Òdroda 2005 nr 3(37)

Obklodka nr 3(37)

Òddzãkòwanié Jana Pawła II

Społeczno-pòliticzny:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kùltura:

Kòmentôrz:

 

Ò czim piszema

Wiele wëdarzëło sã òd strëmiannika, czedë to ukôzôł sã slédny numer Kaszëbsczi Òdrodë. Nôwôżniészim zdarzeniém, jaczé w tim czasu miało môl, baro głãboczim ë dërgającym strënama dëszë bëło òdéńsce papiéża Jana Pawła II.
W nym czasu, czedë òdchòdzył òn do Bòga, jesma bëlë z nim – pòprzez zdrzenié w zdrzélniczi (zdrzenié ùwôżné, głãbòczé, prôwdzewie przëżëwającë to, co widzymë, a nié, jak wnet wiedno – bezmëslné, ze zmùdë, dlô òddichnãcô, dlô tóni rozriwczi ë tóniégò wzrëszeniô), bëtnictwò na mszach swiãtëch ë nôbòżeństwach, pòprzez mòdlëtwë ë wspòminczi. Żegnalësma gò. Ze smãtwą, ale òcëkrowóną tim, że hewò jidze òn do Bòga Òjca, że hewò pò ùcemiãdze żëcégò jidzë do Niegò na zasłużoné òddichnãcé.
Wiôldżémù nemù człowiekòwi skłôdómë tczã pòswiãcającë mù dzél artiklów, a téż pòprzez żałobną jinternetową wersëjã naji gazétë ë winietã.
Téż bez ùznanié dlô niegò w numrze nym zmiészëlësma „szpòrtowny” dzél.
Jak rzekł jem – òd slédnégo numra Kaszëbsczi Òdrodë wiele sã wëdarzëło. Jesz przed smiercą Jana Pawła II swiãtowalësma Dzéń Jednotë Kaszëbów; pò wiôldżi biôtce òsta (dzãka kaszëbiznie) ùretónô szkòła w Tuszkach; przëznóné ë wrãczóné òsta Medale Stolema; w Słëpskù ju drëdżi rôz òdbéł sã Kaszëbsczi Dzéń. Ò tim wszëtczim, a téż jesz ò wiela jinszich rzeczach, je mòżno przeczëtac w nym numrze. W nôstapnym problematika dzélu nych artiklów bãdze prowadzonô dali, jak np. przëzdrzëmë sã jinszi môłi szkòle, jakô tak jak ta w Tuszkach òsta łoni, dzãka kaszëbiznie, ùretonô.
W nym numrze miôł sã téż ùkôzac artikel ò Józwie Cenôwie, szkólnym ë ùtwórcë. 30 strëmiannika minãło 100 lat òd jegò ùrodzeniô. Żałujema, le nie dało sã nama ju w nym numrze zmieszczëc negò artikla. Nie chcëmë równak kòl ny roczeznë przéńsc bez daniô na niã bôczëniô ë temù, nimò, że dosc tëli czasu ju minãło òd ni, w czerwińcu ùkôżą sã tekstë ò nym kaszëbsczim ùtwórcë.

Grégòr J. Schramke

Santo, Santo Subito Swiãti, Swiãti Anipëté
Witôłd Bòbrowsczi

Santo! Santo Subito! – czëlë jesmë na swiãtopioterowim placu, òb czas pògrzebù Jana Pawła Wiôldżégò, bò wiôldżim Gò możemë nazëwac.
Kòżdi z nas mô swój wspòmink ò Ňjcu Swiãtim. Przez bez mała sétmë dwadzesce lat swòjégò pòntifikatu stôł sã dzélã naszi jawernotë, naszégò codniowégò gónu przeplôtónégò swiãtama Jegò pòsobnëch peregrinacëji. Wdarzimë so ë mómë jész w òczach òbrazë z Jegò nawiôdën kòl nas. [...]


W skrócënkù
Dalszô chùtkò rozbùdacëjô a powstanié Bôłtëcczégò Ùniwersitecczégò Kampùsa – to nôwôżnieszé prioritetë Jãdrzeja Cenôwë. Nen òstôł welowóny na drëgą kadencëjã za rechtora nôwikszi wëższi ùczëbnie na Kaszëbach Gduńsczégò Ùniwersitetu. We welacëjë jakô bëła ... dobëł 7 głosama na profesorze Jãdrzeju Stãpniôkù. Bëło nót jaż drëdżi turë. Przëbôczmë: Jãdrzej Cenôwa ze Gduńska, béł przédnikã m.jn. Gduńsczégò Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò.

W Redze mdze nowô gimnasticznô zala przë zrzeszë wëżigimnazjalnëch szkòłów. Je baro mòżlëwi że jesz latos. Prawie òstôł wmùrowóny wãdżelny kam, a bùdacëjô mô jic ekspresowò. Jak gôdô direchtor – za zalą szkòła żda 3 lata. Dodôwô, że z jegò szkòłë 80 proc. absolwentów jidze na sztudia. Starosta Józef Reszke przëznôwô, że ju radni pòslédné kadencëjë ùdbëlë nã zalã. Jón Kòzłowsczi, marszôłk òbiecôł dofinansowanié jinwesticëjë z wòjewódzczégò kòntraktë. W pierszi rédze dëtczi jidą na nią z wejrowsczégò pòwiôtu.

Na zôczątkù maja mdze w Pradze zaprezentowóny czesczi Wòjôk Szwejk pò kaszëbskù. Mdze sã òdbiwôł w nym gardze ksążkòwi jôrmark Bùkmesa a hene mdą czëtóné a pòkôzëwóné dolmaczen-czi Szwejka – znônégò dokôzu Jarosława Haszka – na wszelejaczé eùropejsczé jãzëczi. Tekst dolmaczi Vladisłôw Knoll, Czech, jaczi zwóny biwô kaszëbsczim ambasadorã w Pradze, bez to, że òd wiele lat ùrzidzô sã w promòwanié kaszëbiznë w Czechach. Jak mô nama rzekłe Radosłôw Czermak, z òrganizatorów jôrmarkù – to jesz jednô bëlnô leżnosc, żebë pòkazac kaszëbiznã Czechóm. Donądka ny wiedzą ò naji blós tëli, że taczi jãzek je nad Bôłtã.

Jãdrzej Wërzikòwsczi z Przodkòwa òstôł Wójtã Rokù 2004. Nôdgrodã, przëznôną bez gbùrską redachcëjã Pòlsczi Telewizëjë, òdebrôł w Nałãczowie kòl Lublëna. Mieszkeńcë welowele swòjich wójtów w systemie aùdio tele. Laùreat mô nama rzekłe, że béł mòcno zaskòkłi. Jak mô rzekłe Wòjcech Òlejniczak – minyster gbùrzëznë a òrganizatór – Pòlsce je nót taczich liderów jak prawie nen wójt. Kònkùrs òdbëł sã ju 4. rôz.
W skrócënkù pòwstôwô we wespółrobòce z Klëką – kaszëbsczima nowinama na anténie Radia Gduńsk. Codzeń òd pòniedzôłkù do piątkù ò 0.09, 5.15 ë 5.54.

zôczątk