7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą

Czë je to bëlnô ùdba, żebë licëją nazwac „kaszëbskô”? Jo, to brzëmi bùszno! To pòdsztichô kaszëbskòsc! To ùblëgùje do sztôłceniô w kaszëbiznie! Mòże jo… Ale mie sã zdôwô, że no miono „kaszëbsczé” nie je pòtrzébné! Czë mòżece so zobrazëc, żebë w – na przëmiôr Pòznaniu bëła licëjô, co bë sã nazéwa „Pòlskô Licëjô”? Nié. Le mógã so zobrazëc, żebë w Rzëmie bëła „Pòlskô Licëjô”. Czemù? Bò w Jitaliji wszëtczé licëje są jitalsczé, a ta jedna bë bëła prawie pòlskô. Tej czemù na prawie je kaszëbskô? Czëjã sã përznã jak Pòlôch na cëzy jitalsczi zemi! A kò to më jesmë tuwò gòspòdôrzama!
Móm czasã taczé wrażenié, że miono „kaszëbskô”, „kaszëbsczi” dodôwô sã le blós dlô òzdobë, żebë pòdsztrichnąc tã swòjiznã, domôcëznã, a za tim nick prawie nie „jidze”. A czasã téż le dlô zôchãcbë. Bò czë w jaczi kaszëbsczi szkòle prócz Głodnicë kaszëbsczi je chòc w dzélu wëkłôdowim jãzëkã? Rząd Pòlsczi, jaczémù nie zanôlégô òsoblëwie na kaszëbiznie je baro rôd, że më tuwò sã chwôlimë na całą Europã tima „kaszëbsczima” szkòłama. Rząd czëje sã zwòlniony òd robieniégò czegò le. Në, bò czej ti Kaszëbi mają tak bëlno, to pò co rząd mô wëkładac drëdżé dëtczi pòdatników? – gôdają. Rządowi zanôlégô, żebë to wszëtkò sã tak piãkno nazéwało, bò na midzënôrodny binie mòże tak rzec: wejta, Kaszëbi mają wszëtkò. A pò prôwdze pòlonizacëjô Kaszëbów je baro chùtkô ë mòckô! Téż dzãka temù!
Tej bédëjã, żebë nicht nie rzekł, że le kritikùjã a nie dôwóm pòzytiwnëch ùdbów. Mùja ùdba je: żebë wszëtczé szkòłë na Pòmòrzim sã nazéwałë „kaszëbsczé”. Abò nawetka jinaczi, niech sã nazéwają jak chcą, nawetka „môłpa pòd pôlmą”, le niechôj w nich kaszëbsczi mdze wëkłôdowi.

P. Szczëpta

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!