7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Pòd médialnym znôkã Òdrodë

Z pôłniô

W lëzënsczi dżimnazëji miona pisarzów kaszëbskò-pòmòrsczich òdbéł sã zacht dzél wëmiónë. Na òdjimkù – historicznô warkòwniô, prowôdzy D. Szëmikòwsczi.

W drëdżim tidzeniu lëpińca më gòscëlë karno czesczich sztudérów. Mielë przejachóné na sztudérską wëmiónã òrganizowóną przez karno sztudérów Pòmòranijô ë Rémùsa. Przez tidzéń òbezdrzelë bëlny sztëczk Kaszëbów ë zaczãlë ùczëc sã gadac pò kaszëbskù.

Wëmióna bëła òdzwãkã na sukces Kaszëbsczich Dniów w Pradze w gromicznikù. Dzãka zacht zajinteresowaniémù kaszëbizną w Pradze ë najim spònsoróm dało radã zórganizowac przëjôzd, nocnik ë wanożenié pò Kaszëbach dlô karna Czechów. Prowôdnikama bëlë jima nôleżnicë Pòmòranije, Rémùsa, ë kaszëbsczi sztudérzë, jaczi brelë dzél we wëmiónie.
To baro cekawô ùdba. Terô na jeseni më jedzemë do nich, do Pradżi, pòznawac czeską kùlturã ë Czechë. Móm nôdzejã, że za rok mdze téż wëmióna z Czechama, a téż z jinszima krajama – gôdô Patricëjô Kłisz ze Gdini, ùczestniczka wëmiónë. Òrganizatorowie pò sukcese ny zapòwiôdają wicy wëmiónów. – Mómë bëlną łączbã z Dënama ë Finama ë je to dosc mòżlëwé, że za rok mdze cos òrganizowóné razã z nima – gôdô Paùl Szczëpta, kòòrdinatór wëmiónë.
Czeszë ùczëlë sã kaszëbsczégò jãzëka ë pòznôwelë najã kùlturã. – Kaszëbizna dlô Czecha je lżészô jak dlô Pòlôcha, bò je dosc tëli dosebnëch jãzëkòwëch zjawiszczów – gôdô W. Knol z Pradżi, kaszëbsczi przedstôwca ë ùczastnik wëmiónë. Prócz jãzëka, młodi Czeszë mielë ùczbë z kaszëbsczi kùlturë ë historije. Òdbëło sã téż zéńdzenié z Bògùsławã Brézą, direchtorã wejrowsczi Mùzëji Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi, namienioné rolë ny mùzëji dlô kaszëbsczi kùlturë. Pùzni mielë téż trafùnk z Tadeuszã Stankòwsczim, żłobiarzã z Brodnicë, na jaczim mòglë òbaczëc jak wezdrzi kaszëbsczé lëdowé złobiórstwò.

P. Kąsk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!