8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Dzél 10. - Czas żniwów

W dzysdniowëch czasach jednégò dnia pòle złocy sã żbòżim, a ju drëdżégò le rżiskò òstrima szpikùlcama sã jeżi. Ni ma nawetka sztygów! Nawetka słomë! Je le pùsté pòle. A gbùr, ë to nie taczi bële jaczi, le taczi, co to tegò żëta na tim pòlu z pôrã dobrich hektarów mô, dzéń rëchli w niebò wzérô, z wieczora we wzérnikù w wiadomoscach na pògòdã piluje, a ju drëdżégò wieczora, czedë prziczepë z wëdraszowónym bez kòmbajn żëtã leżą zwalóne na betonowé klepiskò, a òstatnô fùra spresowóny w pãczi słomë òsta zwôlonô w zôpòl, ju òddichniãti, ùsmiachniãti rôczi na wieczerzã ë kòrnusa ze dwùch, trzech lëdzy, co to mù pòmògalë w tich żëtnich żniwach. Taczé to są terô żniwa ë taczi to je terô zwëkòwi „dżôd”.
Czasã le je chtos ze starszich zdrzącë na te dzysdniowe robòtë przë żëce, z cëchim westchniãcém rzeknie smãtno: Czedës to bëłë żniwa. Czedës to béł dżôd.
Ò tich dôwnich żniwach ë ò tim dôwnim „dżadze” chcã dzysô Wama òpòwiedzec. Wiele z tegò, co tu bãdze napisóne, to wspòminczi dwòje starszëch ju lëdzy zez Brus.
Na Kaszëbach mało je dobré zemi. Dlôte téż przóde, czedë jesz nie bëło szutów (azotanów, fòsfòranów ë jinszich), ani téż ùlepszonich òdmianów roscënów ùprawnich, tak jak to je dzysô, sano przedë wszëtczim żëto ë óws. Jak wiodra nie bëło, a czas seczenia zbòża béł ju corôz bliżi, dôwano czasã na mszã, bë Bóg dôł słuńce na żniwa. Jak ju wiodro bëło, a żëto dostojało, szło sã sec. Chłopi na ùkòs jeden za drëdżim seklë, a białczi za nima wiazałë snopë. Sztydżi stôwiane bëłë colemało na kùńc dnia robòtë. Na jednégò, co sekł przëpôdała jedna białka czë dzéwczã.
Wedle L. Malicczégò w Roku obrzędowym na Kaszubach, chtëren pisze za F. Lorentzem, wôżne bëło rozpòczãce seczenia. Pierszi kłosë sekł sóm gbùr, abò w jegò zastãpstwie chłop żeniałi, co miôł dzece. Dzél tich kłosów skłodano na krziż, zdebło rzucano w pòle jakò òfiarã dlô dëcha zbòżowégò, co zwôł sã Żëtniô Mac. Jeżlë niedalek stoja Bòżô Mãka, téż z tich pierszich kłosów òbwijalë ją lëdze, pò to bë żniwò bëłë dobre.
B. Zëchta w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej pisze ò jesz jednim, dôwnim, jesz sprzed II Swiatowi Wòjnë zwëkù, co miôł plac przë zaczãcu seczenia. Gbùr, co przëchòdzył na pòle, béł òbstąpiony przez kòsników ë grabiôrczi, chterni jegò remiã òbwiązëwalë pòwrósłem. Jeżlë béł tam z białką, razã za remiona jich związëwalë. Dozrzéniałe dzece ë gòsce tich robòtnice òbwiązëwalë. Ë to bëło wialdżi ùtczenié dlô gbùrów. Czasã zdôrzéwało sã, że żniwiôrze nie òpasalë pòwrósłama przëszłëch na pòle. Jeżlë tak sã stało, ti ze sromòtą chùtkò szlë nazôd, bò bëło to znanką, że kòsnice ë grabiôrczi nie są jima żëczlëwi, ani nie mają dlô nich niżódnégò ùwôżaniô.
Gbùr sóm rzôdkò sekł razã z chłopama. Miôł co jinszégò do robòtë. Przódë żniwiôrze to przede wszëtczim lëdze, co bëlë najãti do ti robòtë, abò co mielë do „òdrobkù”, na przemiór za to, że ù gbùra na kawałuszkù zemi mielë se pòsadzone bùlwë. Czasã ù gbùra, co żëta miôł z szesc héktarów bëło widzec nawetka 15 kòsników! Seklë òni przede wszëtczim dopiérze pò pôłnim, czedë przëjachalë ju z robòtë. Dlôte téż seczenié bawiło co nômni pôrã dniów.
Czéj òstatné kłosë żëta padłë, plotło sã wińc. Wińc ùstrojony béł farwnima blewiązkama. Chto związôł òstatny snôp, nazwóny béł w òkòlim Brusów „dżadã”. W jinszich stronach, jak to je mòżno wëczëtac midze jinszima z dokôzu B. Zëchtë Słowniku…, to chłop, co zsekł slédné kłosë, zwóny béł „dżadã”, abò téż „dżadã” béł nazwóny snop, co òstatny òstôł związóny. Snop ten téż miôł miono bãks ë jegò rola bëła takô, jaką na Pôłniowëch Kaszëbach miôł wińc.
Zatkłi na grablach wińc béł ùroczësto, ze spiéwã („Chto sã w òpiekã…”, „Serdeczna Matkò…”) niosłi z pòla na pòdwórze gbùra. Szlë w tim pòchòdze kòsnicë ë białczi z dzéwczãtama, co to wiązałë snopë. Pòchód béł redosny. Niechtërny ze żniwiarzów rëchli ju bëlë chùtkò przëlazłi do gbùrstwa, gdze sã zaczajiwalë z wòdą na tich, co to szlë z „dżadã”. Jim wiãcy wòdë lało sã na pòchód, tëm lepi. Miało to, jak pòdowają R. Òstrowskô ë Ji. Trojanowskô w Bedekerze kaszubskim zagwesnic w przińdnym rokù dobré żniwò.
Żniwiôrze dôwalë gbùrowi wińc, a òn pò jegò òdebranim òd nich tegò „dżada” (czë jak w jinszich stronach gôdalë bãksa) ë pò tim, jak jegò a téż jegò białkã kòsnice pòdrzucalë ë razã ze żniwiarkama zaspiéwalë jima „Sto lat”, ùgòszcziwôł jich swòjsczim piwã (przerëchtowónym z szari kawë, cëkra ë mòdzy) ë ùroczëstą wieczerzą, na chtërni bëła prażnica na szpërkach, chléb, masło, szinka, czełbas (szlachòwa za wórsztą ò mionie „pòlskô”). Béł téż kùch mòdzowi ë szarô kawa. Gbùr téż pòczestowôł rozrobionim pół na pół z szokã z wiszniów szpritusã. Bëłe spiéwë, a czasã nawetka tuńce.
Dżada taczégò jak jô móm òpisane wëprowiało sã leno przë seczeniu żëta. Przë òwsu nie bëło taczich ceremoniów.
Jak żëto pòstawione w sztygach bëło ju sëchë, to bëło zwòżone do stodołë. Z tim sã téż wiążą zwëczi. Zôpòl bëła w czterech rogach pòswiãconô. Przë ùkłôdaniu pierszi szëchtë na zôpòlë nie bëło mòżno nick gadac, a béł mùs robic jak nôcëszi, bò bëła wiara, że jim bãdze głosni, tëm bãdzë wiãcy mëszów ë tëm „głosni” bãdą òne „draszowałë” zbòże. Pierszô szëchta bëła kładło kłosama do górë.
Zwëczi tu òpisóne miałë jesz plac w latach 60-tich 20. stalata. Zacząłë zamierac, jak lëdze zaczãlë żniwic snopòwiązałkama, pùzni jesz kòmbajanama.

G.J. Schramke

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!