1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù.

- Wasto Profesorze, do czegò są kaszëbsczé słowôrze?

- Kaszëbsczi słowôrze mają zastosowanié przede wszëtczim w pismieniznie. Są baro wôżné dlô tëch wszëtczich, co piszą pò kaszëbskù, a chcą corôz bëlni gadac, chcą swòjã mòwã ùbògacëwac ë téż ùlepszac. Tima wszëtczima są pòtrzebné słowôrze. Nawet tak stôré, jak ten słowôrz. Dzysô më wiémë, że kaszëbizna nie je dëcht nômocniészô we wszëtczich starnach kaszëbsczich ë téż trzeba jã baro dozerac w szkòle, w gazétach, w ksążkach ë temù téż òn je pòtrzebny tima wszetczima, co piszą w gazétach, co twòrzą ksążczi, co piszą téż kaszëbsczé piesnie, spiéwë. Wiémë, że jinszé słowôrze pòwstôwają ë chcemë, żebë jich pòwstôwało jak nôwicy.

- Jeżlë ten Słowôrz mô służëc tim, co terô piszą, to jak sã przëdô taczi Słowôrz, co mô 100 lat?

- Słowôrz Ramùłta pòwstôł w kùńcu 19. wiekù. Drëdżi dzél përznã pózni pòwstôwôł, ale słowizna w tim słowôrzu zapisónô, to je słowizna do początku 20. wiekù. Tam ni ma słowów nowëch, taczich jak dzysô są w módze, bò òne nazywają rzeczë, chtërne pòwstałë ju w 20. wiekù. Ale w tim stôrim słowôrzu më mómë doch wiele tëch słowów, chtërne më ùżiwelë wiele wczasni, użiwómë dzysô, a mdzemë użiwelë jesz wiele lat, tak długò jak kaszëbizna mdze jistniała. To są te pòdstawòwé słowa, chtërne tikają tegò wszëtczégò, co sã dzeje na roli, w familëji, tegò co sã dzeje téż bënë w nas ‑ słowa związóné z naszim mëszlenim. Wiele z tëch słów doch je przejãtëch z czasów prasłowiańszczich. Wiele z nich je téż wspólnëch ze słowama pòlsczima ë jinyma słowiańsczima. Taczé słowa są zarejestrowóné w słowôrzu Ramùłta.

- Jak wezdrza robòta nad Słowôrza?

- Nôprzód bë trzeba bëło rzec, jak ta robòta szła Ramùłtowi 110 lat temù. Ale to je dobrze òpisóné przez ùczałëch. Terô më mùszimë rzec, czemù ten Słowôrz òstôł wedóny terô i czë gò nôleżało wëdac dëcht tak, jak òn béł stwòrzony w 1893 rokù. Trzeba bëło dokònac gwësnëch zmianów, bò sã kaszëbizna téż zmieniła. Trzeba téż wiedzec ò tim, że Ramùłt pò swòjémù to zapisôł, w swòjim alfabéce. Òn miôł swój pisënk, swòjã ortografiją. To je takô òrtografijô, chtërnã bë mógł nazwac ùżëteczną, prakticzną, ale òna téż w pòłowie bëła ùczoną. To béł taczi pisënk fòneticzny. Më mùszelë dopasowac gò terôzka do pisënkù dzysô stosowónégò, do regùłów òrtograficznëch z 1996 rokù. To kòszta wiele robòtë; baro taczi techniczny, bò to trzeba bëło wszëtkò wpisac. Ramùłt na baro dzywny, niekònsekwentny ôrt zapisowôł zwãk kaszëbsczi, chtëren me dzisô òddôwómë letrą „ë”, to je tak zwónô “szwa”, ë niekònsekwentno téż zapisowôł to, co me dzisô òddôwómë letrą „é”, to je taczé pòchëłé “e”. To trzeba bëło téż ùregùlowac na dzysészi ôrt. Jinaczi òn téż òdmieniwôł wërazë. To téż trzeba bëło dopasowac do dzysészich czasów. Pòdobnie w tekstach samëch, we wëjimkach, òn ùżiwôł doch rzeczowników w swòjich fòrmach. Tam są te dôwné kùnôszczi. W niejednym môlu trzeba bëło ten kùnôszk dac nowi – dzysészi. Tu më sã czerowelë tim, co czëjemë wkół se ë tim, co më czetómë midzë jinyma w słowôrzu Bernarda Sëchtë, w słowôrzu kaszëbsczich dialektów. Także to wemôgało dosc wiôldżi robòtë ë tak do kùńca ta standarizacëjô tam przeprowadzonô nie je takô bezdiskùsjowô. Òna na pewno niejednégò përznã mdze tu grãdzëła, ale jaczis tu ôrt normalizacëji, standarizacëji trzeba bëło przëjąc.

- Są we Słowôrzu słowa, co wëszłë z ùżecégò. Czemù òne nie òstałë wesztrichniãté?

- Te wszëtczé słowa są przez Ramùłta zapisóné, ùtrwaloné i to je dokùmeńt. Te mùsza tam òstac. I to nie je żódna szkòda, że w słowôrzu je përznã wicy wërazów, nawet chtërnëch nicht dzysô mòże ju nie ùżëje. Mòże jednak niejeden pisôrz, jak òn mdze chcôł cos nazwac, mdze chcôł ùprawiac takô stilizacëjô, te òn tegò słowa mòże doch ùżëc, a mòże niejedno dobré dôwné słowo, przez to, że pisôrze mdą je chcele pòtrzebòwac, móże òno òdżëje? Za wiele më doch nigdë tëch słowów ni mómë w jãzëkù. Czim bògatszi je ten słowôrz, tim je lepi, ale wësztrichnąc i pòminąc tëch słowów më ni mòglë przede wszetczim temù, że nen Słowôrz Ramùłta, to je baro wôżny filologiczny i kaszëbòlogiczny dokôz i më mùszelë z wiôlgą dbałotą do niegò pòdchadac. Téż za wiele do niegò më nie mòglë wprowadzac nowëch rzeczi, bò doch chtos bë mógł rzec: “To bë mógł dopisac dzysészą słowiznã”. Jo, ale tej to doch bë nie béł Słowôrz Ramùłta. Nas je stac na to, żebë stwòrzëc nowi słowôrz dzysôdniowi kaszëbiznë. Ramùłt mdze dlô wszetczich tim dokùmeńtã kaszëbiznë do pòczątkù 19. wiekù. A terô mùszimë twòrzëc nowé słowôrze, chtërne òbjimają słowiznã dzysô użiwóną.

- Móm czëté taczé pòzdrzatczi, że czasã nie òstałë dopisóné òcziwisté znaczenia, jak na przëmiôr “skłôd”. Nie òstało dopisóné, że to znaczi téż tëli co “króm”. Czasã òczywisté są na drëdżim placu, jak na chòcbë “sklep”, dze znaczenié “piwnica” je drëdżé, pò znaczenim “króm”. Czemù tak sã stało?

-Ramùłt w swójich czasach taczégò znaczeniô nie notowôł. Słowôrz je to baro wôżny dokùmeńt do badaniégò rozwiju kaszëbsczich wërazów ë jich znaczeniô. Mie sã wëdôwô, że niejeden wëraz, midzë jinyma ne, nie bëłë w tëch znaczeniach ùżiwóné. To je prawie rozwij kaszëbsczi słowiznë.

- A wiele so kaszëbizna zmieniła òb òstatné 100 lat?

- Jak tak sã czëtô słowôrz Ramùłta na swiéżo – i tëli razy – tej je widzec że jo i wiele. Jak sã tak pòrównywô ze Słowôrzã Sëchtë, a jesz téż z jinyma słowôrzama kaszëbiznë lëteracczi, midzë jinyma ze słowôrzã, chtëren rëchtëje Wasta Eùgeniusz Gòłąbk, te to widzec, że ta słowizna kaszëbskô so mòcno zmieniła. W tich zmianach są zmianë ju na gòrszé, bò je trochã wicy tëch pòżëczków niemiecczich, a z pòlaszëzne je dëcht dzysô jaż za wiele. Ù Ramùłta téż je jich dosc tëli, ale dzysô je jich wicy. Ti chtërny kaszëbiznã ùprôwiają, midzë jinyma ùsôdzcowie dokôzów lëteracczich, mùszą tu miec dbã ò słowiznã. Tak jak to sã dzejô téż i w jinëch jãzëkach: w pòlsczim, niemiecczim, anielsczim. Taczé je pòstãpòwané tëch, co ùżiwają bëlnégò jãzëka.

- Czë nié-Kaszëba, jaczi bãdze ùżiwôł ten Słowôrz, zrozmieje Kaszëbów?

- Mie so wedôwô, że jo. Mëszlã, że to je doch wzãté wszëtkò òd Kaszëbów i òni to w nôwikszim dzélu mdą rozmielë. Nie je tam wiele słowiznë dëcht czësto wëszłi z ùżëcégò, chòc je tam téż słowizna naszich bracynów – Słowińców. Wiele je słowów, chtërnëch ùżiwelë le Słowincë, ale jak jaczis pisôrz słowa z tëch dôwnich i zaginionéch słowińsczich użeje rôz i drëdżi, tej no mòże na nowò òdżëc i nama dzysô służëc baro dobrze. Në, ale te słowa bë mòże nie bëłë dëcht dzysô zrozmiałé. Tu trzeba pòdczorchnąc téż to, że Ramùłt spisowôł wiele wërazów z dôwnëch słowôrzów kaszëbsczich: z Pòbłocczégò, z Mrągòwiusza (przez ùczałégò rusczégò Prajsa). Tëch słowów nawetka Ramùłt nie czuł midzë lëdzama. Òn je mô. Tëch słowów më bë mòże dzysô nie rozmielë dëcht wcale, ale to dobrze, że Ramùłt je ùjął, bò òn mô przez to jakbë słowôrz òglowi kaszëbiznë. Òn nawetka nie zaznacziwôł tegò, skądka słowò je wzaté, abò że je to słowò blós z tamtëch a nié z jinëch stronów.

- Wëdóny dwie dekadë temù, a przez Was redagòwóny Słowôrz Aleksandra Labùdë, jaczi miôł bëc normatiwny, nie òdegrôł tak wiôldżi rolë. Jaką rolą wedle Was mô òdegrac ten znormalizowóny Słowôrz Ramùłta?

-Słowôrz Aleksandra Labùde temù nie òdegrôł wikszi rolë, że òn mô za wiele wërazów taczich sztëcznie ùtwòrzonëch. Jich bë trzeba bëło dzes ùczëc w szkòłach, tej niejedno słowò pewnie bë sã ju przëjãło, jak na przëmiôr użiwôny dzysô słowò „runita”, jinaczi pisôrz. To niejedny Kaszëbi nawet tak mòże gôdają, nié blós piszą. Żlë chòdzy ò Słowôrz Ramùłta, òn wedle mòjégò pòzdrzatkù ni mô żódnégò słowa zmëszlonégò, ùtwòrzonégò, nie rechùjącë tëch pòchòdnëch, deriwatów. To je wiôlgô różnica midzë Słowôrzã Ramùłta a Labùdë. Równak Słowôrz Ramùłta téż wiele nie mdze znacził, żlë do niegò sã nie mdze zazérało, żlë nie mdze so z niegò brało tëch słów! Słowôrz ten mdze blós le martwi.

- Chòc normalizacëjô lëteracczi kaszëbiznë w òstatnëch latach przëspieszëła, je czëc taczé głosë, że je za wòlnô ë téż taczé, że je za chùtkô. Jaczi je Wasz pòzdrzatk na to?

- Rozwij kaszëbiznë dzysdniowi je wiôldżi, a jidze to pò prôwdze dosc chùtkò. Nierôz bë trzeba bëło rzec: nawetka za chùtkò. Niejedny lëdze, chtërny dobrze ti kaszëbizne sã nie naùczëlë abò ji nie czëją tak dobrze, përznã wepacziwają dôwné słowa równo w tim pisanim jak i brzmienim i znaczenim. Na to trzeba baro ùważac. To wemôgô ùprôwianiégò w szkòle i wiele dobrëch lëteracczich dokôzów, chtërné bë bëłë czëtóné òglowò przez wiele, wiele Kaszëbów. Do tegò mùszą bëc warënczi: pisôrze, dobré ksążczi. A tej më ùczimë młodzeznã i Kaszëbów czëtac i pisac pò kaszëbskù. Bez tegò nie mdze pòkrokù w rozwiju kaszëbiznë. Standarizacëji téż tej nie mdze, żlë nie mdze tegò pòkrokù w pisanim, gôdanim i w dozéranim kaszëbiznë. Më wiémë, że standarizacëjô i normalizacëjô kaszëbiznë napòtikô na przeszkòdë òd wiele stalat. Bo òna je w se za bardzo różnô. Je za wiele, jak më to ùczało gôdómë, gwarów, mòwów. “Co wies to jinô piesń” – mòże rzec ‑ co wies to jinô gwara. Wiele lëdzy nie chce òddac swòjich znanków, znanków swòji mòwë, żebë przëjąc te jiné znanczi, chtërne më bë ùznelë za òglowé, chtërne bë trzeba bëło dozerac. Ni ma téż wskôzënków, ni ma gramaticzi. A chtëż so ti gramaticzi mdze ùcził, żlë nie mdze ùczbë w szkòle. A jak nie mdze ùczbë w szkòle i ùczbë ti gramaticzi w szkòle, tej żódnô standarizacëjô i normalizacëjô nigdë nie bãdze dokònónô. Òna mdze wiedno tak w zôczątkù, a nawet nie duńdze nigdë nawetka do pòłowë.

- Równak kaszëbizna je pësznô przez to, że je różnorodnô. Mòżna rzec, że òna je pësznô w ti swòji różnorodnoscë. Czë je wôrt normalizowac? Bò normalizowanié to bãdze znaczëło, że ta różnorodnosc òstónie përznã zmiészonô.

- Jeden z kaszëbsczich naszich przodków, ksążã pòmorsczi, bòdôj to béł Swiãtopôłk, na łożu smiercë zawòłôł swòje dzecë ë jima dôł pãk rózgów do złômaniégò. To nie szło nijak dokònac, pòłamac te rózdżi, póczim òne bëłë w jednym pãkù. A jak òn wzął òd nich ten pãk, a zaczął wëjimac pò jedny rózdze i je łamac, tej òn je wszëtczë pòłómôł. To je taczé przesłanié z tegò, że jak kaszëbizna mdze tak dali mòcno zróżnicowónô, tej òna mòże chùtczi zadżinąc. Jak òna bë doczeka swòjégò ùògólnieniégò, swòji normalizacëji, tej òna bë bëła mòcniészô i bë bëło barżi drãgò jã ùnicestwic. Më mùszimë z czegòs zrezygnowac. Z jaczis znanków baro lokalnëch, znónëch blós w niejednëch nórtach mùszimë zrezygnowac, żebe ùretac całosc. Më sã – to je wiedzec ‑ ceszimë, że kaszëbizna je tak bògatô, ale òna je jaż tak bògatô, że to bògactwo je téż dlô ni cãżôrã.

- Jak Wë rzeklë mùszimë zacząc òd szkòłów. Ale żebë zacząc w szkòłach ùczëc kaszëbsczégò, nôprzód mùszą bëc słowôrze, żebë chòc szkólnëch naùczëc. Czë sygnie słowôrz Ramùłta? Jaczé jesz słowôrze mùszimë zrëchtowac?

- Słowôrz Ramùłta je słowôrzã historicznym. Òn na pewno nie wëstarczi. To je słowôrz, jak më rzeklë, do pòczątkù 20. wiekù, fùl baro piãkny i bògati słowiznë. Tam je 18 ë pół tësąca wërazów. To béł, jak na tamte czasë drëdżi nôwikszi słowôrz na zemiach Pòlsczi. Wikszi béł blós słowôrz Samùela Bògùmiła Lindégò, le to béł słowôrz jãzëka pòlsczégò, chtëren pòwstôł na zôczątkù 19. wiekù. Słowôrz Ramùłta trzeba achtnąc i trzeba gò pòtrzebòwac. Ale mùszą bëc nowé, jiné słowôrze. Më liczimë na słowôrz kaszëbiznë Eùgeniusza Gòłąbka, le żebë òn jak nôrechli sã ùkôzôł, ale to na tim nie pòwinien bëc kùńc. Pòwinien pòwstac baro wiôldżi słowôrz, chtëren bë òbjimôł wszëtczé słowa pòtrzébòwóné dôwni i dzysô. To bë béł słowôrz, chtëren bë béł do wëzwëskiwaniô przez ùczałëch, a pòzni, w miészich wëdôwkach, mógłbë bëc przerobiony na taczé prakticzné, ùżëtkòwé słowôrze, pòtrzébòwóné na różnëch stãpniach edukacëji w szkòle.

- Jak òstało napisóné w przedesłowie, Słowôrz nie je tak do kùńca normatiwny. Czemù to służi? Czë to nie je jakbë taczi rozstãp midzë tim, że z jedny stronë chcemë normalizowac, a z drëdżi chcemë zachòwac tã dokùmeńtalną wôrtnotã? Czemù tak to òstało zrobioné?

- Z jedny stronë tak je, że më chcelë tu ùretac czë achtnąc ten dokôz Ramùłta jakò baro wôżny dokùmeńt tamtëch czasów. A më wiémë, że ten Słowôrz wëwòłôł tak zwóną wòjnã kaszëbską w swiece ùczałëch. Në, ale ale to bë dotikało przede wszëtczim słowiznë. W jinëch znankach kaszëbiznë bë mógł wprowadzëc całą normalizacëją. Ale jaką? Ta norma nie je ùstalonô, ò czim më ju tu napòmikelë. Më mùszimë wiedzec, czim sã czerowac w mòwie, w òdmianie wërazów, w twòrzenim nowëch wërazów. W ùżiwanim tëch wërazów w zdaniach më mùszimë wiedzec, jaczima sã tu czerowac zasadama. Trochã tëch zasadów jakbe wechôdô z tegò, jak dzysô Kaszëbi, kaszëbsczi pisôrze piszą, ale to nie je jesz zbadóné. Na spòdlim tëch dokôzów lëteracczich donëchczas nie je wëpracowónô ta norma. Ale to na tim sã nie skùnczi twòrzenié ti kaszëbiznë òglowi ‑ standarizowóny. Trzeba téż sã przëłożëc do tegò, jaczé te znanczi, mòże nawet pòmijóné przez wiele pisôrzów, jednak są wôrt achtnieniégò i ùprôwianiégò. Norma w normalnëch warënkach twòrzi sã przez wiele dzesãcoleców, wieczi, jak to bëło z pòlaszëzną, jak z niemiecczim jãzëkã, francësczim, anielsczim jãzëkã; to sã twòrzëło przez wieczi. Pòlaszëzna brëkòwała na stwòrzenié znormalizowóny pòlaszëzne prawie 500 lat. Także Kaszëbi mają jeszcze wiele lat przed sobą. Dzysô są jiné warënczi, są jiné tak zwóné strzodczi masowégò przekôzëwaniégò wiédzë: jinternét, radio ë telewizëjô, są ksążczi, gazétë. To mòże bëc chùtczi, to ni mùszi bëc jaż 500 lat, ale to mdze trochã dérowało.

- Ale téż to mòże bëc tak jak w serbsczim abò chòrwacczim jãzëkù, dze chtos wzął i pòdjął tã decyzëją, że mô bëc tak a nié jinaczi, że ten dialekt bãdze ùznôwóny za lëteracczi. Czë mòżna tak zrobic w kaszëbsczim i chto mô pòdjic taką decyzëją?

- Më wiémë, że i w jinëch jãzëkach téż taczé decyzëje bëłë pòdjimóné. Przede wszetczim dôwni to sã dokònywało na nôtëralny ôrt, jak më napòmikelë. W niejednëch jãzëkach béł taczi wiôldżi człowiek, chtëren tã normã pòstanowił, jakbë narzucył jinyma i to sã przëjãło dlô dobra tegò jãzëka. Òd tegò czasu sã tej rechùje ten czas znormalizowónégò jãzëka, taczégò cze jinégò. W kaszëbiznie Cenôwa, chtëren lëteracką kaszëbiznã pòwòłôł, nie béł jednak taczim wiôldżim pisôrzã, żebë mógł tã normã jinyma narzëcëc. Jak më wiémë, Derdowsczi, chtëren pò nim przejął dejã pisaniégò pò kaszëbskù, nie przejął jegò normë. Bò to bëła norma nordowô. To bëła mòwa òkòlégò Sławòszëna, a Derdowsczi béł z Wielô na pôłnim Kaszëbów. Òn miôł czësto jiną kaszëbiznã w głowie, w pamiãcë. Dlô niegò kaszëbizna Cenôwë, chòc mòcno spòlonizowónô, bëła nierozmiałô i przez to téż dzywnô, prawie przez to, że Cenôwa jã mòcno spòlasził. Tej Derdowsczi twòrził swòjã normã, a pò nim Majkòwsczi, Karnowsczi ë jiny Młodokaszëbi twòrzëlë swòjã normã. Òni ju përznã chcelë łączëc i dokôz, i jãzëk Cenôwe ë dokôz i jãzëk Derdowsczégò. To je pòłowa drodżi. Zrzeszińcë szlë jesz w jiną stronã, w swòjã stronã. Barżi achtnãlë Cenôwã. Ale nawetka Majkòwsczi ni mógł nikòmù nick narzëcëc. Żebë bëło wicy taczich dokôzów lëteracczich jak „Żecé ë przigòdë Rémùsa”, chtërne bë bëłë pòzni czëtóné przez wszëtczich Kaszëbów… Ta kaszëbizna ôrtu „Żecégò ë przigòdów Rémùsa” i kaszëbizna, chtërną ùprowielë Zrzeszińcë òna miała mòżlëwòtã rozwijac sã dali. Zresztą ten ôrt kaszëbiznë Majkòwsczi-Zrzeszińcë dzysô nôbarżi je wëstrzód pisôrzów widzec, òn je nôbarżi dozéróny.

- Równak wiele lëdzy, òsoblëwie prostszich, zdrzi za tim, żebë z jedny stronë nie zabierac jich domôcy kaszëbiznë, a z drëdżi. żebë to ùczałi rozsądzëlë, że to je dobré kaszëbsczé słowò, a to nie je dobré, żebë rozsądzëlë, czë ta pòlaszëzna abò ta germanizna je dopuszczalnô. To mòże to je tak, że to nié jedna òsoba, tak jak Cenôwa, mô to zrobic. Mòże karno ùczałëch?

- Më mómë wiele taczich przëmiarów z różnëch jãzëków, że ùczałi, lingwiscë, òni mògą blós przëpòmagac, òni mògą czerënczi wskazëwac, ale òni nie są w sztãdze wëegzekwòwac jaczis normów i zasadów. To mùszi bëc jakôs spòlëzna, jaczés wikszé karno, chtërno òni mògą wspierac. Òni mògą te normë spisëwac i òni je mògą pòpùlarizowac przez radio, telewizëją i w pismieniznie. Ale za nima mùszi stojec jinstitucëjô. Nôlepi, żebë to bëła szkòła, żebë to bëłë òrganizacëje społeczné, żebë to béł Kòscół… Tej to dzejanié i ta robòta ùczałëch mòże sã skùńczëc jaczims zwëskã. Jinaczi to ùczałich zajimanié sã tim, to je taczé jakbë wòłanié na pùstëni.

- Wiôlgô dzãka za rozmòwa.

gôdôł Paweł Szczëpta

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!