2 (14) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jak zszargac Kaszëbiznã?
• Naja rësznota

Kùltura:

• Pierwszô Kaszëbskô Pasëjô – wëwiôd z T. Fòpką, kòmpòzytorą, dirigentą ë spiéwôkã.
• Andy Warhòl na Kaszëbach

Lëteratura:

• Do Tatczëznë – Wiérztë L. ë E. Gòłąbków
• Krótkô òpòwiesc ò… - R.Drzéżdżón
• Wiérztë - B. Szëmanskô - Ùgòwskô
• Kaszëbi do Pòlôchów - tekst F. Cenôwë

Historëjô:

• Pòmòrzé a pòlsczi krôj òd 10. do zôczątkù 14. stalatégò

Krótkô òpòwiesc ò… - Roman Drzeżdżon
To bëlo te, czedë bëlo. W czasu ë môlu dôwno zadżinionym. Zabëtim przez pamiãc lëdzką. Òstalë blós môli òkruchë prôwdë, skrëté w stôrëch gôdkach, przekôzëwónëch z lëpów starków w ùszë mlodëch. Òkruchë, chtërne są w nas ë chtërné czasã dôwają nama wiédzã ò rzeczach minionëch.
W jedny môli wsë żëlë so lëdzë. Żëlë spòkójno, szczestlëwie. Niżódnégò jiwrë nie mielë. Nicht nikòmù nie wadzël, nié zwiérz czlowiekòwi, nié czlowiek zwiérzãcu. Nie bëlo midzë nima niżódnégò strachë. Jestkù bëlo bòkadosc. Syglo jic w las, ë nazbierac so wszelëjaczégò brzadë. Krowë dôwelë mlékò, chtërne móżna bëlo pic prosto z cëca. Wszãdze panowala zgòda ë milota. Lëdze nie bëlë ani mądri ani téż glëpasë. Żëlë w zgòdze z nôtërą ë nick wicy nie bëlo jima nót.
Niejedny lëdze gôdają, że nen môl zwôl sã rajã. Mòże jo, le jô mëszlã, ze nawetka terô, w czasach cywilizacëji smrodë ë dimù, jistnieją jesz na swiece taczé malinczé raje. Je jich corôz mni, bò lëdze w ti swòji kùlturze maszinów, prądë a kòmpùtrów, nié mògą dozdrzec jich snôżotë. Nié mògą zlëdac, ze chtosz je szczestlëwi bez maszinczi do gòleniô, aùtóła a jinszëch rzeczi. Lëdze mùszą zarô te raje robic lepszima, co jak widzec nie za baro jima wëchôdë. Jô so tak mëszlã, że to nie je blós wina czlowieka, że je taczi glëpasy, bë niszczëc. Mùszalo sã czedësz stac cosz taczégò co zmienilo rajsczé żëcy. Chtosz mùszôl jima co zadac.
Jednégò dnia dwòje zakòchónëch mùlków wëbralo sã szpacérą w las. Do jich ùszów dochòdzëlë spiéwë ptôchów. Kwiôtczi wësylelë w lëft zapachë wiosnë dlô zakòchónëch. Szlë corôz dali w las, tak dalek, ze jesz nicht przed nima tak dludżi drodżi nie zrobiél, jaż doszlë na snôżą ląkã. Ju knôp, trzimający w remionach dzéwczã, miôl wërzeknąc ji te dwa milosné slowa bùdzącë żëcy, jaż nôgle pòjawil sã przed nima Nieznóny.
Nieznóny nie wezdrzôl na czlowieka bò miôl pòstacëjã zwiérzãca. Nie bél téz gwësno zwiérzãca, bò òdezwôl sã lëdzczim glosã:
- Cëż wa tu chceta na mòji lące. Nié môta dosc placë w swòji wsë. Biéjta le chùtkò nazôd.
Në to knôp òdrzekl:
- Më pùdzemë, le rzecze nóm, chtëż të jes, bò jô jesz nie widzôl taczégò stwòrzeniô jak të. Jak sã zwiesz?
- Lepi żebë wa lëdze mie nie znelë, dlôte nëkôjta stąd jak nôrëchli.
Knôp rzekl:
- Jo, më pùdzemë, le wrócymë z jinëma, ë cã zlapimë, bò ni mòże tak bëc, żebë më lëdze nie znelë wszëtczich stwòrzeniów.
Wzyl swòje dzéwczã za rãkã ë wnetk biegnąc wrócëlë chùtiszkò do wsë òpòwiedzec ò Nieznónym.
We wsë òdbëlo sã zebranié. Lëdze jeden przez drëdzégò gôdelë, że to nie mòże tak bëc, bë w lese żël so jaczisz zwiérz, chtërnégò nicht nie znaje. Jak sã lëdze pitelë knôpa ë jegò dzéwcza jak wëzdrzi nen Nieznóny, te òni ni mòglë nawetka jegò òpisac, bò jegò òbrôz zdżinal jima z pamiãce. Wiedzelë blós ze je. To doch mùszelë bëc jaczisz czarë. W kùncu lëdze ùchwôlëlë, ze pùdą w las ë ùchwôcą Nieznónégò. Niech rzecze jak sã zwie a dadzą mù pòkù.
Taka to czekawòsc zapanowala we wsë, że nie bëlo czlowieka, chtërny bë nie wëbrôl sã w las chwatac tegò dzëwnégò zwiérzãca. Tak szlë wszëtcë na nen môl, w chtërnym gò mlodi ùzdrzelë. Jak doszlë te òbstawilë wkól ląka ë zdalë. Jaż nôgle Nieznóny sã pòkôzôl. Lëdze rzucëlë sã, bez żódnégò strachë, na niegò. Wòlalë blós do se:
- Lapac gò, lapac! Mùszimë wiedzec jak sã zwie!
To wara dosc dlugò, le kùncu gò dostelë. Wsadzëlë w miech ë zanioslë do wsë. Tam pòstawilë gò przed calim zgromadzenim ë zaczãlë przeslëchanié. Nôstôrszi spitôl sã:
- Rzecze nama, bez żódnégò lgarstwa, chtëż të jes? Skadkaż przëszedl ë jaczé je twòje miono?
Nieznóny nie chcôl gadac, le jakôsz Wiôlgô Mòc kôzala mù wërzknac taczé slowa:
- Jak wa chceta to jô wama pòwiém. Le mùszita wiedzec, ze jak ùczejeta mòji miono skùnczi sã waji szczestlëwé zëcé. Na zemi zapanëje jiwër, górz ë wòjnë. Badzeta chcelë bëc lepszima, le to wama badze grãdo szlo, ë miną dludzé wieczi smùtkù jak wa wrócyta do ti snôzi wsë. Tak téż lepi pùszczeta mie wòlno a bądze dali jak je.
- Gadôj! - zawrzeszczelë lëdze - Më mùszimë wiedzec. Gadôj!
- Jak wa chceta. Mòje miono je Smãtk. Jem je dëchã smùtkù, jiwrë ë gòrzu. Przëszedl jem z Wiôldzégò Swiata, krainë gdze są wòjnë w miono wòlnoscë ë szczescô. Wòjnë ò chleba ë zemiã. Terô smùtk bądze z wama jaż tu wrócyta. - To rzekl ë zdżinąl.
Òd tegò czasë lëdze bëlë ju jinny. Chòc òstala redota z zëcégò ë milota to lëdze zaczelë na se wadzëc, gòrzec sã ë jiszczëc. W kùncu rozeszlë sã pò swiece próbùjąc zakladac swòje wsë szczestlëwé, jaż czas pòdzelël jich gôdkã na baro wiele jãzëków. Slunce ë wiater dalë jima wiele farwów skórë. A wiara lëdzkô dala zaczątk wszeljaczim wierzenióm, chtërny chòc baro różné, mają jednakò w se nôdzejã pòwrotë do negò môlu szczestlëwégò, zwónégò rajã.
To wszëtkò, tak mëszlã, sprawila lëdzkô czekawosc miona jednégò stwòrzeniô, chtërné chcalo òstac nie òdkrëté.
Le mëszlã jesz, ze tak to mùszi ju bëc na tim swiece, bò na Wiôlgô Mòc, chtërnô kôzala Smãtkòwi gadac, chce żebë tak bëlo. A docz mô tak bëc to nama nie darwô tegò wiedzec… Chcemë blós wierzëc, że wrócymë czedësz do naji wsë szczestlëwi.

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !