2 (14) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jak zszargac Kaszëbiznã?
• Naja rësznota

Kùltura:

• Pierwszô Kaszëbskô Pasëjô – wëwiôd z T. Fòpką, kòmpòzytorą, dirigentą ë spiéwôkã.
• Andy Warhòl na Kaszëbach

Lëteratura:

• Do Tatczëznë – Wiérztë L. ë E. Gòłąbków
• Krótkô òpòwiesc ò… - R.Drzéżdżón
• Wiérztë - B. Szëmanskô - Ùgòwskô
• Kaszëbi do Pòlôchów - tekst F. Cenôwë

Historëjô:

• Pòmòrzé a pòlsczi krôj òd 10. do zôczątkù 14. stalatégò

W sejmie kaszëbizna nie je wôrt òchronë
21 stëcznika 2002 Kòmisëjô Sejmòwô do sprôw Miészosców Nôrodowëch ë Etnicznëch złożëła ùdbã Ùstawù ò miészoscach nôrodowëch ë etnicznëch w RP. Baro chùtkò, bò ju pò miesącu ùdba trafia pòd òbradë Sejmù i pò piérszim czëtanim òsta sczerowónô do robòtë w kòmisëjach.

Wôrt je przëbôczëc, że òb òstatné 12 lat, ùdbë tégò ùstawù nie docarłë nawetka do piérszégò czëtaniô. [...]

Lechtorat kaszëbsczi

Zôstny rôz rëgnął na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym Gdunsczégò Ùniwersytetu lechtorat kaszëbsczi. Òdbiwô sã we wtorczi ò 15.45. Namieniony je latos naczinajkóm, mògą na niegò chòdzëc wszëtczé sztudérzë w wëższich szkòłów Trójgardu, wëstrzód nych są ti z UG, Pòlitechniczi ë Akademiji Mùzyczny.


II Zjôzd Młodzëznë Kaszëbsczi

Tak jak łoni, latos òdbãdze sã Zjôzd Młodzëznë Kaszëbsczi. Je òrganizowóny przez Lańdractwò Kréjzowé w Pùckù ë Karno Sztudérów Pòmòranijô. Òrganizatorzë ùdbają gò na 17-19 maja. Brac w nym dzél mògą sztudérzë ë ùczniowie, zajinteresérowóny kaszëbizną. Òb Zjôzd bądą prócz rozegracëjów téż pòwôżniészé zachë, mającé za cél përznã przërëchtowac lëdzy do brzadny robòtë dlô Kaszub: warkòwnie medialné - gazétnicczé, historiczné, lëtraturoznawczé, mùzyczné.


Kònkùrs Wiédzë ò Pòmòrzim
6. IV. na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym UG òdbãdze sã latosy finôł Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim, òd pôrunôstu lat òrganizowónégò dlô ùczniów strzédnëch szkòłów. Nôdgrodą dlô dobiwcë je prawò sztudérowaniô na geògrafiji na UG.

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!