6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Kaszëbi w dialogù
Gduńsk. Bëło wiele rzekłé ò dialogù midzë słowiańsczima nôrodama ë jãzëkama òb czas 3. Midzënôrodny Ùczałi Kònferencëji Sztudérów „Dialóg kùltur ë wiarów na zemiach słowiańsczich”, jakô mia plac 8 – 9. maja na Ùniwersytece Gduńsczim.
Òrganizowónô bëła przez Ùczałé Kòło Slawistów miona P.P. Niegosza (Njegoš), dzejającé na katédrze slawisticzi GÙ. Òbgôdka ta sã sta òrãgą dlô zéńdzeniégò sztudérów z Pòlsczi ë zeza greńców, a téż òsób zajinteresowónëch kaszëbizną.
Wëkładë dérowałë dwa dnie, òb nen czas òdbëłë sã òdczëtë sztudérów z Pòlsczi, Czech, Sôrbije ë Ùkrajinë ò kùlturowëch, mòwnëch ë relidżijnëch znajemnotach Słowión.
Co je wôżné – bëło pierszi rôz w trzëlatny historiji ti kònferencëje rzekłé téż ò kaszëbiznie – ò zetknieniach ë kòntaktach jãzëka kaszëbsczégò z czesczëzną ë pòlaszëzną.
Bëłë téż zéńdzenia ze slawistama ë ùczałima GÙ. Miôł plac téż môłi pòkôz kaszëbsczi kùlturë, òbleczënka ë keramiczi. Cëzyńcóm kaszëbizna òsta przedstôwionô téż „òd kùchnie” – mia plac prezentacëjô Dôjwida Króla kaszëbsczich wôrów, to je zjôdnëch wôrów z kaszëbsczima nôdpisama.
Prócz tegò Paùl Szczëpta gôdôł, a Duszan Pazdzersczi tołmacził na sôrbsczi, ò kaszëbiznie, ò terëczasny kaszëbsczi kùturze ë sytuacëji kaszëbsczich médiów ë pismieniznë.
Na kùńc mòżno bëło pòsłëchac kaszëbsczégò mùzykòwaniô – na akòrdiji fejn gra naja redachcëjnô drëszka Ana Cupa z Brusów (sztudérka pòlitolodżije na GÙ).
Dlô nas no zéńdzenié bëło òrãgą, żebë pòsłëchac ò jinszich Słowianach, a dlô gòsców, żebë lepi pòznac Kaszëbów, jich kùlturã, jãzëk a mùzykã. Kaszëbizna na wiedno gwësno ju mdze w „repertuarze” ny kònferencëje – westrzód òrganizatorów bëło czëc, że za rok no zéńdzenié mòże bëc namienioné môłim słowiańsczim jãzëkóm.
A. Dradrach

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!