10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia (11) - Roztrãbarch

Nasz tatk miôł parobka, chtëren ni miôł wszëtczich w szafie. Kò temù mógł wszëtkò wgadac. Bëło to midzë gwiôzdką a Nowim Rokem. Mróz béł wialdżi, aż kòtë bleczałë. Parobk chòdzył pò chléwie i bączi zbijôł. Przëszedł gòspòdôrz i pitô gò so: „Widzôł të ju roztrãbòcza”? „Nié, pónie. A cëż to je?” „Roztrãbòcz sedzy pòd kùmem. Wez le miech i bé bùten i przëłożë gò do dzurë òd sztokù. Mùca i wãps òstawi w chléwie, bò roztrãbòcz mógł bë to z cebie zerwac. Dożdżë tak długò, aż jô gò wnëkóm w twój miech. Parobk na liwkù drżący wëszedł bùten, a gòspòdôrz zamkł dwiérze òd chléwa i szedł dodóm sadnąc sobie do cepłégò piécka. Za gòdzënã parobk wrócył z pùstim miechem, zmiarzłi jak knëpel i rzekł smùtny: „Pónie, kò tam ni ma żódnégò roztrãbòcza”.(1)
Nie leno gbùrze, ale ë młodi parobkòwie tak nabieralë młodszich drëchów, nie leno tich, co „wszëtczich ni mielë w szafie”. Chto (abò co) to béł Roztrãbòcz, zwóny téż Roztrãbarchã abò Roztrãbôczã? Nicht tegň nie wie ë dzysô z niżódnëch zrzódłów nie je mòżno sã tegò tak richtig dowiedzec. Zëchta (z chtërnégò je ta pòwiôstka, co mie sã baro widza i, mimò mòjégò rechlejszégò powiedzeniô, że nie bãdã w Zwëkach drëkòwôł gôdków ze Słowarza, bò òne mają ju swój plac w Òdrodze, sã tu nalazła) ò Roztrãbachù pisze krëjamno: bliżej nieokreślony demon zbożowy, którym straszą dzieci (SGK, t. IV, s. 357). Dali na to cwierdzenié pòdôwô przikłôd z Òksëwsczi Kãpë: Tak dlugo bądzesz chodzil w żëto, jaż ce roztrãbôcz zlapi. Tak tedë ju je wiadomň, dlôczë nikňmu să zëmą nie dało złapac Roztrãbarcha.
Na pòznanié krëjamnégò Roztrãbarcha prowadzy jeden szlach. Je to, a lëpi bë rzec „béł”, jeden zwëk, chtëren żem nalôzł w Bedekerze kaszubskim Jizabellë Trojanowsczi ë Różë Òstrowsczi, a téż w Drodze na sabat Jerzégò Sampa, a nazéwô sã… roztrãbarchë.
Roztrãbarchë to zwëk gòdnégò czasu, wedle Ji. Trojanowsczi ë R. Òstrowsczi czasu midzë Gòdama a Nowim Rokã, a wedle J. Sampa midzë Gòdama a Trzema Królama. Roztrãbarchë to bractwa, tradycją sięgające zamierzchłych czasów jak piszą aùtorczi Bedekera. Młodi lëdze parłãczëlë sã tedë w brastwa, bë sądzëc nad bliźnimi, nad siłami przyrody, nad całym rokiem starym (Bedeker kaszubski). Wiele bë tu bëło mòżno pisac ò tich sądach, zdebło pisôł jô ò tim łońsczégò rokù na Gòdë czë Nowi Rok w Òdrodze. Tu nie je to nama do naszich rozmëszlaniów wôżne. Wôżne je doch to, że roztrãbarchë to bëłë sądë. Ë tak tedë céchùje sã nama òbrôz krëjamnégò Roztrãbarcha.
Wezma sã bliży przëzdrzéjma szpòrtowi łapania Roztrãbarcha. Mëszlã, że tedë czedë béł spisywóny nen fif, lëdze nie pòtrafilë wëwidniec, dlôcze akùrat w zëmie sã nabierało biednëch letkòwiernëch, bë łapalë Roztrãbarcha. Jakbë spëtac tich lëdzy, sądzã, że bë òdpòwiedzelë, że to temù, że je mróz ë jak chtos zazébły przińdze z tim pùstim miechã dodóm to je wiãcy smiechù. Ë to je prôwda. W dzélu przënômni. Mëszlã dejadë, że jakbë spëtac ò to samò lëdzy, chtërny żëlë dwasta, trzësta lat przóde, a mòże jesz chùdzy, to bë rzeklë, że dlôtë, że w zemie nie je mòżno na pòlu złapac dëcha (bòga ?, demóna?), chtëren je związóny ze zbòżim.
Nasz Roztrãbarch, nen bliżej nieokreślony demon zbożowy dejadë ò swòji nôtérze zdebło ùchilô krëjamnotë. Żesma ju doszlë do tegò, że ni ma gò co łapac w zëmie, że je to demón zbòżowi, tedë doch latowi. No, ale copnijma sã do brastwów zwónych roztrãbarchë.
Brastwa te to karna młodich lëdzy, co sądzą. Co za tim jidze? To, że tak z niczegò karno młodich lëdzy nie wëmëszlëło so, że bãdze sądzëc i że temù nazéwac sã bãdze roztrãbarchë. Czedës, przódë wiele lat, roztrãbarch mùszôł w mitologiji (demonologiji?) kaszëbsczi bëc òpiecznim demónã, taczim dëchã, chtëren to co złe w lëdzach, przirodze, etc, ganił ë chcôł bë to sã pòprawiło. To je mòżno scwierdzëc z samégò zwëkù karnów roztrãbarchë, chtërne to karno robiło w czasu òd Gòdów do Nowégò Rokù (abò Trzech Królów) wiele psotów rozmajitim złim lëdzóm, m.jin. taczim, jak pòdôwają aùtorczi Bedekera – pijôkóm, bùszónóm, klątewnikóm. Ò karanim złich pòstãpków je téż w tim zapisónym bez Zëchtã zdaniu: Tak dlugo bądzesz chodzil w żëto, jaż ce roztrãbôcz zlapi. Żëto to doch wiedno bëła swiãtosc, bò żëto dôwało chléb, a chléb żëcé. Jeżlë dejadë niszczysz zbòżé, na karã zasłëgiwôsz.
Wedle mie Zëchta z jedny leno przesłanczi (z tegò zdania, co jô je wëżi zacëtowôł) scwierdzëł, że Roztrãbarch to demon zbożowy. Jô mëszlã dejadë, że bëło to przede wszëtczim jaczés bóstwò, co jegò sprawą bëło sądzëc ë karac złich lëdzy.
Jakòs dejadë mëszlã, że ë zëma ë czas, czedë zbòża roscą są wôżnéma szlachama w rozwidnieniu krëjamnotë Roztrãbarcha. No, ale òd zaczątkù.
Wedle mie nie leno Roztrãbarcha nie je mòżno złapac w miech, ale ë niżódnegò jinszégò bóstwa, czë dëcha. Mëszlã téż, że dejadë cos mùszi bëc w tim, że akùrat na Roztrãbarcha sã w zëmie czatowało, chòc bëła wiedzã, że sã gò nie złapié. Mòże béł to demón, co leno w lece, abò òd zymkù do jeseni miôł swòjé panowanié? Mòże zëma, nen czas spikù ë smiercë, to béł czas, czedë ë Roztrãbarcha nie bëło? Ale skòrno tak, to co tedë z tim zrobic, gdze przëpiąc to, że roztrãbarchë-sądë bëłë akùrat w zëmie? Mòże je to rzecz drëgò, pòwtôrznô? Mòże dlôtë, że czas òd Gòdów do Nowégò Rokù (Trzech Królów) to czas niezwëczajny, czas czedë Stôri Rok òdchòdzy a przechòdzy nowi, czas dobri do robieniô rozrachùnków? Cãżkò cos na zycher pòwiedzec, mëszlã dejadë, że tak mògło bëc, że Roztrãbarch to demón czasu lata, to je òd zymkù do jeseni, a to że w zemie tëli sã dzeje z Roztrãbarchã to je temù, że gò tedë nalézc nijak nie bëło mòżno, a zwëk sądów roztrabarchów to rzecz pòwtôrznô, lëdzczi wëmëszlenié zrobieniô sądów w czasu niezwëczjanym, czasu òdchòdzeniô Starégò Rokù, a przëchòdzeniô Nowégò.
Zëchta téż pòdôwô, że roztrãbarchã nazéwô sã téż człowieka hałaśliwego, narwanego, postrzelonego, ulicznika. To tak tedë, w mëszl, że nick nie bierze sã z niczégò, bë mùszało sã dońsc do tegò, że Roztrãbarch, nen nasz dobri dëch, sãdza, je téż jaczims dëchã, co robi psotë! Jak to tedë wszëtkò pògòdzëc?!
Bë bëło jesz gòrzi wëmëszlec cos sensownégò ò jesz jedny rzeczë je mùs tu pòwiedzec: w jãzëkù jachtorzów roztrãbarch to… zajk!
Z tëch wszëstczich wskazówków wëwidniô sã mni wiãcy taczi òbrôz Roztrãbarcha: dobri dëch, a téż sãdza, co kôrze złich lëdzy. Nie je òn demónã zbòżowim, chòc letnym, a lepi bë rzëc taczim, co rodzy sã (bùdzy?, przychòdzy do naju?) do żëcégò na zymkù, a dżinie (ùsniwô?, òdchòdzy?) w jeseni. Je téż pòstrzelóny, trzôskòwny, mòże szlachùje wëzdrzatkã za zajkã, a mòże jak zajczi w czasu gòdów, lôtô ë skôczë jak letczi, czë pòstrzelony, ë temù zajk jegò miono czasã bierze?
Wszëtkò ò czim piszã to òbrôzk z òkruchów malowóny. Ze wskazówków jak dôka. Mëszlã, że cekawi, ale czë mòże bëc rzetelny?
Mòże czedës jesz cos ò Roztrãbarchù nalézã. Pòlubił żem gò ë chcôłbëm czedës jesz cos ò nim òpòwiedzec.

G.J. Schramke

(1) SGK, t. VII, s. 275

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?