9 (30) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
• Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 12.
• Center wialdżégò gardu
• Samòrządzëna a Europejskô Ùnijô

Jesz rôz ò òglowim spisënkù

• Kaszëbi w nôrodnëch spisënkach
• Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

Nié le Kaszëbë:

• Hùculskô
• Haná = Hanackô
• Kaszëbi w òczach Finów sto lat temù

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Kòl sąsadów
• 750 lat òksywsczi parafiji
• Ze Słowôrza Zëchtë
Jesz rôz ò òglowim spisënkù

Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

5.062. lëdzy kaszëbsczi nôrodnoscy (w tim 165 bùten pomorsczégò województwa); 52.665. chtërny doma gôdôją pò kaszëbskù ( w tim cziledzesąt bùten najégò wòj.) - to są sëché wielëne - a jak nen spisënk wezdrzôł w najëch dodomach? Czësto cekawò - czëtôj niżi wspòminczi z wszelejaczëch môlów Kaszëbsczi, nëch, co bùdowelë przëtomnosc Kaszëbów w ùrzãdowëch statistikach - nie wszëtczim sã to ùdało...

Bëtowò
-rechmésterka nie chcała i nie zapisała kaszëbsczégò jãzëka;
-rechmésterka, czej uczëła deklarowóną nôrodnosc i kaszëbsczi jãzëk rzekła, że to je pierszi przëtrôfk òd 2 tidzéniów, czej lëdze òdpòwiôdają jinaczi jak wszëtcë, ale zapisała to, co më deklarowelë, leno pò ji mùni bëło widzec, że bëła czësto zadzëwionô;
- ta samô rechmésterka u najich sąsadów zapisała ju kaszëbsczé deklaracëje bez niżódnëch pitaniów;
-rechméster wpisôł òdpòwiedze òłôwkã i pòwiedzôł, że sã muszi spëtac swòjich pòdwëższich, czë Kaszëbi są nôrodã, czë mają gwôsny jãzëk i czë tak mòżna;
- rechméster pòwiedzôł, że Kaszëbi ju dôwno są wëmarłi i je to nôùkòwò dokôzóné - nôsmiésniészé bëło w tim to, że òn gôdôł, że je sztudérã historëji, czëtô wiele ksążków i témù ni mòże sã milëc;
-òdmòwa - rechméster pòwiedzôł, że na szkòleniém mielë rzekłé, że ni mògą zapisywac jinszi nôrodnoscë i jãzëka jak pòlsczi, tołmaczëł to tim, że ni mòże bëc tak, że w Pòlsce mieszkają lëdze, jaczi brëkują jinszi mowë jak pòlsczi.


Gduńsk
- rechméster bez nizódnégò tôkla wpisôł i jãzëk i nôrodnosc kaszëbską, czej sã gò spitôł czë jesz chtos w jegò òbendze tak zadeklarowôł, pòwiedzôł, że leno jô;
- rechméster nawetka sã nie spitôł ò dómòcy jãzëk, czej jô mù ò tim przëbôcził , to wpisôł kaszëbsczi, ale nawetka nie próbowôł krëc swojégò zdzëwowaniô;
- na samëm zôczątkù jô spitôł rechmésterczi co òna zrobi, czej jô ji pòdôm kaszëbskô nôrodnosc, rzekła, że sã baro ùceszi, bò je Kaszëbką.

Lezno, gm. Żukòwò
- nie bëło mie doma òb czas spisënkù, tatk chtëren miôł deklarowac naszô kaszëbskô swiãdã pòwiedzôł, że rechmésterka prosto nawetka nie spitała ò narodnosc czë jãzëk, piãc minut i miała wszëtkò fertich.

Łączno, gm. Stãżëca
- òdmòwa - rechmésterka nie chcała czëc kaszëbsczich deklaracëji i sama wpisała pòlską, czej najô wëraznô òdpòwiedz bëła: kaszëbskô.

Rëmiô
- niżódnëch problemów, rechméster rzekł, że ju czile osób mô tak zadeklarowóné.

Sopòt
- Czej jô zadeklarował mòją kaszëbską narodnosc rechméster zazdrzôł do taczi małi ksążeczczi i pòwiedzôł, że w swòjim spisënkù, jaczi òn dostôł òd swòjich pòdwëższich taczi nôrodnoscë ni ma i zaczôł jã wpisëwac òłówkã. Jô sã gò spitôł czëmù òn to robi òłówkã i tedë òn rzekł, że jo, że môm prôwdã, że òn muszi wpisëwac to co jô mù rzeknã i zaczął normalno pisac pisôkã.

Słëpsk
- najô nôrodnosc wpisónô bez niżódnëch problemów;
- rechméster rzekł, że jak baro chcã to OK, ale czej chto przińdze to sprôwdzëc, to òn ni mòże zagwësnic, że to tak òstónie. Béł wërazno przelãkłi, ale nie chcôł rzec pò prôwdze czemù;
-rechméster wërazno nie chcôł sã pitac o nôrodnosc a jãzëk, czej mù przëbôcziła ò tich pitaniach to pòwiedzôł, że w Stołpskù mieszkają Pòlôszë, a nie Kaszëbi. Kùreszce pò dłudżi diskùsëji sã zgòdzëł zapisac, ale dodôł że ni mòże dac słowa że, doma tegò nie zmiéni.

Szarlota, gm. Kòscérzna
- nôrodnosc kaszëbskô wpisónô chùtkò i bez nizódnëch pitaniów czë dopòwiescy.

Wejrowo
- rechmésterka - najô sãsadka- nawetka nie przëszła do naji dodom, leno rzekła, że ma ju nas spisónëch, bò robi w Gardczim Ùrzãdze i ma tam wszëtkò w papiorach.

zebrelë: rs, pb

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!