8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Kaszëbskô séc

Zajinteresowanié Kaszëbama wcyg rosce a nie ma wątplëwòtë, że w dzysészich czasach przëstãp do jinfòrmacëjów ò Kaszëbach ë kaszëbsczim jãzëkù je téż corôz wikszi.

Kaszëbskô téma je corôz barżi pòpùlarnô w médiach. Prócz médiów tradicëjnëch – redia czë telewizëje, dzysô mómë tzw. média elektroniczné, tj. Jinternét. Przez niegò ò Kaszëbach je mòżno dowiedzec sã ju wnetka wszëtkò. Na słowò "Kaszëbë”, "Kaszuby”, "Cashubia” zjôwiają sã wielné starnë WWW ò kaszëbsczi témiznie. Wôrt bôczeniô są jinternétowé starnë, jaczé mają katalóg kaszëbsczich starnów. Taczé są przede wszëtczim na www.kaszubia.com, www.kaszubi.pl (Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié), dze mòże nalézc adresë do jinszich wôżnëch kaszëbsczich serwisów WWW. Na nëch starnach je mòżno pòznac historiją ë geògrafiją Kaszëbów, bòkadną domôcëną kùlturã ë wszelejaczé zwëczi Kaszëbów, a téż òbeznac sã z wiôldżim wanożnym zamòdlënkã ti òbéńdë.
Ò tim, że Kaszëbë to widzałé ë apartno malowné môle, wié kòżden, chto chòcbë rôz béł tuwò. Je mòżno sã ò tim przekònac òbzérającë òdjimczi na Jinternéce, dze na starnie "Kaszuby – foto klimaty” (Kaszëbë – òdjimkòwô klima) Jerzi Waskò przërëchtowôł òdjimkòwi repòrtôż spòsobnëch môlów na Kaszëbach.
To je gwësné, że jãzëk kaszëbsczi ùmòcniwô swòje stanowiszcze we spòlëznie przez ùczbã we szkòłach, czë òd niedôwna téż na Gduńsczim Ùniewrsytece. Òd czile lat téż na Jinternéce.
Spòdlów kaszëbsczégò jãzëka je mòżno sã nôuczëc ë przez Jinternét. Na starnie zk-p .pl mòże nalézc "Mini rozmówczi kaszëbsczé – Mòje pierszé słowa”. Na ti prawie starnie mòże téż przeczëtac pò pòlskù ë pò kaszëbskù ò pòwstanim, historiji ë charakterze kaszëbiznë.
Co je wôżné ë wôrt je dodac, òd jaczégòs czasu w Jinternéce przëstãpnô je kaszëbskô pismienizna w apartnym wëdôwkù. We Wirtualny Biblotéce Pòlsczi Pismieniznë, jaką stwòrził w 2001 rokù dr Mark Adamiec ze Gduńska, je wsadzony dokôz A. Majkòwsczégò "Żëcé ë przigòdë Rémùsa” pò kaszëbskù a téż biografijô ji autora. Tuwò mòże téż pòsłëchac ùriwków ti pòwiescë, jaczé czëtô Zbigniéw Jankòwsczi.
Jak je widzec zdrojów jinfòrmacëjów ò Kaszëbach ë kaszëbiznie je corôz wicy a wszëtczich zajinteresowónëch rôczimë na jinternétową wanogã.

A. Dradrach

 Kaszëbsczi standart na Jinternéce

Kaszëbsczim standartã kòdowaniégò lëtrów je UTF-8, czej sã robi jinternétową starnã mùszi gò ùżëwac, żebë na wszeldżich kòmpùtrach kaszëbsczé lëtrë bëło richtich widzec. Jeżlë ùżëjemë jinszich standartów, tej le blós na niechtërnëch kòmpùtrach, przezérnikach czë systamach lëtrë mdą wezdrzałë jak je nót. Szczegłë naléze na starnie www.kaszubia.com.

 Kaszëbsczi jinternétowi przezérnik

k-meleon

"Kasz-meleón" jak szpòrtowno na niegò gôdają kòmpùterowcë je kaszëbską wersëją programù K-meleon – przezérnika lepszégò òd na przëmiôr Internet Explorera Microsofta, bò nen prawie stosëje sã do wszëtczich standartów w3.org.
Kaszëbsczi K-meleon pòwstôł w 2002. rokù. Je darmôk do scygnieniô z
www.kaszubia.com/k-meleon/ (arch.) .

zaczątk 


Òbzéralnosc kaszëbsczich starnów

W zesôdzënkù z wialdżima serwisama kaszëbsczé starnë są zacht miészé. Na jinternétową starnã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò wchôdô co miesąc cziledzesąt tësąców lëdzy (dóné z Bùra K-PZ), na www.zk-p.pl – 100.000 na miesąc a kòle 20% òstôwô dłëżi na serwise. Jinternétową Òdrodã czëtô kòle 4 tës. lëdzy miesãczno, co je wicy jak drëkòwóny nakłôd!
Kòle pòłwë gòsców na starnach www.zk-p.pl ë Òdrodë je z bùten Pòlsczi. Nôczãscy trafiają sã kaszëbsczi emigrancë z Miemców, Kanadë, Zjednónëch Krajów Americzi, Argentinë, Australijë czë Jizraéla.