Òdroda nr 2 (36) 2005

Wiadła:

Naje sprawë:

Kùltura:

Kòmentôrz:

Kaszëbi www

Kaszëbów mòże nalezc w kòżdim nórcëkù swiata. Są wnetka wszãdze. Nawetka sznëkrëjąc w Jinternéce mòżesz na nich trafic. Ni mô tuwò dzywù – Kaszëbi chcąc żëc w tim dzysdniowim swiece mùszą dzejac a rozkòscérzac wiédzã ò se na wszelejaczi ôrtë. Jinternét je do tegò baro dobrim nôrzãdzã – doch dzys dnia, a witro jesz wicy, lëdze szëkając wiédzë, òkróm tegò, że czëtają ksążczi, corôz czãszczi wlączają kòmpùtrë, w chtërnëch szëkają òdpòwiesców na zadóné pëtaniô.
Stronów tikającëch sã kaszëbiznë je nawetka dosc tëli, a dërch pòwstôwają nowé. Ne nôcekawszé są niżi:

NaszeKaszuby www.naszekaszuby.pl – starna prowadzonô bëła przez Staszka Gepperta. Mòżesz na ni nalezc artiklë tikające sã kaszëbsczich sprôw ë wiodła ò czekawëch rozegracëjach. Je tam téż fòrum, na chtërnym mòżesz zadac pëtanié, rzec ò dzysdniowëch jiwrach abò napisac wiérztkã, szpôs abò pòwiôstkã. Je tam téż dosc wiele òdjimków a lënczi do jinëch czekawëch stronów. Wedle badérowaniów socjologicznëch Nasze Kaszuby są jednym z dwóch nôwôżniészich môlów, gdze sã rozprôwiô ò kaszëbsczi juwernotë
kaszubiawww.kaszubia. com – kaszëbskô wëdowiednô starna prowadzonô je bez Marëka Kwidzińskiego. Nalézesz w ni lënczi do wszelejaczich kòmpùtrowëch môlów, w jaczich napisóné je cos ò Kaszëbach.
Rastko Kaszëbëwww.rastko.net/rastko-ka – je to czekawi projekt, chtërnégò célã je zebranié jak nôwicy wiadłów ò Kaszëbach w jednym placu. Przédnikã tegò projektë je Duszan Pazdziersczi.
Wikipedijôcsb.wikipedia.org – to kaszëbskô jinternétowô encyklopediô. Z miesąca na miesąc je tam corôzka wicy òpracowónëch hasłów.
Kaszëbsczi Slowôrzwww.cassubia-dictionary.com – pòmalinkù fùlëje sã téż jinternétowi słowôrz, w chtërnym dostãpné są dopiérzô dzéle kaszëbskò-pòlsczi ë pòlskò–kaszëbsczi
Czëtnicaczetnica.org na starna je zrobionô, bë promòwac kaszëbską pismieniznã. Tuwò nalezc jidze krótczé żëcopisë kaszëbsczich pisôrzów, m.jin. Flóriana Cenôwë, Aleksandra Labùdë, Alojzégò Bùdzysza a przikładë jich tekstów.
Namienioné kaszëbsczi pismieniznie są téż stronë:
Zymk.netwww.zymk.net – na chtërny są wiadła ò karnie młodëch piszącëch pò kaszëbskù Zymk. Nalezc tam téż jidze jich dokôzë prozã, piosenczi, wiérztë, satirã.
Kabaret Fiffif.kaszubia.com – je to strona Kaszëbsczégò Kabaretë FiF – historiô ë tekstë są pò pòlskù ë kaszëbskù.

Swòją stronã mô téż Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié www.kaszubi.pl, gdze jidze sã czegòs dowiedzec ò dzejanim Zrzeszeniô… le próżno szëkac wiadłów ò Kaszëbach (m.jin. dzél „Historëjô” je òd dłëższégò czasë „w rëchtowaniém”. Swòjé stronë mają téż òddzałë Zrzeszeniô m.jin. part w Kòlbùdach www.kolbudy.(arch), part bëloczi z Łebcza www.zkplebcz(arch.), wejrowsczi part www.zkpwejherowo.(arch.), czë òddzél w Miastkù www.republika.pl/zkpmiastko. Ò Karnie Sztudérów Pòmeranijô jidze sã dowiedzec tuwò: www.pomorania.pl.
Òkróm tegò swòje môle w jinternéce mają kaszëbsczé miasta, ùrzãdë, gminë, pòwiatë, fyrmë, gazétë np. Òdroda odroda.kaszubia.com, a wëdôwiznë jak na przëmiôr naj wëdôwca www.wydawnictworegion.pl.
Na kùńc rada: jak sã kòmù niechc za baro szëkac niech le scygnie so stądka k-meleon.kaszubia.com kaszëbsczi jinternétowi przezérnik, wpisze tam słowa Kaszëbë, Kaszëbi abò no samò z pòlska, ë na gwës cosz czekawégò naléze.

belok@NO_SPAM_op.pl

zôczątk 


W skrócënkù


Rëbôcë alarmùją, że nimò pòdpisónëch ùgôdënków dërch nie dostelë dëtków za wëszrotowóné kùtrë. Wedle Agencëje Restrukturizacëje a Ùnowòtnianiô Gbùrzëznë wszëtkò je zgódno z planã. Donądka ùgòdënczi mô pòdpisòné 74 armatorów, a 36 żdaje na pòdpisanie. Wedle agencëje ùrzãdnice mają 3 miesące na załatwienié sprawë. Rëbôcë równak sã skôrżą, że ni mają za co żëc, bò kùtrë są wëszrotowóné a rekòmpensatë jesz ni mają dostóné.
W skrócënkù pòwstôwô we wespółrobòce z Klëką – kaszëbsczima nowinama na anténie Radia Gduńsk. Codzeń òd pòniedzôłkù do piątkù ò 0.09, 5.15 ë 5.54.