6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Kaszëbë w pismieniznë

Praga. 13. maja w prasczi Słowiańsczi Bibliotéce òstôł òtemkłi wëstôwk zatitlowóny „Kaszëbë we zdrzadle swòji pismieniznë”. Wëstôwk mógł wszëtczim zajinterespwanym sã pòkazac òb czas trzech tidzeniów rozwij kaszëbsczi lëteraturë ë kònkretné przëmiarë kaszëbsczich cządników ë knéżków. Wëstôwk sóm mô prawie szesc dzélów. Na pòczątkù so zwiedzającë mòże przezdrzéc kartã kaszëbsczich gwarów F. Lorentza ë przeczëtac tekst ò jazëkòwëch znankach kaszëbiznë. Pùzni sã ùzdrzi kòpije ë òridżinałë historicznëch zabëtków kaszëbsczi pismieniznë òd Krofeja, Mòstnika przez Cenôwã ë Derdowszégò. Mô mòżlëwòtã pòrownac wszelëjaczé tipë kaszëbsczégò pisënkù ë przeczëtac so wëjimczi ze znónëch dokazów. Trzecym dzélã je wstãp do Młodokaszëbów ë Zrzeszińców razã z òdjimkama niechtërnëch pisarzów ë egzemplarzama Grifa a Zrzeszë Kaszëbsczi z różnëch lat. Terëczasnô lëteratura ë média przedstôwiają fragmentë pòézëje òstatnëch lat (pò drëdżi wòjnie) ë cządniczi (Pomerania, Norda, Òdroda, Głos Kaszëb). Midzë ekspònatama sã nalézą téż kaszëbsczé kôrtczi ë jinszé òbrôzczi. Jedna szafka je pòswiconô badanióm ò kaszëbiznie ë B. Zëchce. Zwiedzającë mòże so pòzdrzéc òbrôzczi z kaszëbsczi materialny kùlturë, hasła słowarzów ë artiklë ò kaszëbiznie w cëzëch cządnikach. Dali sã mòże człowiek pòznac z dzysdniowima knégama, wëdónyma niedôwno na Kaszëbach ‑ tu òstôł wëzwënégòwóny darënk kaszëbsczich wëdôwców z gromicznika 2003. (piselë më ò tim w strëmiannikòwim numrze w teksce „Baro pôłniowé Kaszëbë”) ë pòd kùńc sã mô przed òczama przezérk kaszëbsczich cządników òd Grifa pò Òdrodã, wszëtczé pëszno wedle se. Sama jinauguracëjô sã òdbiwa w reprezentatiwny zalë Nôrodowi Bibliotéczi w Pradze. Na wëkładze W. Knola òstôł przedstôwoiny krótczi wstãp do kaszëbsczi pismieniznë, jaczi miôł pòkazac, na jaczich tradicëjach leżi dzysdniowô lëteratura ë jaczim rozwijã sã do najich czasów dosta. Mòderatorã òdpòłniégò bëła Wastna Niachajová, jakô katalodżizëje kaszëbsczé ksążczi. Na jinaugùracëją przëszlë główno lëdze ze sami bibliotéczi, Stowôrë drëchów Łużëcë, poloniscë ale nawetka z minysterstwa szkòłowiznë. Pò wëkładze bëła mòżlewòta so przezdrzéc sóm wëstôwk. 17égò maja, òdwiedzëlë naju wëstôwk téż nôleżnicë lużëcczégò sztudérsczégò karna PAWK, jaczi miôł w tich dniach w Pradze swòje zéndzenié. Mést pierszi kaszëbsczi wëstôwk w Pradze dérowôł do kùńca maja, ale mómë nôdzejã, że naju gard dostónie corôz wicy lëżnosców łączbë z kaszëbską kùlturą.

W. Knol

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!