1 (2) / 2000

• Pod sztandarami

• Nie jestem nacjonalistą

• Ò Janie Karnowsczim

• Wierztka  „IV” Jôna Kôrnowsczégò

Jón Karnowsczi

Cziedës w mòje rãce wpôd zbiórk wierztków Jôna Kôrnowscziegò, chtëren miôł zewiszcze „Jô bëm leno chcôł...”. Jô żem czëtôł „Jadamwi Rôj”, „Jô bëm leno chcôł...”, „Płiną szeptë”- jegò nôjbarżi znône wierztczie. Ale rôz jô żem zaczan czëtac wierztka „IV”, ë cos we mnie zaczãnô dërgòtac, rosnąc. Cos rôdzëc. Jô żem przeczëtôł rôz, drëdżi rôz...

„Jônie, brace, drëchù të mój nôjmilejszi!”- wiacy żem nie mógł pòwiedzec. Kôżde słowò, kôżdi wers bliży kùńca ti wierztczi bôł dla mnie jah sztich w piers, jah ùderzënk w twôrz. Szarpnano mòją dëszą, mòjim kaszëbsczim sercem. „No doch tak to bëło. No doch tak to je”- gôdôło w mòjim westrzódkù .

Jôn Kôrnowsczi w sztërëch taczich czãscach pòkôzôł dzeje kaszëbscziegò nôrodu, òd baro dôwnich czasów, czasów, jah òn bôł eszczi dzeccziem, do jegò dorosłoscy, do jegò dzysejszegò żëcegò, w chtëren dzywny los gò szmërgnąn. Ë chòc to je wierztka napisônô wiele lôt temù, to òna je durch aktualnô. Kôrnowsczi w „IV” pòkôzôł, jah nôjmilejszi bracczi, nibë Kain, mòże zdradzëc drëdżiegò, jah bracczi zdradzëł braccziegò.

Kaszëba, Pòlôch, Rusk, Biôłorusk, Ùkrajińc, Serba, Bùlgara, Slowena, Macedóna, Łużëczóna, Czech, Słowôk są z jedny Nënczi, ë z jednegò òjca. Jich miona to Słowiónka ë Słowión. Ë tak, jah wszetczie dzecë, tak ë òni roslë, dorôstalë ë òdchòdzëlë z rodny chëczë, bë isc na swòje, bë wëbùdowac włôsny dom. Ë cziedës Kaszëba pòlôzł w swiat szëkac na nim swegò mniejsca. Przelôzl Wisła, Notec. Dolôzł tam, chdze je sztrąd Bôłtu. Pòlôzl na óst, chdze Wisła wòdë swe toczy. Pòlôzl na west ë dolôzł jasz do Łaby. Ë we ti krôjnie sa wnarzëł. Ale nie dône mù bëło żëc dłëgò w spòkòjnoscë. Walczi srodżie mùszôł toczëc z Mniemcem, Deną ë bracczim- Pòlôchem. Pózni ë Pòlsce zle sã dzało, krôj rozbiti na dzele, słabim sa stanąn na ùderzënczi nieprzëcelów. Na òstatkù bracia mòc swą złączëlë, bë dôc rada nieprzëcelowi. Pò wielu lôtach biôtków, nieprzëcele òstalë pòradzony. Młodszi brat, chcôł òdejsc ë żëc na swòjim, jah za dôwnëch lôt, ale Pòlôch, chtëren w mòc ùrosnąn rzeknąn : „NIÉ!” ë wëmierzëł barń w piers swegò niedôwnegò zrzesznika, swegò brôccziegò ë zmùszëł gò do zegnacu karkù, do wzãcu wiãzów ë służeniu. Tak brat braccziegò zdradzëł, tak brat stôł sa Kainem! Tak zabrôł mù wòlnosc. Tak z chacią ë dësza kaszëbską bë wząn, bë ùpiechać ją ë zeswinic. Ë już òd piãcuset lôt Kaszëba służë Pòlôchòwi, je òkrëszënë ë bëlecajstwa ze stołu jegò. A Kôrnowsczi eszczi do terô słowama wierztczi gôdô do naju, bùdzy:

Czë të mùszisz służëc mù?
Wiecznie kùszac jegò dłóń?
Ëżi czujesz mòc, to wstóń.
Ëżi chcesz, to badzesz pón.

Ë terô jô sã Ce pitôm, Kaszëbò: „Czë Të tegò CHCESZ? Ce chcesz wstac? Bëc sobie pónem? A mòże të , Kaszëbò, ju żes tak dłëgò kùszał dłóń twegò póna, tak dłëgò jôdł bëlecajstwa z jegò stoła, że mòże kùsznace ti rãczi to dlô cë nôjwiãksza tczëwôrtnosc, a to bëlecajstwò to nôjlepszi kawałuszk? Mòże të, Kaszëbò, ju żes zabôczëł, że të jes Kaszebą? A mòże të ju żes tak dłëgò bôł słëgą, że òd póna swegò nawùczëłes sa, jah cziej môlpa, naśladować gò ë w wzgardze mniec swój narôd, gôdac ë sromòtac sa tegò, że jes Kaszëbą? Nowùczëłes sa gôdac że të jes Pòlôch?

Kaszëbò! Gôdôm do Ce! òbùdz sã ë zapamiãtëj, że të żes wiedno bëł Kaszëbą, të wiedno bãdzesz Kaszëbą, nichdy Pòlôchem. Zapamiatëj tiż, że Pòlôch to Twój słowiónsczi bracczi, leno bracczi.

Jaroszk z Rëmla

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!