10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Gard w Białogardze

Czej zdrzimë na historją rozmajitëch (wikszëch ë miészëch) gardów, widzymë, że czãsto zôczątk jima dałë sedzbë ksyżëców abò wszelejaczich urzãdowników ksyżëcowëch, czë téż królewsczich. Wkół sedzbów tëch robiłë sã òsadë, w jaczich mieszkelë lëdze, co zajimelë sã wszelejaczima robòtama ë w nen ôrt (w jaczims tam ùproscenim) wësztôłcôł sã dzél dzysészich miastów. Zdôrzô sã czasã, że môle, co òb jaczis czas bëłë baro wôżné dlô swòjé òbéńdë, pózni biédniałë. Na przëmiôr w Wiôldżi Pòlsce miastama òstałë Pòznań ë Gniezno. Nie rozwinął sã zôs w pózniszich czasach, dosc wôżny w kraju pierszich Piastów, Giecz. Przëmiarë czegòs taczégò mòżemë nalézc téż ë na Kaszëbach. Przenôlegô do nëch midzë jinszima wies Biôłogarda kòle Lãbòrga, jaczi pòswiãcóny je nen dokôzk.
Biôłogarda leżi kòl 15 kilométrów na nordã ë zôpôd òd Lãbòrga. We wczasnym cządze strzédnëch wieków bëła òna nôwôżnijszim urzãdownym ë gòspòdarzczim òstrzódkã dzysészi lãbòrsczi zemi. Mia tam swój plac kasztelanijô, chterny greńcama bëłë: òd nordë ë zôpôdu Bôłt ë dólny biég rzéczi Łebë; òd półnia ë wschòdu dolëznë górny Łupawë ë Redë; òd stronë nordë ë wschòdu greńcą białogardzczi kasztelanijë bëła dolëzna rzéczi Piôsznicë wespół z Żarnowiecczim Jezorã. W 13. stolatim białogardzkô òbéńda bëła jednym z dzélów, na jaczé òstało pòdzelóné w tim czasu Gduńsczé Pòmòrzé. W gardze henëtnym rządzëł midze jinszima młodszi bracyna znónégò gduńsczégò ksyżëca Swiãtopełka, Ratybor.
Biôłogardzczi gard béł wiôldżi mni wiãcy na hektar ë zmòcniony fortifikacëjama, jaczi òstałë zbudowóné w latach 1242-1248. W historicznëch zdrzódłach mòżno je nalézc dosc tëli mionów rozmajitëch urzãdowników zemsczich ë dwòrzczich, co òb nen czas miele tam swòjã sedzbã. Gard leżôł na hańdlowim szlachù, niedalek òd mòrza ë dzãka temu mógł sã rozwijac. Òsoblewie wôżnyma dzélama gòspòdarzeniô białogardzczi òbéńdë bëłë tedë żeglowanié ë rëbaczenié (mòrzczé ë rzéczné). Równak rozwij nen skuńczëł sã w pierszi pòłowie 14. stalatégò, czej Biôłogarda, wespół z całim Gduńsczim Pòmòrzim nalazła sã pòd przédnictwã Krzëżacczégò Zôkònu. Òsta òna tedë zniszczonô (chòc nie wiemë dzysô, w jaczich leżnoscach to sã stało) ë òprzesta przenôleżec do wôżnëch òstrzódków gòspòdarzczich ë urzãdownëch Pòmòrzégò. W pòłowie 14. stolatégò wëstãpiwô òna ju jakno wies, wikszé zôs znaczenié zaczãłë miec òd tegò czasu założóné przez Krzëżôków miasta: Lãbòrg ë Łeba. Dzysô pò umòcnieniach białogardzczégò zómkòwiszcza nie òstało za wiele. Blós usztôłcenié môlu pòkôzywô nama, dze stôł nen, tak wôżny tedë, gard.

Fòrmellów Słôwk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!