6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków

Niedôwno w Bolzano/Bosen òdbëło sã zéńdzenié Europejsczégò Bùra Môłëch Jãzëków (EBLUL), na jaczim Kaszëbi bëlë przedswióny przez Tomôsza Wicherkewicza. Z Pòlsczi mielë przëjachóny przedstôwcowie Miemców ë Ùkrajińców.

‑ Z tegò co òsta rzekłé, wëchôdô, że Pòlskô je na szarim kùńcu nawetka westrzód nowëch nôleżników EÙ. Miészëznowé prawa, w tim tikającé redżonalnégò jãzëka, nie òstałë finalno ùstanowioné – gôdô T. Wicherkewicz.
Òb czas zéńdzeniô òsta rozsądzoné, że w rujanie w Òpòlu mdze zakładczé zéńdzenié Pòlsczégò Bùra Môłëch Jãzëków – krajewi delegaturë EBLULa. PolBLUL, jak gwësno mdą gôdelë na zôpadze, bë miôł sã zajimac lobòwanim za môłima jãzëkama w Pòlsce ë mònitoringã ùjawernianiô jejich prôw. – Jem dbë, że PolBLUL mô bëc „robòcym mionã”, zato òficjalno to bë sã mia nazewac „Bùro Miészëznowëch ë Redżonalnëch Jãzëków w Pòlsce”.
Fakt, że zéńdzenié mdze w Òpòlu, to je kòle miemiecczi miészënë, je lëchi dlô Kaszëbów, bò nie dôwô òd razu mòżlëwòtë przëjicégò główny role przez kaszëbską zdrëszënã. Równak żlë òd razu przedstôwstò Kaszëbów sã ùrzidzy w òrganizacëją, mòmë wialdżé szansë bëc na przódkù.
Chto mdze przedstôwiôł Kaszëbów w PòlBLULu? Z lëdzy ùrzidzonëch w strukturë EBLULa Kaszëbi mają Paùla Szczëptã, przedstôwcã-jãzëkòwégò kòrespòndenta robiącégò przë projekce MININF ë Tomôsza Wicherkewicza, ùczałégò ë znajôrza, jaczi ju nié le rôz béł przedstôwcą w òficjalnëch stosënkach EBLULã. Béł téż czile razów nôukòwim kònsultantã europejsczich struktur do sprôw môłëch jãzëków. Nen mô wicy jak dzesãclatné doswiôdczenié w stosënkach z europejsczima jinstitucëjama. Nié le rôz béł przedstôwcą ùznónym przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.
Chto mdze ò tim decydowôł? Dzysô K-PZ je nôwikszą kaszëbską stowôrą, jakô chce przedstawiac jinteresë Kaszëbów na bùten. Chòc w czasach, czej kaszëbskô rësznota nie je ju skòscérzonô w jednym môlu ë je wicy stowôrów, czë to sygnie? Mòże mdzemë brëkòwelë òglowòkaszëbsczi zgòdë?
Stanowiszcze K-PZ je, że jakno nôbarżi òglowô stowôra, je jedurnym karnã, jaczé mòże wëstawic przedstôwcã. – Nie ma na Kaszëbach barżi òglowi òrganizacëje jak K-PZ. Wedle mòji wiédzë rësznota kaszëbskô je fest, prawie w 100 proc., reprezentowónô we Zrzeszenim. Zrzeszeniowé fòrum mô òglowi charakter. Czej le dińdze do nas pòcwierdzoné wiadło ò stwòrzenim bùra EBLULa, statutowé karna Zrzeszeniô sã do tegò òdniesą ë pòdjimną w ti sprawie decyzëje – gôdô Arkadiusz Gòlinsczi, czerownik Bùra K-PZ. Jinak mësli kaszëbsczi dzejôrz, aktór ë pisôrz Zbigniéw Jankòwsczi: ‑ K-PZ nie je niżódną reprezentacëją, bò nie òstało przez Kaszëbów wëlowóné.

P. Kąsk

Dlô Òdrodë:

Nôwôżniészima sprawama, jaczima zajimô sã EBLUL ë jegò bùra w krajach-nôleżnikach je lobing za Europejską Kôrtą Redżonalnëch ë Miészëznowëch Jãzëków, w nëch krajach, w jaczich na òsta przëjãtô – mònitoring ji ùjawernianiô. Téż bùro sã jinteresëje jinszima dokazama ùjawernianiô abò nieùjawernianiô jãzëkówëch prôw.
Wdôrzã, że czej pierszi rôz jô béł w 1989. rokù w Ljuwarden (Leeuwarden) we Frizëje z prof. Alfredã Majewiczã ë më gôdelë ò Kaszëbach, wszëtcë słëchińcë mielë gãbë szerok òtemkłé. Kaszëbóm mùszã pògratulowac bëlny jinfòrmacëjny pòliticzi, bò dzysô, ledwie pò czilunôstu latach, kòjarzenié kaszëbiznë je automaticzné. Terô pitają „a cëż je hénë wicy prócz ti kaszëbiznë?”

zaczątk wicherkiewicz

dr Tomasz Wicherkiewicz (ùr.1967) – znajôrz mòwów, w adiunkt w Katédrze Òrientalisticzi Ùniwersytetu mn. Adama Mickewicza w Pòznaniu, czerownik Pracownie Jãzëkòwi Pòliticzi ë Badérowaniów nad Miészëznama, wespółrobòtnik EBLULa (Europejsczé Bùro Môłëch Jãzëków) w Brukselë, autór m.jn. ekspertizë nt. ùstawù môłëch jãzëków w Pòlsce dlô Europejsczégò Parlamentu w Sztrasbùrgù, zajimô sã sytuacëją redżonalnëch ë miészëznowëch jãzëków w Pòlsce, Europie ë Azëji. Ùcznia ë wespółrobòtnik prof. A. Majewicza. Autór wielu ùczałëch pùblëkacëjów: pòlskò, anielskò ë miemieckòjãzëkòwëch.