlnô ùdba?

Wëwieszenié fanów nie bëło żódnym tôklã. Leżi to w mòji kòmpetencji. Nie darwôł jem tegò ùzgòdniwac z Miéską Radzëzną. Decyzją sóm jem pòdjimnął.

Czë dlô Gminë béł to wialdżi kòszt?

Niżóden kòszt nie je za wiôldżi, żebë pòdczorchnąc òdwieczną bëtnosc Kaszëbów na ti zemi.

Jak lëdze òdbiérelë naje fanë?

Mëszlã, że dobrze. Wielno lëdzy bëło z tegò rôd ‑ òdebrôł jem czile ò tim sygnałów.

To je wiedzec, że w Żukòwie mieszkô baro wiele lëdzy nié-Kaszëbów. Jak ny òdbiérelë kaszëbsczé fanë w całim gardze?

Faktã je, że dzél wëwieszonëch fanów òstôł skradłi. Mùszi przë tim rzec, że tak cos dzejało sã téż chùtczi, przez ùszłé lata z fanama pòlsczima. Pewno lëdzóm brëkùje fanów...

A wiedzelë wszëtcë, że to kaszëbskô fana?

Przënôlégô rzec, że bëlë taczi, co pitelë cëż to taczé czôrno- żôłté? Wëtłumaczëlë jesmë i tédë bëło wiedzec. Ni ma co sã temù dzëwòwac, kò donëchczôs òkróm swiãtów rëchtowónëch przez K-PZ ë jinszé kaszëbsczé stowôrë ‑ kaszëbsczé fanë nie bëłë wieszóné w żukòwsczi òbéńdze, chòc je to gmina „z gruńtu” kaszëbskô.

Czegò tej félëje, żebë lëdze so jã wiedno kòjarzëlë?

Blós le tegò, żebë tëch fanów bëło fùl i wszãdze òbczas rozmajitëch leżnosców religijnëch i patrioticznëch, na masztach przë ùrzãdach ‑ przë promòcyjnëch jimprezach na kòszlach, czôpkach, nalimkach...

Jaczi je cél tak aktiwnégò demònstrowaniégò kaszëbiznë?

Przede wszëtczim ‑ ùczbòwi. Mùszi przëbôcziwac, w całoscë Kaszëbóm, ò tim, że są na ti zemi òd wiedno i nie mają blós prawa, leno òbrzëszk dozéraniô swòji spôdkòwiznë: jãzëka i kùlturë. Jinaczi to wszëtkò mòże jic w zabëcé!

Niedługò mdze Zjôzd Kaszëbów we Słëpskù. Je to jesz jedna òrãga, żebë zademònstrowac jednotã. A je nót nama taczich demònstracëjów?

Kòżdô leżnosc do pòkôzaniô doróbku i jednotë Kaszëbów je dobrô. Zjôzd w Słëpskù mô pòkôzac, że më, pòstrzód wszëtczich Pòlôchów jesmë jak nen farwny kwiôt, jakno ta perła, ò chtërną Pòlskô mùszi miec starã, chtërną wôrt je dozerac, żebë w przińdny, sparłãczony Eùropie nie òsta znikwioną ‑ cobë swiéca dali swòjim blôskã...

Kartësczi kréz mô rozsądzoné, że nôdpisë na krézewëch bùdinkach ë szasëjach mdą dwajãzëkòwé. Je to gwësno téż bëlny ôrt, żebë pòdsztrichnąc że jesmë w Kaszëbsczi. Czë Gmina Żukòwò téż so ùdbô zrobic dwajãzëkòwé tôfle?

Ta ùdba z czasã dodrzenieje w naszi gminie. Mô to wiôldżi znaczenié, w całoscë w promòcji.

zaczątk 


W gminie Żukòwò w 6 môlach są szkòłë z kaszëbsczim jãzëkã, są to: Żukòwò, Banino, Bòrkòwò, Pãpòwò, Przëjazń i Skrzeszewò. Òd séwnika kaszëbizna mdze téż w Chwaszczënie ë Miszewie. Szkòła w Miszewie mdze mia miono Jana Trepczika. Gmina Żukòwò je nôbëlni reprezentowónô na sztudiji kaszëbsczégò jãzëka na GÙ, je jich dzesãc òsób (20% słëchińców kaszëbisticzi). Lëczba Kaszëbów w gminie nie je znónô, równak je czëc, że tuwò Kaszëbów je nômni w całim kartësczim krézu. Nôwicy przëbëcznych je w Chwaszczënie, Żukòwie i Baninie.