3 (24) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 7.
• Czej jô béł maleńczim dzeckã...

Kùltura:

• Czarzą ë grają - Kùtin
• Kaszëbsczé Zôpùstë w Mestwinie (òdjimczi)

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesące
STRËMIANNIK - J.Kroplewsczi

Kòmentarze:

• Na Lesôkach

Żeńba na pòsobné sztërdzescë lat
Pòmerania”, nôjdłëżi trëwającé kaszëbsczé pismiono, ju jaż sztëdzescë lat! Czemù pòwsta? Dzãka jaczim filaróm Pòmerania przedërcha nôcãżczé czasë?„Jawernota czasu roczëznów ë pierszich lat Pòmerani je tak dalekô, że gwësno cãżko do rozmieniô” gôdô Wòjcech Czedrowsczi w artiklu „Òna nama sã ùdała”. Pismiono pòwsta w 1961. rokù w òdpòwiédzë na rozsądzënk ò likwidacëje cządnika „Kaszëbë”. Kaszëbi są zwëczajnym narodã, jaczi domôgôł sã rzeczë jawernëch. Doch kòżden człowiek bë chcôł gadac w swòjim domôcym jãzëkù, czëtac „swòjé” pismiona, chòdzëc do swòjégò kòscoła. „Wedle mie pismiono pòwsta w òdpòwiedzë na pòtrzébã samoùczeniô ë w miarã pòjużnégò wëpòwiôdniô sã òkrãżô Zrzeszeniô” gôdô dzysdniowi przédny redachtor, Artur Jabłońsczi. Je téj rzeczą jawerną, że w nëch czasach, Kaszëbi, mającë mòżebnosc wëdôwaniégò kaszëbsczégò pismiona, chcelë dac znac jinszim ò swòjim jistnieniu, ò jistnienim Kaszëbsczi ë Kaszëbów. Dzãka taczim, czãsto ë baro niebezpiecznym, dzejanióm Pòmerania szła wprzódk.Ùwzãtosc kaszëbsczich dzejôrzów ë gazétników sprawia, że pismiono pòkaza sã w fòrmie cządnika „Biuletyn Kaszubskiego Zrzeszenia” (Bùletin Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò), pózni jakò „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” (Bùletin Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô), jaż na kùńc jakno „Pòmerania”.Jak je wiedzec kòżdé pismiono przeżiwô pòdlëcenczi ë upôdczi. W 1964. ë 1982. rokù „Pòmerania” przesta bëc wëdôwónô. W pierszim przëpôdkù na skùtk „finansòwëch ë kadròwëch tôklów”, jak gôdô Artur Jabłońsczi, w drëdżim – „z pòliticznëch prziczin ", òb czas wòjnòwégò stónu. Nimo różnëch lëdzczich ë pòlitëcznëch procëmiznów „Pòmerania” sã rozwija z corôz wikszą mòcą. W krãgù pismiona „cygnãło w jeden môl kulturalné ë zdrëszënowé żëcé, téż aktiwnota kaszëbskò pòmòrsczich òkrãżów”, jak gôdôł Lech Bądkòwsczi na szpaltach wrocławsczi „Òdrë”.„Pòmerania” w wiôldżim dzélu wpłënãła na rozwij lëteraturë, nôrodny mëslë, doprowôdzëła do pòwstaniô wielu ksãżk ë rozkòscérzaniô kaszëbsczi ùdbë samòrządzënë.Chcemë wdarzëc, że to lëdze twòrzëlë pismiono, że to dzãka jich angażowanim òna przëdërcha nôcãżczi czasë. Filarama „Pòmeranie”, jak gôdô Artur Jabłońsczi, bëlë: W. Czedrowsczi, K. Pùzdrowskô, Stanisłôw Janke, Stanisłôw Pestka, Marijô Kòwalewskô. Nie òstalë tuwò wëmienióny wszëtcë lëteracë, pùblicyscë, repòrtażiscë, ùczałi, temù że przez pismiono przeszło kòl 100 òsób, a téż dzãka taczi wielënie mądrëch głów „pismiono dobëło renomã”, gôdô W. Czedrowsczi, nôdłużi redagùjący cządnik jaż òb 25 lat.Pò sztërdzestu latach dzejaniô „Pomeranie”, 14. gromicznika, w zalë Rednicë Głównégò Gardu Gduńska, Przédnik Gardu, Paweł Adamòwicz, nôdgrodzył nôbarżi zasłużonëch redachtorów: W. Czedrowsczégò (przedny red. òb cząd 1965-90), K. Pùzdrowską (sekretérã redakcëji òd 1966. do dzysodnia), Stanisława Janke (20 lat w redakcëje),Stanisława Pestkã (trzëcy w historiji pismiona przédny redachtora). Przédnik Gardu wrãcziwôł téż diplomë Prezesa K PZ prócz wëżi wëmienionëch dostelë je téż dwaj pòsobny przédny redachtorzë: Cezari Obracht-Prondzyńsczi ë Edmùnd Szczesôk.
Dzysdniowi przédny redachtora, Artur Jabłońsczi, na pëtanié co dali, rzekł „Pismiono mùszi nalézc sã midzë dotowónyma titlama, dotowónyma przez Minysterstwò Kùlturë, na spòdlim ùbrzeszków państwa wedle etnicznëch ë nôrodnëch miszëznów. Równak wiedno mdã miôł dbã ò to, żebë pismiono bëło jawernym przezérnikã wszëtczégò co dzeje sã na Kaszëbach”

.A. Bradtke

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?