7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Rzekłe w Kanadze

Przëbôcziwómë tekst wëstąpieniô Wòjcecha Etmańsczégò rzekłégò w Ottawa Valley (Kanada) òb Tidzéń Erbë Kùlturë w 2001. rokù. Skrócënczi bëłë mùszebné dlô wialgòscë tekstu.

Kaszëbë i Kaszëbi

Dlô wiele lëdzi to nick nie znaczi abò nick nie pòwie.Le më jesmë w tim dobrim placu i mòżemë wszëtkò ò tim òpòwiedzec. Pierwszé: sobie dac pitanié, gdze òni żëlë, czim bëlë i czim terô są. Kaszëbi żëlë nad Bôłtã .Kòle taczich miastów jak: Gduńsk, Słëpsk, Szczecëno. Czédës na pòczątkù zeszłégò tësąclecégò Kaszëbi sygalë jaż pò Daniją (Denmark). Kaszëbi mielë swòje mòżna rzec państwò, swòjich ksążãtów, swòje wòjskò. Ùczałi są terô jesz są kłócą jak dalek Kaszëbë sygałë.Le to trza òstawic ùczałim. Nôwikszim ksążãcym béł Swiãtopôłk.Ten ksążã mòcno sã biôtkòwôł. Bëłë to nôpiãkniészé czasë dlô Kaszëbów. To je to co wa tu robita. To je naji dzedzyctwò. W 1282. rokù ksążã Kaszëbsczi Mestwin II przekôzôł, òddôł, ksãstwò gduńsczé kaszëbsczé Przemësłowi II, ksãżëcowi wielkòpòlsczemù. Kaszëbi tej wschòdno-pòmòrsczi òstelë òddóny pòd panowanié Pòlsczi. Chòc w tich czasach Kaszëbi przechòdzëlé z rãków do drëdźich rãków. Rôz to bëlë Niemcë rôz Pòlôszë. Kaszëbi bëlë barżi sercã związóny z Pòlôchama chòc òni za baro ò nich nie dbelë.
W 1772. rokù béł pierszi rozbiór Pòlsczi, gdze trzej wiôldżi sąsadze: Miemcë, Ruskô i Austrijô pòdzélëłë midzë se Pòlską .To miało wiôldżi wpłiw na dzeje Kaszëbów. Kaszëbi trafile pòd panowanié Miemców. Kaszebi bëlë wiedno lëdzama pògraniczô .Co za tim jidze jich kùlturowòsc bëła wiedno rozdzartô. Nôwôżniészô dlô Kaszëbów bëła wiara. Kòżdi wiarã Kaszëbów wëkòrzistiwôł dlô swòji pòtrzébë.
Miemcë i Pòlôszë cygnãlë na swòjã stronã.W tich czasach mało chto sã zastanôwiôł czim òn je, Pòlôchã czë Miemcã, jaczé je jegò państwò, i co to je państwò.Tak w tich czasach czej waji starszi wëjeżdżelë mało chto sã zastanôwiôł czim òn je. Przewôżnie gôdôł, że je Pòlôchã bò z nim gò łącza wiara ë pòdobny jãzëk. Podobné słowiańsczé kòrzenie.
Wiele Kaszëbów w tich czasach zmieniło wiarã za sprawą Lëtra. Pózni ti Kaszëbi czëlë sã Miemcama. Pierszim człowiekã chto zaczął pisac pò kaszëbskù béł Szimón Krofey. Béł to pastór co chcôł prawic po kaszëbskù kôzania. Chcôł żebë Kaszëbi mòdlëlë sã w swòjim jãzëkù. Tak pò prôwdze pierszim wiôldżim Kaszëbą béł doktór, pisôrz Florian Cenôwa (Ceynowa). Òn napisôł czile ksãżeczków pò kaszëbskù. Òn pierszi zaczął bùdzëc dëcha kaszëbsczégò. Òn pierszi zaczął czëc kaszëbstwò. Ceynowa żił w latach 1817-1881. Robòtã dló kaszëbiznë zaczãła sã pò 1848. roku. Béł pierszim wedôwcą gazétë „Skôrb Kaszebskósłviańszczi mòve”. Drëdżi znóny ùtwór to „Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą”.
Wësmiéwô tam szlachtã pòlską i kler, za to że nie dbają ò dzecë i nie ùczą jich w rodny mòwie. Nie nalazło to rozmieniégò westrzôd lëdzi, bò szlachta w wiôldzim dzélù gardza prostim lëdã kaszëbsczim. Pò nim béł Hieronim Derdowsczi Òn napisôł pierszi poemat pò kaszëbskù „Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò secë jachôł”. Napisôł téż znóną kaszëbską piesn „Tam gdze Wisła do Krakówa”. Dzysô wiele Kaszëbów ùznôwô ją za naji himn.
Drëdżim wiôldżim dzejarzã i pisarzã béł Aleksander Majkòwsczi. On béł baro wiôldzim człowiekã. Zaczął wëdawac kaszëbską gazétã. Założił stowôrã kaszëbską „Młodokaszëbi”. Òn pierszi pchnął wiôlgą mòc w Kaszëbów. Ceynowa i Majkòwsczi zaczôł zriwac Kaszëbów i twòrzëc narodową swiądã. Majkòwsczémù ùdało sã zebrac kòle se wiele drëchów ë kòlégów. Majkòwsczi też napisôł pò kaszëbskù „Żeci i przegóde Remusa”. To je baro piãknô pòwiesc. Pòwiôdô ò małim knôpie, co mô przeniesc bez rzékã królewiónkã. Knôp baro pragnął jã przeniesc, ale na drodze spòtkôł trzë wiôldzi Strôchë – Ukôzczi: Strach ,Trud i Niewôrto. Strôszczi te stoją wiedno na drodze dlô robòte dlô kaszëbiznë. Oznôczô to, że przed kòżdą robòtą nas Kaszëbów trzimają te trzë Strôszczi. Nôwikszim i nôgòrszim je Niewôrto.
(…)
Trzecé wiôldżé pòkòlenié to Zrzeszińcë. To karno założało pò pierszi wòjnie swiatowi wiôldżi Kaszëbi. Do nich mòżemë zaliczëc Aleksandra Labùdã, Jana Trepczika, Frãnca Grëczã, Feliksa Marszałkòwsczégò, Jignacégò Szutenberga. Oni pierszi zaczãlë pùbliczno gadac pò kaszëbskù, założëlë gazétã „Zrzesz Kaszëbskô”, wëstawiele sztëczi w téatrze. Czãsto za swòjã robòtã bëlë przësladowóny, nie mielë miru.
(…)
Pò drëdzi wòjnie swiatowi przëszłë cãżczé czasë dlô Kaszëbów i dlô rozwicô kùlturë kaszëbsczi. Kòmùnysce zamklë gazétã „Zrzesz Kaszëbskô”, Zrzeszińcë mielë problemë z SB, to je pòlską krëjamką pòlicëją. Zrzeszińcë sã rozpierzchlë. Béł to baro cażczi czas. Dopierkù pò smierce Stalina w Pòlsce sã òdmieniło.
(…)
Od 1989. pò skùńczeniô sã kòmùnë zaczął sã nowy czas w dzejanim całi robòtë na rzecz kaszëbizne. Do władz lokalnych różnigò szczebla wlezlë Kaszëbi. Kaszëbi zaczãlë sami sobą rządzëc . To beła wiôlgô zmiana. Do wiele szkòłów wszed jãzek kaszëbszczi. Dzëcë zaczãłë sã ùczëc pò kaszëbskù. Szkòłë wprowadzëłë naùka ò Kaszëbach . Béł to milowi krok . Dzãka ùpadkòwi kòmùne më téż mòżeme sã spòtikac miedzë sobą . Pòznac i pogódac ó swóich kórzeniach.

To bëło dzesąc lat nazôd, téj dało téż grzmòt strzód ùczałich kaszëbsczich i pòlsczich. Pò dzesãc latach sztridu mòżemë rzec: jãzëk kaszëbsczi mô swój plac w rédze jãzëków swiata. Dzysdnia mómë elementôrz do nôuczaniégò kaszëbsczégò, mómë téż Bibliją sw. przetołmaczoné na jãzëk kaszëbsczi, mómë mòdlëtëwnik do nôbòżeństwa, bë më mòglë sã mòdlëc pò kaszëbskù. To są milowé kroczi w rozwiju naszégò jãzëka.
(…)
Wszëtkò z kaszëbizną nie je tak piãkno jak mògło bë sã zdôwac. Nômłodszi pòkòlenié nie gôdô doma ze sobą pò naszémù. Wszëtkò zaczãło sã zmieniac ju dwadzesce lat temù . Téj starszi doma zaczëlë dzecë ùczëc òd młodosce pò pòlskù. Kaszëbsczi jãzëk le tej sej je czëc strzód môłëch dzecy. Dzecë przeważnie gôdają pò pòlskù. Przëczinów tégò zdarzené je wiele. Jedną z nich bëło, że szkólny w setmëdzesątëch latach zaczãlë gadac, że jãzëk kaszëbsczi bądze dzecóm przeszkôdzôł w dalszi ùczbie. (…) Jô jem przikładã procëmnym: do szôstégò rokù żëcô jô le gôdôł pò kaszëbskù , dopiéru w szkòle zaczął jem sã ùczëc pò pòlskù . Zdążił jem skùńczëc Ùniwersytet i mògã z całą mòcą pòwiedzec, że kaszëbsczi mie nigdë nie przeszkôdzoł. Pòwiém wicy: czãsto mie pòmógł i pòmôgô w mòjim żëcym.
(…) Jô wiém, że dlô Waji je cãżkò ùtrzëmac kaszëbsczi. Bò na ten czas, co wa brekùjeta, to je jãzëk anielsczi. Do szkòłë, do robòtë i do zôbawë sygnie jãzëk anielsczi. Le mùszita wiedzec: drzewò bë mògło rósc, są rozwijac brëkùje kòrzniów, brëkùje wòdë, brëkùje pòkarmù, jôdë. Nôród czë karno etniczné do rozwicô brëkùje téż jãzëka żëwégò, a nié môrtwégò.

Wiôlgã dzãka za słëchanié.

Całosc na starnie Kaszëbów w Kanadze
http://www.wilno.org/vevisit/vevisit.html

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?