1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Kaszëbizna w Brnie

26.stëcznika wieczór na rôczbã Roberta Keprta, przédnika rësznotë mòdëch Mòrawianów, z wëkładama ò kaszëbiznie wstąpilë etnológ Róman Barón ë znajôrz mòwów Wladislôw Knoll, nieòficjalny przedstôwca Kaszëbów w Pradze. Bëło gôdóné m.jn. ò stosënkach kaszëbskò-mòrawsczich. - Lëdzy bëło wicy jak më mëslelë, ë no swiôdczi ò zacht zajinteresowanim mòrawsczi młodzëznë słowiańsczima bracynama z nordë. Wiele lëdzy téż przejachało òsoblëwie na no zéńdzenié jaż z Pradżi - mô rzekłé mia Robert Keprt. Mòrawsczi dzejarze rozsądzëlë na zéńdzenim w Brnie, że chcą brac wzór z kaszëbsczi rësznotë, jakô je barżi rozwitô na gónie òbarnë swòjich jãzëkòwëch ë spòlëznowëch prôw. Delegacëjô mòrawsczich dzejarzów chce w lato òdwiedzëc Kaszëbë ë spòtkac sã z kaszëbsczima aktiwistama.

(p.k.)

zaczątk 

Kònferencëjô regionalëstów

31 stëcznika w gimnazëji nr 2 w Żukòwie òdbëła sã Wòjewódzkô Kònferencëjô Szkólnëch Regionalëstów. Témą ji béł Jãzëk kaszëbsczi.
Referatów bëło sétme: prof. Edward Breza gôdôł ò statusu ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka òb stalata; Stanisz Janke ò rolë kònkùrsu Rodnô Mòwa w kùlturze regionu; Grégòr J. Schramke ò kriteriach dobòru repertuaru na kònkùrs Rodno Mòwa z pòdanim bibliografëji; Danuta Pioch ò kaszëbsczim jãzëkù w szkòle; Eùgeniusz Gòłąbk ò kaszëbsczi wëmòwie ë akcence; Łukasz Grãdzecczi ò dzysdniowëch prawnëch ùmòżlëwieniach, żëcznëch rozwijowi kaszëbsczi mòwë; a Paùlk Szczëpta ò kaszëbsczim jãzëkù w mediach.
W przérwie wëstąpieniów zatuńcowało ë zaspiéwało fòlkloristiczné karno Bazunë z Żukòwa. Bëła téż promòcëjô ksążczi Dzieje Żukowa – zrëchtowónô pòd red. Błażeja Sliwińsczégò. Òb czas kònferëncëjë béł jôrmark regionalnëch ksążków, a pò referatach wanoga pò Żukòwie.

Jôbard

zaczątk 

Zymk w Żukòwie

10 stëcznika 2004 rokù w Samòrządowi Gimnazëji nr 1 w Żukòwie òdbëło sã, zorganizowóny bez hewòtny Ùrzãd Gminë ë ju wëmienioné gimnazëjô, zéńdzenié Zymkù. Wiele ju razë w najim cządnikù bëło pisóné ò ti resznoce, przëbôczëc dejade je mùs, że Zymk to òtemkłé pòtkania młodëch ùtwórców kaszëbsczich, chtërnych to zéńdzeniów brzadã je m.jin. pôradzesąt kszëbskôjãzëkòwich dokôzów ë dwa lëteracczé zsziwczi z jich dzélã, wëdóné w 2001 ë 2002 r.
Pierszé zéńdzenié Zymkù miało môl w 2001 r., a żukòwsczé bëło ju szóste w historëji resznotë. Bëło jinszé jak rëchlejsze, bò chòc jak òstało rzekłe, zéńdzenia są òtemkłë dlô wszëtczéch to jesz nigdë nie bëło taczégò, chtërnë bëło zrobioné przede wszëtczim dlô lëdzy zeza Zymkù. Òkróm czëtaniégò dokôzów, bëła m.jin. diskùsëjô ò jãzëkù kaszëbsczim (w tim téż ò nowich ë cezich słowach w kaszëbiznie) ë dzysdniowi rodny lëteraturze.
Na pòtkaniu béł leno dzél Zymkù: Macéj Dorau, Róman Drzéżdżón, Tómk Fópka ë Grégòr Jarosz Schramke. Zabrakło m.jin. dôwcë ùdbë tich zéńdzeniów – Michała Piépera, znónégò chòcbë z pòeticznégò zbierkù Wanoga pò mëslach.
Na lotos je mësla zrobieniô jesz dwóch-trzech zéńdzeniów, a ju gdzes za pôrã niedzelów mô wińsc drëkã trzecy ju zsziwk Zymkù, w jaczim naléze sã dzél dokôzów prezentowónych na łońsczich zéńdzeniach, a téż ë tim żukòwsczim.

Jôbard

zaczątk 

Òdszedł 20 lat temù

24 gromicznika minie 20 roczëzna smierce Lecha Bądkòwsczégò – jednégò z nôwëbitniejszych pòwòjnowëch kaszëbsczich dzejôrzów, a téż lëterata ë pùblëcëstë.
L. Bądkòwsczi ùrodzył sã 24 stëcznika 1920 r. w Torniu. Òb czas wòjnë biôtkòwôł sã na rozmajitich frontach Eùropë (m.jin. w Pòlsce, we Frańcëji ë Anglëji). Ju w Anglëji dôł sã pòznac jakno kaszëbskò-pòmòrsczi pùblëcësta (z tegò czasu pòchòdzy m.jin. wëbiérk dokôzów tegò zortu – Pomorska myśl polityczna) ë dzejôrz spòłeczno-pòliticzny (béł jinicjatorã, wespółzałóżcą ë zastãpcą przédnika Pòmòrsczi Zdrëszënë). W 1946 r. wrócył na Pòmòrzé. Zaczął robic w pismionach, m.jin. w Dzienniku Bałtyckim ë Rybaku Morskim, z wieloma téż wespółdzejôł (Pomeranią, Polityką, Życiem Literackim ë jinszima). Béł m.jin. przédnikã Założëcelsczégò Kòmitetu Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò (1956); wespółzałóżcą a téż pierszim przédnikã dzysdniowégò Karna Sztudérów Pòmòranijô (1962); nôleżnikã Przédnictwa Midzëzakładowégò Sztrajkòwégò Kòmitetu (1980).
Bądkòwsczi nôpisôł kól 30 ksążków ë broszurów, m.jin. Bitwa trwa (1960), Odwrócona kotwica (1976), Sygnet Świętopełka (1981). W 1964 przëtołmaczëł na pòlsczi Żëcé i przigòdë Remùsa A. Majkòwsczégò.
Òstôł ùtczny wieloma ùhònorowaniama, m.jin. Krziżã òrderu Virtuti Militari V klasë (1941), Medalã Stolëma (1978) ë Pieczãcą Swiãtopełka Wiôldżégò złotë klasë (1982).
Je pòchòwny na gduńsczim Strzébrzëskù.

Jôbard

zaczątk wszadze z Odroda