1 (13) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Kaszëbizna na zôpadze
• Przecã tuwò są Kaszëbë
• Dôrënk wòjewòdë
• Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika.

Kòmentarze:

• Czemùż blós "Pòmòrsczé"?

Kùltura:

• Żdómë na platã rockòwégò karna Chëcz!
Dôrënk wòjewòdë

Na zjezdze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô przëtomny bé midzë jinszima wòjewòda pòmòrsczi wasta J.R. Kùrilczik. We swòjim wëstąpienim miôł rzekłé ò mionie naju wòjewództwa. Pòwiedzôł, że òn bë chcôł bëc wòjewòdą kaszebskò-pòmòrsczim ë zrobi wszëtkò bë naju wòjewództwò kùreszce sã tak nazéwało.

Ùdba taczégò miona wòjewództwa nie je nowô. Czéj sztërë lata temù bëła robionô refòrma administracëjnô, bëłë taczé głosë, żebë naju sã nazéwało kaszëbsczé.
W ùstôwë tikającëch ti refòrmë je napisóné, że wszëtczé jednostczi pòdzélu kraju mùszą bëc dostosowóné do môlowëch warënków nié le ekònomicznëch ale téż kùlturowëch. Do pòsłów nie docarło, że Kaszëbi żeją na Kaszëbach ë żë jich wòjewództwò mô bëc tegò wërazã. Zabôczëlë czë to jima nie bëło pò nosu?

W kòżdim razu terô dzãka wòjewòdze ta téma trafia znôw na pierszé starne cządników ë gazétów. Robi sã wkół tegò përznã głosno. Na jinternetowim serwisu www. zk-p. pl są pùblikòwóné lëstë ë wszelejaczé pòzdrzatczi na tã ùdbã. Redakcëjô Òdrodë przërëchtowa ë rozesła pò swòjich spółdzejôrzach ë drëchach lëst òtemkłi do wòjewòdë ze słowama pppiarcô jegò ùdbë (wej òkóm). Karno sztudérów Pòmòranijô w kùncu gòdnika wësłało do wszëtczëch òrganów samòrządzënë na Kaszëbach lëst òtemkłi, w jaczim apelëje do pòdjimaniô ùchwôł pòpiarcô dlô ùdbë wòjewòdë. Czéj w pòłwie stëcznika më sã pitelë w Pòmòraniji jaczi béł brzôd jich apelu, téj nama rzeklë że już pôrã gmin uchwalëło lëstë pòpiarcô dlô Kùrilczika.

Pëszno, że kùreszca tak kaszëbizna rëgła wprzódk. Mòże dożdómë sã kaszëbsczégò wòjewódzwa, mòże téż niedłëgò dbë, żebë kaszëbsczi béł to jãzëk ùrzãdowi na Pòmòrzim stóną sã jawernotą? Mòże kùreszce swiat ùczëje że Kaszëbi są ë òstóną Kaszëbama.

Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika,
Jaczi mô wësłóné naju Redakcëjô, ji drëszë
ë spółprôcownicë w pòłwie gòdnika 2001.

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!