2 (23) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jakô mòżé bëc autonomijô ?
• Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

Kùltura:

• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• J. Kroplewski - wiérztë
• Roman Drzéżdżón - Swiatë

Wiadło o Kaszëbach
Że Kaszëbi żëją na Pòmòrzim, to më wiémë, ale chcemë le so zapëtac chłopa czë białkã z Francëje czë Latwije. Mdą wiedzelë? Z doswiôdczeniégò wiémë, że czéj wëjedze na zôpôd Europë, téj mùszi lëdzóm tołmaczëc dze są ne Kaszëbë. Midzë Lëtwą ë Miemcama, nad Bôłtã – tak rzeką Kaszëbi cëzyńcóm na zôpôdze. Ju nie mdą mùszelë. Wiadło ò Kaszëbach mdze terô dostãpné wszãdze. [...]

Rëgła na GÙ

Na Gduńsczim Ùniwersytece jesz rôz rëgła pòdiplomòwô kaszëbistika. To ju drëdżi rôz czéj na nôwikszi wëższi szkòle na Kaszëbach mògą ùczëc sã szkólny òd kaszëbiznë.

Czerownikã sztudijów òstôł – tak samò jak òstatnym razã – Jerzi Tréder. Tim razã dejade kaszëbistika je përzna jinszô jak dwa lata temù, bò mdze dérowa nié 1 semester, le 3 (1,5 rokù). Dôwô to lepszé mòżlëwòtë ùczbë przińdnëch szkólnëch, jaczi ju niedłëgò mdą naje dzecë ùczilë. Kùreszce w rodny mòwie. [...]


Kaszëba diakònã w Néderlandach

Stanisłôw Kruszënsczi, przedstôwca Kaszëbów w Néderlandach ë jinicjatora ë wspierca kaszëbskò-frisczi drëszbë òstôł wëswicony w Ede (Néderlandë) na stałégò diakòna. Przë tuti òrãdze Néderladzkô Kònferencëjô Arcëbiskùpów mô gò mianowóné na krajewégò kòòrdinatorã dëszpasterstwa jimigracëji. [...]


Kaszëbsczi Zôpùstë

3. strëmiannika ò 19. gòdzënie w Tawernie Mestwin w Gduńskù, pòd médialnym znôkã Òdrodë mdą Kaszëbsczé Zôpùstë. Òrganizatorą ë kòòrdinatorą je Jerk Kroplewsczi ze Gdini.

Òb ùroczëznã mòże rechòwac na òsoblëwé kaszëbsczé zjestkù zrechtowóné òbez znajôrczi z „Mestwina”. Bądą chróscziczi, pùrcle ë jesz wiele jinszëch bëlnëch słodczëch. Mùzykã zagwësni kaszëbsczé karno Kùtin (A. Bradtke, M. Jabłonskô, M. Piéper), wëstãp kabaretowi mdze miôł kaszëbsczi kabaret FiF (R. Drzéżdżón, P. Cëskòwsczi). Jakno niespòdzéwajka wieczora mdze téż wëstãp kapelë z bandoniama.
Co nôwôżniészé – mdze kònkùrs na kaszëbsczi wic, dze mdze mógł dobëc pëszné nôgrodë. Rzeknąc szpòrt a dobëc mòże kòżden, téj rôczimë! – gôdô Kroplewsczi. Na kùńc rozegracëje òrganizatorzë zapòwiôdają tuńce długò w noc!

pk, jk


Kaszëbsczi kònkùrs na Jinternéce

Jinternétowi serwis www.wejher.pl mô zrechtowóné kònkùrs ò Kaszëbach. Je to mést pierszi rôz, czéj ò nôdgrodë na kaszëbsczim gònie mòże biôtkac na Jinternéce. Domòwô starna kònkùrsu je www.konkurs-kaszuby.wejher.pl.

Za òraganizacëją kònkùrsu òdpòwiôdają: Spòdlecznô Szkòła nr 9. we Wejrowie ë władze gardu, gminë ë krézu Wejrowò.
Kònkùrs sã zacził na jeseni, a termin zgłoszeniów minął czile tidzeniów temù. Co czile tidzeni na kònkùrsowi starnie są pùblëkòwóné pëtania, na jaczi ùczastnicë – ùcznie òdpòwiôdają téż òbez Jinternét.
Kònkùs nen przëjił za swòjégò patrona Teòdora Bòlduana – przedwòjnowégò prezydenta gardu Wejrowa. – Je to dlô nas – Wejrowianów – osoba z wialdżima zasłëgama. Dzãka niemù gard przed wòjną miôł wialdżi rozwij a wiele bùdinków pùblëcznëch òb ten czas pòbùdowónëch je dërch ùżiwóné do dzysodnia – gôdô Terésa Hewelt, òrganizatorka.
Finôł mdze w maju w bùdinkù Spòdleczny Szkòłë nr 9. we Wejrowie, do dobëcégò są kòmpùtrë, fòtoaparatë ë wiele jinszëch cekôw nôdgród.

ws


Kaszëbizna w Redio Gduńsk

Tak jak më piselë dwa miesące temù (Òdroda, gòdnik 2002) w Redio Gduńsk w pòłwie stëcznika regłë codniowé kaszëbsczé audicëje. Nie je to równak codniowé tołmaczoné wiadło z kraju ë swiata, le krótczi programë, w jaczich je gôdóné ò kaszëbiznie.
Program je codzéń òd pòniedzôłkù do piątkù ò 11.20.
W pòniedzôłczi na przëmiôr mòże słëchac ò cekawëch kaszëbsczich słowach, we strzodã ò zwëkach w czwiôrtczi – ò lëteraturze ë pismieniznie. Mòże téż pòsłëchac szpòrtów. Prowôdzą ne audicëje midzë jinszima znajôrz mòwów prof. J. Tréder z Gduńsczégò Ùniwersytetu, Wanda Czedrowskô, czë znóny kaszëbsczi szpòrtownik ksądz R. Skwiercz, zwóny Rémùs.
Programë są pò pòlskù ë pò kaszëbskù. Są òne cygnienim dali rédżi programów, jaczé bëłë w Redio Gduńsk òb latné ferije. Ne bëłë namienioné czësto kaszëbsczémù jãzëkòwi, a głównym jich prowôdnikã béł T. Fôpk. „Grôł” òn rolą Kaszëbë, jaczi je wëjachóny na cëzënã na ferije ë ze swòją drëszką gôdô pò kaszëbskù.
Donądka wcyg żdómë za kaszëbsczim wiadłã w Redio Gduńsk.

pk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!