8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Rozmòwa numra

Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak,
gôdô Fòrmellów Słôwk

F.S. - Czë Wë môce mòże kaszëbsczé pòchòdzenié?
E. Rogala-Kòńczak - Nié. Jem ùrodzonô ë wëchòwónô we Gduńskù. W Rëmi mieszkóm òd 1983 rokù ë jem wseczëcowo zrzeszónô z tim gardã.
F.S. - Jaczi je Wajé òglowé òdniesenié do kaszëbiznë?
E. Rogala-Kòńczak – Baro mie sã widzy kaszëbskô kultura ë parôtnota, z jaką kaszëbsczi lud biôtkòwôł ò ji ùchòwanié. Pòpierôm wszelejaczé dzejania, co zmiérzają do dozeraniô kaszëbsczi tradicëji w szkòłach w Rëmi. Baro uwôżôm lëdzy, co angażëją sã w zachòwanié „znaków przeszłotë”, taczich jak Wasta Bach czë Wasta Sadłowsczi ë z całégò serca pòpierôm dzejanié rëmsczégò partù Kaszëbsko-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò, chòc mëszlã, że niepòtrzébno dzysdniowé przédnictwò partù tak baro zaangażowôło sã w „pòlitikã” a nie òkôzywô wiôldzégò lësztu do wespółdzejaniô.
F.S. - Tak sã prawie skłôdô, że jesce burméstrã Rëmi, czë gardù, w jaczim razã mieszkają Kaszëbi ë lëdze, co przëszlë z bùtna Kaszëb. Jak òceniwôce wzôjné òdniesenié tëch lëdzy do se a jich wespółżëcé na co dzéń.
E. Rogala-Kòńczak - Mëszlã, że na co dzéń mało chto namiszlô sã nad tim, czë je Kaszëbą czë téż nie. Westrzód swòjëch drëchów móm téż Kaszëbów ë wiem, że pòdzelą sã ze mną slédną òbierzką chleba ë nie òpuszczą mie w niżôdny sytuacëji. Dërch zdôwô mie sã, że w Rëmi baro môłô grëpa Kaszëbów zrzëszónëch z „rëmską pòlitiką” niepòtrzébno pòdsztrëchiwô pòdzél midzë „bòsyma Antkama” a Kaszëbama. Nie je to bëlné dlô Rëmi, chòc na krótczi czas pòdchôdało tima, „òdnowiôrzama pòdzélów” dlô pòliticznëch célów. Na szczescé ju sã to skùńcziło.
F.S. – Czë czierowóny bez Waji Urząd ùmësliwô pòdjëmac jaczés dzejania, co bë miałë na célu promocëjã kaszëbiznë w miesce?
E. Rogala-Kòńczak - W dosc tëli szkòłach prowôdzóné są zajãca, co rozszérzają kulturã kaszëbsczi zemi. Razã rëmsczim partã K-PZ rëchtujemë kònkursë wiedzë ò miesce ë òkòlim ë recytatorsczé. Òdbùdowiwóny je Staromiésczi Park, gdze òdnowióny òstół Dwórk Kuscha, w chtërnym swòjã sedzbã mô Miejsczi Dodóm Kulturë. Rëmsczi part K-PZ przë pòmòcë miasta òdbùdowôł stôri młin, gdze terô je jegò (partu) sedzba. Mëszlimë téż ò òdbudowie jinszëch rëmsczich stôrodôwnotów.
S.F. – Jak sã mô, pòdłùg Waju dotëchczôsné wespółdzejanié Rédë, Rëmi ë Wejrowa bënë “Môłégò Kaszëbsczégò Trójgardu”?
E. Rogala-Kończak - “Môłé Kaszëbsczé Trójgard” jakno òrganizacëjô dërch szukô nowëch ôrtów dzejaniô. Przédnicë gardów na co dzéń dogôdiwają sã w sprawach wôżnëch dlô nëch miastów. Dlô dobra najëch mieszkańców jesmë jedny dbë. Rëchtëjemë téż pòspólné imprezë spòrtowé ë kulturalné. Terô mómë urlopë, ale zarô pò ferijach zwòłôm Òglowé Zéńdzenié ë razã pòmëszlimë nad nowima ôrtama wespółdzejaniô.

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?