1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Lëst do redachcëje

Nieszmaka!

Czej przëchôdô mie na mësla jakôs téma, chòdzã z nią wiele dniów, analëzëjącë jã, mëslącë jak jã widzą jinszi lëdze ò jinszim pòzdrzatkù – chcemë rzec na przëmiôr pòliticznym.
Jô rozmiejã barnic wrodżich nôdbów – szëkaniégò jich spòdlégò. Co rzeknã dzys – jô bë mógł nazwac kòntestacëją.
Jem przënãcony do mni abò barżi subtelnëch, ale wiedno bez tczë ë òsobisti kùlturë słów tikającëch mie abò jinëch òsób, co mają swój gwôsny pòzdrzatk – jinszi jak nen pòliticzno-pòprôwny.
Czasã doch jô téż móm dosc ùstãpòwaniégò lëdzóm, jaczi mie òbrôżają. Taczé prawie ùczëcé dopadło mie na òstatny ùroczëznie, sparłãczony z 4. roczëzną cządnika Òdroda, jaczi terô gòscynno dôwô mie môl na czile mòjich słów. Na ùroczëzna òdbëła sã tradicëjno w tawernie „Mestwin” we Gduńskù.
Różnice midzë tą roczëzną a pòprzédną bëło widzec ju przë weńcym. Pòprzédnym razã bëło wiele gòsców, terô – le malińczé karno. Jak wiedno cekôw bëłë „kùlisë”. Òkôzało sã, że na tak niską frekwencëją wpłiw miôł żałosny bòjkòt! Nie tikającë „starszëznë ZK-P”, zajãty pòlitiką dobijaniégò państwa, chcã dotknąc czegòs jinszégò. Na ùroczëznie nie bëło wnetk młodzëznë, jakô wiedno gòscëła na ni! Òkôzało sã, że jeden z młodëch dzejarzów Pòmòranije, òswòjony ë zaanektowóny bez „górã” rzekł pòmòrańcóm, że lepi bë bëło, jakbë nie szlë na ną rozegracëją. Chcemë so to wëtołmaczëc pò lëdzkù. To tak jakbë chtos rzekł: „Nie jidzta na roczëznã Mietka, bò jô gò nie lubiã”.
Dali rozegracëjô szła jak z klucza. Sprzedójny gòspòdôrz, tj. przédny Òdrodë, kùrtuazyjno wszëtczich przëwitôł ë ùcéchnął. Në ë jimprë bë nie bëło, żebë nié pòlemika, a tak pò prôwdze mònolodżi w fòrmie dialogù, midzë mią a przedstôwcą Zôrządu ZK-P do kòntaktów z Òdrodą.
Kònsekwentno w dëchù demòkracëje, jô ùczuł analogiją ò dwùch stowôrach miemiecczi miészëznë jaczé dzejają w Pòlsce. Jedną – prãżną, jãdrzną ë pòwôżóną ë tã drëgą – môłą, niedozdrzeniałą. Temù, że są dwie – nigdë ni mògą sã dogôdac. Dlô niedomëslnëch dodóm, że to bëła aluzëjô do ZK-P ë Òdrodë. Mòże niewiele wiém ò sawùarwiwrze, ale do łba bë mi nie przëszło przińc w gòscy ë na wstãpie rzec gòspòdarzóm, że są letczi w głowie.
Nié do kùńca jô téż rozmiôł, czë móm sã przëłączëc do ny wiôldżi, pòprôwny pòliticzno armije, czë mòże wëjachac na emigracëją do Pòlsczi. Żlë chòdzy ò mie – chãtno jô bë sã przëłącził, ale mést mie nie lëdają, a prócz tegò jô bë sã lëchò czuł westrzód lëdzy, co bùdëją swòje bëlné samòpòczëcé na rëjnach 38-milijonowégò nôrodu. A mést wszëtczi naszi „wiôldżi” są zajãti ùprôwianim drëdżégò „góna” – tj. adminystracëją krajewą. Czë to nie doprowôdzô jich do schizofrenije?
Bãdącë za baro zajãti degradacëją kraju, jakno kaszëbsczi dzejarze mają czas le na pùsté dispùtë ë zabijanié tegò co kaszëbsczé. Bò wszëtkò, co kaszëbsczé je zôgróżbą dlô pòlsczégò kraju, jaczégò òni są òstoją.
Ta òstatnô mësla parłãczi sã z jinszima, nadczidniãtima sprawama, na przëmiar z tim ùlëdónym bez ZK-P, to je ò jednoce Pòlsczi Repùbliczi. To jô, rozżôlony ùpôdkã kòmùniznë, gôdóm ò demòkracëje, ò krajach zrzeszonëch, Szwajcariji, Niemcach, Austriji, Szpaniji ë jinszich. Ti wkół le ò Jugòsławiji.
Chcã skòmentowac nen problém, z ùżëcym pòzdrzatków ùczałëch, tikającëch tak wiôldżi lëczbë deklaracëjów sląsczi nôrodnoscë, pòkôzóny òb òglowi Spisënk. Pòzdrzatk béł taczi: Ni ma sląsczi nôrodnoscë ë nigdë nie bëło. Tak wielné deklaracëje je to ôrt protestu procëm zeżôrotnieniémù nôrodu przeprowôdzanémù przez arogancczich ùrzãdników z Warszawë. Mëszlã, że to bëlny dokôz za tim, że to nié jô ni mòji drëszë są zôgróżbą, leno naszi ùpaństwòwiony „kòledze”- dzejarze.
Òsta mie pò roczëznie nieszmaka, że naszi kaszëbsczi òficjaliscë mògą chòdzëc, dze le chcą. A jinszim zôbróniają przińc na swòje jimprë, rozegracëje a w swòje rédżi wcygają pòłaszcziwców ë mëtłëch. Zmiérzch kaszëbsczi rësznotë!?

Dariusz Król, Gduńsk

(D. Król, chòc je niezwëczajnym ë zasłużonim dzejôrzã kaszëbsczim, pò kaszëbskù nie pisze. Lëst z pòlsczégò dolmacził P. Sz.)

Òdpòwiédz Redakcëje:

Tedë jesz przédnym redachtorã Òdrodë béł P. Szczëpta, a z tegò co wiém (a dzejômë razã òd pôru lat) nie je òn sprzedójny. A ò samim gebùrstagù òdrodë, diskùsëjë, gòscach (czë jich brakù), etc. jakno jegò gòspòdarzóm nie wëpôdô nama zając głosu.
przédny red. G.J. Schramke

zaczątk Wszadze z Odrodą

Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!