7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Z Łebë

Gard spòde znakù Grifa

Z Halëną Klinską, bùrméster Łebë, gôdô Adam Kléina

Czë mëszlice, że Łeba je gardã przëjôznym Kaszëbóm?

Gwësno jo. Kaszëbi żëją w Łebie òd stalat. W miesce sprôwiają wôżné ùrzãdë, mają starã ò zwëczi ë wôrtnotë.

Jaczé dzejanié je pòdjimóné z dbą promòcëje Kaszëbiznë?

Môlowé chùrë – szkòłowi „FALARË”, chór „ÉCHÒ” w swòjim repertuarze mają kaszëbsczé piesnie ë frantówczi. W gardowi biblotéce są prezentowóné wiérztë ë dokazë kaszëbsczé, òdbiwają sã zéńdzenia ùtwórcama. Òd czilu lat je rëchtowónô wialgô jimpreza „Swiãto Pòmùchla”, jakô mô promòwac môlowé rëbacczé zjestkù.

Jak wezdrzi sprawa z Grifã, jaczi na Waju nôkôz béł na bùdinkù Ùrzãdu Gardu wëwieszony? Terô gò ni ma widzec…

Wczasniészé władze samòrządzënë rozsądzëłë, żebë zdjic Pòmòrsczégò Grifa z mùrów bùdinkù. Terô Grif wrócy do kùńca lëpińca.

W gardze są miona szasëjów nazwóné òd kaszëbsczich dzejarzów czë pisarzów. Bëła takô ùdba, żebë na nym zrobic kaszëbsczé tôfle. Czedë mdze to ùjawernióné?

Mdzemë to robilë w nôblëższim czasu. Na tôflach mô bëc téż jinfòrmacëjô ò pòstójcu – patronie szaségò.

Czë wedle Waju je nót dwajãzëkòwëch tôflów na greńcach lãbòrsczégò krézu?

Wedle mie je to bëlnô ùdba.

A dwajãzëkòwé miona bënë lãbòrsczégò krézu?

Jô nie dozéróm niżódny przeszkòdë, żebë samòrządzënowé władze gminów pòwzãłë ùdbë ò wprowadzenim mionów ë nôdpisów téż w kaszëbsczim jãzëkù.

Jak sã Wama widzôł 5. Zjôzd Kaszëbów we Słëpskù?

Z żôlã mùszã rzec, że jô nie bëła na donenczasnëch zjazdach. Pierszi rôz, jô bëła na ti tuwò zjezdze. To bëło dlô mie wieldżé przeżëcé ë òrãga do bùchë – jô jem Kaszëbka. Mòje kaszëbsczé sërce biło mie mòcni.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!