Òdroda 2005 nr 3(37)

Obklodka nr 3(37)

Òddzãkòwanié Jana Pawła II

Społeczno-pòliticzny:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kùltura:

Kòmentôrz:

 

Kaszëbsczé wątczi w słowarzu serbsczégò jãzëka
Dušan-Vladislav Pazdjerski

Wiedno, czedë wëdôwóny je jaczis etimòlogiczny słowôrz jaczégòs jãzëka ze słowiańsczich nôrodów je mòżno rechòwac na jaczés òglowòsłowiańsczé jãzëkòwé pòwiązaniô. Tak je téż w przëtrôfkù nônowszégò serbsczégò słowôrza (Εmuмoлoшкu peчнuк срncкoг jeзuкa, cвecka 1: A, redachtor A. Лoмa, Бeoгpaд, 2003), gdze je wiele òdwòłaniów do òglowòsłowiańsczich zdrzódłów, a co je dlô naju nôwôżniészé – téż do kaszëbsczich.
Przede wszëtczim je mùs pòdsztrichnąc, że baro wôżnym zdrzódłã dlô ùtwórców słowôrza w swòji etimòlogiczny szëkbie są: Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, ùtwórstwa W. Bòrisia ë H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi (Warszawa 1994-), pózni Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Zëchtë (Wrocław 1967-1976) ë Leksyka kaszubska na tle słowiańskim H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi ë W. Bòrisia (Warszawa 1996). Pòmòcné dlô ùtwórców Εmuмoлoшкu... bëłë téż ë jinszé zdrzódła, co w nich òstałë òpracowóné jãzëczi pòlsczi, pòłabsczi, stôropòlsczi ë prasłowiańsczi, w jaczich to zdrzódłach je téż wiele òdwòłaniów do kaszëbsczégò jãzëka. Przënôlégô zaznaczëc, że ùtwórcóm wierã nie bëłë dostãpné baro wôżné ë cekawé słowarze kaszëbsczégò jãzëka, przede wszëtczim S. Ramùłta Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, F. Lorentza Slovinzisches Wörterbuch ë Pomoranisches Wörterbuch, a téż J. Trepczika Słownik polsko-kaszubski. Tak samò pòmòcnym nôrzãdzã dlô ùtwórców Εmuмoлoшкu... bë béł Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich pòd redachcëją Z. Stiebera ë H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi. Równak, wëbiér ùtwórców je mòżnô òbszacowac jakno ùdałi – kò fuńdamentné pòdrãczniczi òstałë bez nich wëzwëskóné.

zôczątk