8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Czeszë ë Kłodzkô
Na samim pôłnim Pòlsczi, zamkniãtô midzë gòrama, nalézesz Kłodzką Zemiã. Wëzdrzi jakno jaczis dzywny ząb, jaczi przenikô do bëna Czech. Ale tak to nie bëło wiedno. Òd pòczątkù najich dzejów bëła Kłodzkô jintegralnym dzélã Czech, na greńcach z Mòrawą ë Szląskã. Pierszi rôz czëjema ò gardze Kłodzkù w 981 rokù, czedë béł nen môl pòd nazwą Kladsko greńcznym zómkã kraju Sławnikòwców. W kładsczi kòtlënie mieszkôł szczep zôpôdnosłowiańsczich Charwatów, dosebno jak we wschòdnëch Czechach. To béł prawie jeden ze szczepów, jaczi ùtwòrzëlë nają czeską nôrodnosc. Piastowie czãsto próbòwelë dobëc nen zómk. Władisłôw Herman ë Bòlesłôw Krzëwògãbi dostelë Kłodzką jakno lenno òd czesczégò króla. Pierszi znóny kòscół kłodzczi (1184) òstôł pòswiãcony sw. Wacławòwi. Słowianie bëlë w Kłodzczi wikszoscą do pòłwë 13-égò stalatégò, czedë kłódzczi hetman Havel z Lemberka rôcził do Kłodzka Miemców, chtërny tuwô zakłôdelë nowé gardë, czãsto na môlach stôrich czesczich gardów (naprz. Dëszniczi - Reinerz, Bëstrzëca - Habelschwerdt). W 1260 rokù òsta òddzélonô òd Kłodzczi zemia brómòwskô, jaką król Przemësł II Òtokôr nadôł benediktinama (na karce ten òkrãg wëzdrzi jakno ùchò Czech). Pò tragiczny smiercë négò króla jaż do czasów Karola IV Kłodzkô òsta òddónô w zastôw ksążãtóm wrocławsczim ë minsterbersczim (zãbicczim). Òficjalną mòwą bëła tuwò jednak ju miemczëzna. Miemcë, dosebno jak ju pò całich czesczich greńcach tuwò twòrzilë wikszosc lëdztwa.
Rządë Karola IV òstawiłë w całoscë w kłodzczim gardze wiele czesczich szlachów. Robilë tu czesczi architekcë - napr. kłodzczi gòticczi mòst je jakąs môłą kòpiją prasczégò mòsta Karola. Kłodzką baro lëdôł Arnoszt z Pardubic, pierszi czesczi arcëbiskùp. Jegò grób w głównym kłodzczim chrómie je do dzysô symbòlã czeskòscë Kłodzka. Cekawé je, że midzë kłodzczim a czesczim herbã ni mô mést niżódny różnicë. Karol IV pòdpisôł téż pierszi dokùmeńt ò samòstójnoscë Kłodzczi pòdług Czech. Lëczba Czechów zwiksza sã òbczas hùsytczich wòjn, czedë do Kłodzczi przëłącził sã zôpôdny dzél za Lewińsczim wzgórzã, jaczi béł mést czësto czesczi. Czeszczëzna sã wrócëła do administracjë w nowim kłodzczim hrabstwie, założonym w 1462 rokù przez króla Jerzégò z Pòdzebradów, jaczi òddôł tã zemiã swòjim sënóm. Kłodzkô bëła katolëckô ë tak nawetka Jerzégò sën, Jindrzëch sã nawrócył na katolëcką wiarã. We wòjnach z Matiaszã Kòrwinã jednak Kłodzkô òsta wiérnô husytsczima Czechama. Lëterskô refòrmacjô docarła tuwò w czasach rządów Pernsztejnów, widzałi czesczi szlachecczi rodzënë. Jinszą sprawą jednak je to, że do 1600 rokù wnetka znikła czesczëzna ze wsów kòło Kłodzka ë docarła nawet do Lewina, dze bëlë òd tëch czasów dwa ùrzãdowé jãzëczi.
Mieszkeńcë Kłodzczi òstelë ale wcyg wiérny Czechóm - pò Biôłogórsczi bitwie (1620) Kłodzkò barniło sã procëm Habsbùrgóm jesz dwa lata. Wedle òdnowiónégò zemsczégò ùstroju (1627) mniemiecczi jãzëk stôł sã òficjalnym w całich Czechach a katolëckô wiara jediną dozwòloną. Starô szlachta słowiańskô ùcékała z Kłodzczi ë w sómym gardze ju mést nicht z Czechów nie òstôł. Téż barokòwô bùdowizna przëprowadzëła do Kłodzka wiele czesczich architektów. Z kùltùrnych dzejôrzów pòjawił sã tuwò szkólny Bogùsłôw Balbin, autor òbarnë słowiańsczi mòwë. Pòwstôwô swiãti môl Wambierzëce, dze jidą z procesjama Czeszë z całich Wschódnych Czech. Kłodzkô òsta dobëté 1742 r. przez prësczégò króla Fridricha II., jaczi ju miôł zajãté nawetka całi Szląsk ë jignorowôł prosbë naji królewi Marii Theresë, jakô bëła gòtowô wëmienic Kłodzką nawetk za niechtërné òkrãdżi, jaczi do dzys słëchają Czechóm. Maria Teresa sã jednak nie pòdda i dobëła kłodzczi gard jesz dwa razë w latach 1744-1745 ë 1760 - 1763. Nawet mieszkeńce Kłodzczi bëlë procëm prësczi inwazji - mést główno z religijnëch pòwòdów - Fridrichòwé rządë bëlë procëmkatolëcczé. Jistnieje pòwiôstka ò czesczim szôłtësu, jaczi w nëch czasach z drëchama przeniósł greńczné kamë za Dëszniczi - dożdôł sã smiercë. Jesz w latach 1778-1779 czeskò-austrijacczé wòjskò zajãło pòłwã Kłodzczi, ale znów òstalë zmùszony òpùszczëc zemiã.
Pòd prësczima rządama czesczi jãzëk w zôpôdnym dzélu béł jesz baro żëwi, we Wiôldżi Czermny (Môłô je do dzys w Czechach) bëła pisónô czeskô kronika, dzecë mògłë sã ùczëc pò czeskù w szkòłach. To sã skùńcziło w 1870 rokù, czedë zabrónioné òstało szkólnym ùżëwac naji mòwë w szkòłach ë przëòbiecywóné bëłë nawetka prémie za òdùczenié czesczich dzecy jich mòwë. W 1892 rokù òstało zabronioné gôdanié kôzaniów w kòscołach pò czeskù, ale jesz do pierszi swiatowi wòjnë sã spiéwało òbczas reny mszë. Kłodzkô zwëczajno nie brekòwa bëc na pierszi karce przińdny Czechòsłowacczi. Gminë na czesczi stronie pòdpisałë peticje ò pòwrót Kłodzczi, abò chòc tzw. Czesczégò nórtka do Czech. Ò tim pitanim gôdało sã nawet we Wersalu, ale na próżno. Do rokù 1921 rozsądzoné òstało, téż dzãka mòcny miemiecczi propagandze, że Kłodzkô òstónie w Prësach. Do Kłodzka, w całoscë do gardu zdrojowégò Kùdowë (Chudobë) wcyg jezdzëło abò chòdzëło wiele Czechów, bëłë tuwò czesczé gòspòdë, hotelë, czesczëzna tu rządzëła. Czeszë mielë w Kłodzkù majątczi jesz òd prësczich czasów. W Czechach nie przestało sã pisac ò kłodzczich sprawach. Na czesczi stronie greńcë wëchôdôł cządnik "Od kladského pomezí", dze ò kłodzczich dzejach a wsach Czesczégò nórtka pisôł przede wszëtczim mój krewny Josef Zítek. Główną pòstacëją w nëch sprawach béł jednak Josef Sztefan Kubín, jaczi zbiérôł czesczé lëdowé pòwiôstczi ë bajczi w Kłodzkù ë wëdôł téż mònografiją "Czesczé Kłodzkò (1926)", dze pisze ò zwëkach, gwarze Czechów w Kłodzkù ë dokładno chto z Czechów w jaczi żëje wsë. Téż òdwiedzëł kłodzczich lëdowich naratorów Jaromír Jech krótkò pò drëdżi wòjnie.
Czesczé nazwë zôpadnégò nórtu sã zachòwałë bez całi czas miemiecczich rządów, blós Hitler dôł tam- sam wsama nowé miemieczé nazwë. Procesjô Czechów z Protektoratu do grobù Arnoszta z Pardubic bëła wialgą manifestacją nôrodową ë wnetka pò klãsce Miemców Czeszë pòczãlë znôu wòjowac i przëłączenié chòc Czesczégò nórcyka do Czech. Do Pradżi przëjachała delegacjô kłodzczich Czechów. Robioné bëłë manifestacijné marszë, wëdôwóné bëło wiele knégów, jaczi barnilë czeskòsc tégò kraju (òd V. Tichégò, F. Kulhánka ëtd.). W Pradze pòwsta Stowôra Drëchów Kłodzczi. Na pòczątkù stalatégò w Kłodzkù bëło 10 000 Czechów. 1946 r. bëło jich 5100 z jaczich 3600 ùcekło do Czech, abò bëlë wënëkóny przez nowëch panów Kłodzczi - Pòlôchów. W 1947 r. mieszkało tuwò jesz 1100 Czechów, dlô chtërnëch òsta założonô spòdlecznô szkòła w Kùdowie. Zamknãlë jã w 1954, bò ju nie bëło cwëkù jã trzëmac- òstało jaczis 450 Czechów. Mùszi dodac, że jesz do 1972 Kłodzkô należa pòd prasczégò arcëbiskùpa. Nowé stosënczi naczãlë sã rozwijac pò ùpadkù kòmùnizmù - wëdôwóné bëł cządnik „Ziemia Kłodzka”, pisóny pò pòlskò-czeskò-miemieckù. Zajistnia réga partnersczich gardów na czesci ë kłodsczi stronie ë w 1996 r. pòwstôł Euroregion Glacensis, jaczi kòòrdinëje regionalną midzëkrajową wespółrobòtã. Z czesczégò lëdztwa w Kłodzczi nie òstało wiele, ale czesczëzna wcyg brzëmi przde wszëtczim w zôpadnëch dzélach hrabstwa. Wiele czesczich turistów òdwiedziwô ni blós Kùdowã, Wambierzice ë historiczny gard kłodzczi, ale téż górë, jezdzy przë tim do Kłodzczi kùpòwac. Bez wątpienigò z òtëmkniãcym greńców stosënczi mdą corôz to lepszé ë Czeszë mdą sã mòglë znôu czëc w Kłodzkù jakno ù se doma.

V. Knoll

zaczątk 


V. Knoll je sztudérą Ùniwersytetu w Pradze. Je Czechã. Jinteresëje sã kaszëbizną, chòc jegò sztudérówónym warkã je klasycznô filologiô. Je autorã jinternétowi starnë ò Kaszëbach ë jinszëch miészëznowëch jãzëkach. Òd zwiksza rokù wespółrobi z najim cządnikã.