7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi
Pierwi niżle człowiek zawładnął Kaszëbama, żëłë na téj zemi stolëmë. Wëzdrzałë tak samò jak lëdze, ale bëłë pôrã razë wiãkszé òd nich. Miałë téż stolëmną mòc. Drzewa wëriwałë z kòrzéniama, jak bë to bëłë stebła trôwë. Cëskałë wiôldżima kamieniszczama jak zôrnama grochù. Jednym słowã stolëmë to bëłë wiôlgòsze. Temù téż lëdze sã jich bòjelë, zlôżëlë jima z drodżi i chòwelë sã przed nima. Stolémë równak miałë tã swiądã, że jich bëło wiedno mniéj, a lëdzy corôz to wiãcy.
Jednégò dnia dwa stolémë leżałë na sztrądze i òdpòcziwałë w céni drzéwiãt. Rozprôwiałë ò tim i ò nym i tak pòmału jich gôdka zeszła na lëdzy.
Jich je corôz wiãcy – rzekł starszi.
Spùszczają lasë i zakłôdają pòla – dodół ten młodszi.
Wëłôwiają rëbë z jezór, zabiérają nama grzëbë i òrzechë.
Bùdują nowé chëcze i nowé wsë.
Do paróna! Lëchò z nama!
Nie je dobrze!
I tak òd słowa do słowa ùradzëlë, że mùszi lëdzy wëniszczëc. Nôprzód, żebë nabrac mòcë, zdrzémnãlë sã përznã.
Całą tã gôdkã czuł młodi, mądri rëbôk. Wërzasł sã mòcno, ale miôł głowã na karkù. Cëchò wëlôzł na chójkã i cësnął szëszką w nos starszégò stolëma. Ten zarô sã pòderwôł i gôdô do młodégò:
Të! Le spòkójno! Bò jô cë tu zarô!
Cëż të chcësz? Jô doch nick nie zrobił – tłomaczëł sã młodi.
Spróbùj le jész rôz, a jô cë pòkôżã...!
Czej òni nazôd ùsnãlë, rëbôk zôs cësnął szëszką, ale tim razem w nos drëdżégò stolëma. Terô ten, chòc młodszi, rozgòrził sã na stôrégò, leno wnetka sã ùspòkòjił. Za chwilã rëbôk cësnął w starszégò, pózni jesz rôz w młodégò i cëskôł tak długò, jaż òni sã òstro pòszkalowelë. Szkalinga chùtkò sã zamienia w bijatëkã.
Nie bëła to zwëczajnô biôtka. Starszi nie chcôł pòzwòlëc, żebë dobéł na nim jaczis szcząker. Młodémù ju zbrzëdło słëchanié starszégò i terô chcôł pòkôzac, chto tu je mòcniészi. Òd szãtoleniégò chùtkò przeszlë do wôlaniégò w piôchù, a pózni do biôtczi na piãscë. Pòtémù zaczãlë wërëwac drzéwiãta i wëwijac nima jak pôłkama. Grëbé pnie pãkałë jak sztrëchùlcë. A òni brelë wiedno nowé, jaż wkół zrobiało sã pùsto.
Młodi rëbôk szczãslëwò zdążił zlezc ze swòji chójczi i ùcec dodóm. Z daleka przëzérôł sã ti straszny bitwie i zastanôwiôł sã, czë òn dobrze zrobił. Stolëmë biôtkòwałë sã dali. Nastôł wieczór, zrobiło sã cemno, a biôtka nie ùstôwa. Mòże noc bë ją zakùńcza, ale razem z nią przëszedł grzëmòt. Łiskawicë jima swiécëłë, a òni nalezlë nową barń.
Spòd kaszëbsczich piôchów wëjimelë kawałczi kamiznë i cëskelë w se z gòrzã. Ale mało czedë ùdało sã jima trafic, dlôte kamë mijałë celszcza stolëmów i lecałë dali. Do dzysdnia mòże je nalezc w rozmajitych nórtach Kaszëbsczi zemi. Jedne leżą tak, jak spadłë: kòl drogów, na sztrądach jezór i westrzód pól. Drëdżé roztrzaskòwałë sã na drobné kawałuszczi i spôdałë na zemiã jak sëmiã.
Przez dłudżé wieczi Kaszëbi zbiérelë je na swòjich pòlach, ale ni ma widzec jich kùńca. Flastrowelë nima drodżi, stôwielë fuńdamentë bùdinków i mòstë. Jich wielota dôwô pòjãcé ò tim, jak zażartô bëła bitwa stolëmów.
W kùńcu jima nie sygło mòcë. Leżelë krótkò se i ni mòglë ju rëchac rãkama ani nogama. Tej òdezwôł sã starszi:
Pòwiédz mie prôwdã, czemù të we mie cëskôł tima szëszkama?
Ùwierz mie, chłopie, jô tegò nie robił – jãknął młodi.
Jô téż w cebie nie cëskôł – sapôł starszi. – To mùszôł zrobic chtos jiny.
Tej jima cos przëszło do głowë:
To mùszôł zrobic człowiek! – zawrzeszczelë òstatkã mòcë. Ale ni mòglë ju nick zrobic. Zanim ùsnãlë na wieczi stôri jesz rzekł:
Mùszi, ten môłi stwór je òd nas wiele mądrzészi. Jeżlë òni wszëtcë są taczi, to ta zemia wnet bãdze jich.
Pó tim reszta stolëmów jesz długò żëła z lëdzama we zgòdze. Nie zdrzec na to, słowa stôrégò stolëma w kùńcu sã zjiscełë. Dzys pò stolëmach òstało blós kamienie i òstóną jesz pewno baro długò. Mòże nawetka dłëżi jak lëdze...

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!