wszadze z Odroda
Zapisanié | Prenumerata (Archiwalnô wëdowiédzô)

Zapisanié kòsztëje: na pierszé 3 numrë, benë Kaszub ë Pòlsczi – 10,50 zł (kòszta cządnika + wësłaniégò), 6 numrów - 21,00 zł., 9 numrów - 31.50 zł. Bùten Pòlsczi za piérszé 3 numrë – 6,00 euro (kòszta cządnika + wësłaniégò), 6 numrów - 12,00 euro, 9 numrów - 18,00 euro.
Zapisanié je mòżno zrobic w redakcëjë, abò téż bez wpłacenié dëtków na kònto wëdôwcë (NORDEA 2214401026 0000 0000 0320 1888), z dopisënkã Odroda-prenumerata (je mùs téż pòdac swój adres bësma wiedzelë, gdze wësłac zapisóné numrë Òdrodë, a téż òd jaczégò numra mómë zacząc wësëłanié cządnika)
Pòjedińczé numrë Òdrodë je téż mòżno zamawiac é-majlã (adres: )

Opłata prenumeraty wynosi: na pierwsze 3 numery, w obrebie Kaszub jak i całej Polski – 10,50 zł (koszt czasopisma + wysyłki), 6 numerów – 21,00 zł., 9 numerów – 31,50 zł. Poza granicami Polski za pierwsze 3 numery – 6,00 euro (koszt czasopisma + wysyłki), 6 numerów – 12,00 euro, 9 numerów – 18,00 euro.
Prenumeraty można dokonać w redakcji, albo też poprzez wpłacenie pieniędzy na konto wydawcy (NORDEA 2214401026 0000 0000 0320 1888), z dopiskiem Odroda-prenumerata (trzeba również podać swój adres, abyśmy wiedzieli, gdzie wysłać zaprenumerowane numery Odrody, oraz od jakiego numeru mamy rozpocząć wysyłanie czasopisma.
Pojedyńcze numery Odrody można również zamawiać e-mailem (adres: )

 

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu.