7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

"Jo" ale nié wszãdze

karta7. i 8. czerwińca rzeklë Kaszëbi czë chcą bëc w zjednóny Europie i terô ju je gwësné, że wikszi dzél najich domôków widzy swòją przińdnotã nié blós z Pòlôchama, ale i razã z jinszima nôrodama naszégò kontinentu Ale to naji "jo" nie zazwãczało tak mòckò jak „tak” w niékaszëbsczich krejzach naszégò wòjewództwa i w całi Pòlsce.
70,8% mieszkańców kaszëbsczich gminów bëło „za” (bez Trzëgardu – Gduńska, Gdinie ë Sopòtù), czej dla Pòlsczi ta wielëna je 77,5 %, a dlô wòjewództwa 79,8 %.
W pòmorsczim, w kaszëbsczich pòwiôtach pòdeprzenié dlô zjednóniô bëło nôniższé, w kartësczim „leno” 59,7 %, a jedné le 3 gminë dze Unijô ùczuła "nié" w najim wòjewództwie to kaszëbsczé gminë: Przodkòwò, Srôkòjce i Lëniô.
Mòżemë sã pëtac jaczë są przëczënë taczégò welowaniô Kaszëbów, czë je to nën stôri „kompleks pòlskòscë” jaczi kóże wiedno, wszãdze i przë kóżdi òrãdze pòdsztirchòwac, że "Kaszëbi są Pòlôchama" i czëjącë nacjonalistëczną propagandã Lëdżi Pòlsczich Rodzënów, że Ùnijô je kuńcã wòlny Pòlsczi, dzél Kaszëbów jesz rôz chcôł pòkazac, że je barżi pòlsczi òd samëch Pòlôchów ?
A mòże je to przëpôdk Norwesczi czë Szwajcarsczi, chtërne nie chcą bëc w Ùniji, bò wiedzą, że same so nôlepi dadzą radã i nie mùszą sã dzëlëc swòją bòkadnoscą z jinszima? Chcemë wierzëc, że tak je. Przëmiôr Srôkòjc wiosczi, a wnetka gardu, dze dobrze sã dzeje i terô bez cëskù Ùniji, pókazuje, że je mòżlëwòta sã rozwijac bez żdaniô na dëtkòwé darënczi ze Zôpadu.
Chcemë téż wierzëc, że nimò dzysdniowégò, widzawnégò distansu do Ùniji Kaszëbi mdą rozmielë zwënégòwac tã nową sytuacëja i za cziledzesąt lat Kaszëbskô mdze szlachowała za Szwajcarską nié leno snôżotą jezorków a górków, ale i ekonomiją.

P. Bréza

Wielëna głosów „za” w kaszëbsczich gminach:

Przodkòwò 41,8%
Srôkòjce 42,3%
Lëniô 49,5%
Chmielno 53,3%
Szëmôłd 53,7%
Stãżëca 55,5%
Sëlëczëno 55,9%

Lëzëno 56,2%
Kònarzënë 57,0%
Lëpnica 59,7%
Kôrsën 59,8%
Brusë 60,2%
Parchòwò 60,2%
Żukòwò 64,4%
Cëwice 66,3%
Wejrowò - gmina 66,4%
Somònino 66,6%
Czôrnô Dãbrówka 67,3%
Kòscérzna - gmina 68,6%
Pùck -gmina 68,7%
Nowô Karczma 68,9%
Łãczëcë 69,5%
Kartuzë 69,6%
Dzémiónë 70,6%

strzedniô dlô Kaszëbsczi (bez Trzëgardu) 70,8%

Lëpusz 71,3%
Jastarniô 73,0%
Tëchòmié 75,6%
Stùdzenice 76,2%

strzedniô dlô Pòlsczi 76,9%

Krokòwa 77,1%
Kòsôkòwò 77,2%
Wejrowò - gard 77,5%
Gniewino 78,3%
Kòscérzna - gard 78,8%
Réda 79,5%

strzedniô dlô pòmorsczégò wòj. 79,8%

Wielgô Wies 80,2%
Rëmiô 80,4%
Bëtowò 80,5%
Pùck –gard 83,5%
Gduńsk 83,7%
Gdiniô 84,0%
Él 84,2%
Sopòt 84,6%

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!