Òdroda 2005 nr 3(37)

Obklodka nr 3(37)

Òddzãkòwanié Jana Pawła II

Społeczno-pòliticzny:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kùltura:

Kòmentôrz:

 

Nie spiéwôj pùsti nocë, z daleka mërgô wid...

Dzéń 2 łżëkwiata 2005 rokù ju przeszedł do historië Kaszëbów, Pòlsczi a swiata. Wiôldżi dzéń òdéńscô do wiecznoscë òsoblëwégò Człowieka, Papiéża – Pòlôcha, apartnégò Nastãpcë Swiãtégò Piotra, jaczi prawie 27 lat czerowôł Katolëcczim Kòscołã. W pamiãcë lëdzy ë jejich sercach òstónie téż wiôldżi tidzéń midzë 2 a 8 łżëkwiata, nazywóny przez niechtërnëch òglowima rekòlekcjama abò òstatną pielgrzimką Papiéża do Òjczëznë.
Jan Paweł II w swòjim testameńce prosył wiernëch ò mòdlëtwã ë msze swiãté w Jegò jintencjë. W tim czasu wnetka całi swiat realizowôł òstatną wòlã najégò Papiéża. Na Kaszëbach centralnym pąktã mòdlëtwów bëła Pùstô Noc w Swiónowie. Pôrã tësãcy lëdzy z wszëtczich strón Kaszub zjachało 7 łżëkwiata do Matczi Bòsczi Królewi Kaszub, bë òddac òstatny ùczestnienié ë pòdzãkòwac za wszëtkò, co zrobił dlô Kaszëbów Òjc Swiãti. Ùroczëstoscë zaczãłë sã mszą swiãtą, jaką òdprawiôł ks. prof. Jan Perszon. Swiónowsczi kòscół nie pòmiescył wszëtczich przëtomnëch, wiele lëdzy stojało na placu przed kòscołã, gdze mòglë na wiôldżim telebimie òbzérac to, co sã dzało bënë. Mòdlëtwë, na przemión z pùstonocnyma spiéwama ë przëbôcziwónyma wëstąpieniama Papiéża do Kaszëbów dérowałë jaż do północë. Ale we wszëtczich gardach pòbòżni Kaszëbi, nôpiérwi spòntaniczno, pózni ju përznã zorganizowóny zanoszëlë mòdłë, a spiéwalë ùlubioné piesnie Jana Pawła II.
W kòżdim kòscele, kaplëcë ksãża òdprôwialë msze swiãté, ò 21.00 jasnogórsczé apele, a wierny bez całe dnie mòglë czuwac przed Nôswiãtszim Sakrameńtã. Radny gminny a pòwiatowi ùtczëlë ną Wiôlgą Personã nadzwëkòwima sesjama. Dzecë a młodzëzna w szkòłach, mòże pierszi rôz tak pòwôżno pòdeszlë do szkòlnëch apelów, pòswiãconëch Òjcu Swiãtémù. Szkólny przeprowôdzalë ùczbë ò żëcym Jana Pawła II, rëchtowalë gazetczi na kòridorach, kòżdégò dnia minutą cëszë przebôcziwalë ò tim co sã stało.
Chcemë le przëbôczëc, co dzało sã w tim czasu w przédnëch kaszëbsczich gardach:
w Chònicach, Gduńskù, Kartuzach, Kòscérznie, Pelplënie, Srôkòjcach, Wejrowie ë Wiôldżi Wsë.

Le ò tim ju w drëkòwôny Kaszëbsczi Òdrodze.

zôczątk