nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Staszków Jan - Dzywné zastrziczi

Bùdzëszów Stach i Gòjków Józk, czéj jednégò pòniedzôłkù mielë pò zabawie cãżką głowã, zamëslëlë so pôrã dni pòchòrowac. Wiedno to bë bëło jaczi dzéń òdpòcziwaniô, a pieniądze bë szłë.

- To sã dô zrobic - pòceszalë jeden drëdżégò - Ù doktora trzeba sã bãdze przëtrzëmac.

Jak pòstanowilë, tak zrobilë, zarëz z pòrénkù wzãlë i szlë do doktora. I wszëtkò bë bëło w pòrządkù, czéjbë...

Ale pòmalinkù! To sã wëdôwało Antónowi tak wôżné, że mùszi bëc ùwôżnie wëjasnioné. W pòczekalni bëło dosc tëlé lëdzy tak, że Stach z Józczém òstale na kòritarzu. Sedzelë na ławie i òd czasë do czasë cos ze sobą gôdalë.

- Mëslisz, że òn sã nie pòkapùje? - pitôł Stach Józka, ktëren béł barżi pewni swòji „chòrobë”.

- Eee! Gdze tam! Mùszisz gadac, że to z mòrza abò z kùtra. Jak je zëmno, to cebie rwie, a czéj je cepło, to znowù noga sã robi sztiwnô...

- A na co të bãdzesz chòrowôł? - pitôł dali Stach, pòdzérając na człowieka w biôłim czitlu, ktëren przed chwilą wëszedł na kòritarz i pôlił „wczasowégò”.

- Jô? - òdrzekł Józk - Na krziże. To téż je „reuma”.

Plestalë jesz jaczis czas, ten w biôłim czitlu ju dôwno béł wëszłi w biôłé dwiérze, a òbaji ju mëslelë ò czims jinnim. Dopiérë za jakąs gòdzënã Józk weszedł pierwszi do gabinetë. Pewnim kroczém, chòc sã ùdżinôł w krziżach, pòdszedł do doktora. Chòc wszëtkò sobie ju przedtim wgôdôł, jednak na ten mòmént, czéj sã pò rôz pierwszi zetknął z òczamë tegò w biôłim fartuchù, przeszło gò jaczis zëmno. Czekôł na pitanié ò chòrobie, timczasém doszłë gò czësto jinné słowa. Doktor nie zdrząc wcale na niegò rzekł:

- Przyprowadźcie no waszego kolegę!

Józk zdzëwiôł trochã, ale òbrócył sã pòmału a przez òdemkłé dwiérze zawòłôł Stacha. Zmerkalë ju òbaji, że cos tu nie je w pòrządkù. Pòtwierdzało to zresztą jaczes dzywné krãcenié doktora miãdzë swiécącemë aparatamë. Czéj jadnak na zapitanié, co Stachòwi dolégô, ten pòmału zaczął cos gniesc ò mòrzu i kùtrze, stało sã to nôgòrszé. Doktor jakòs pòwôżnie pòdsmiôł sã pòd wąsém i przerwôł mù gôdkã:

- ...i dali to jô ju pòwiém: czéj je zëmno, tej cebie rwie, a czéj cepło, to noga sã robi sztiwnô?!

Òbaj drëchòwie zdrãtwielë. Cos jakbë mrówczi przeszłë jim pò plecach. Timczasém doktor czësto pò kaszëbskù prawił dali zdrząc na Józka:

- Tobie krziże bòlą, to pewno z „rëumë”! Hmm... Trzeba to zbadac, nié ma co!

Co pòtem bëło, to òbùm drëszkóm długò òstało w pamiãcy. Nie gôdalë ò tim miãdzë sobą dłudżi czas. Le czasém czéj ktos zaczął gadac ò pòdobnëch rzeczach, zerkalë jeden na drëdżégò i nic nie gôdalë. Jeden Antón dowiedzôł sã to òd samégò doktora i dlô nôuczczi zdradzy to wszëtczim rëbôkóm:

Pò zbadanim doktor Kònéfka, bò to òn béł tim doktorém - Kaszëbą, wzął taką pòrządną „strzikówkã” i òbaji dostalë pò jednim zastrzikù w tilną czãsc cała. Jigła mùszała bëc sarcësce długô, bò Józkòwi sã wëdôwało, że jaż pò gnôce cos zachrãszczało.

Czéj ju mielë wëchadac, doktor Kònéfka rzekł:

- Witro przińdzta jesz rôz. Dostónieta trzë zastrziczi, a czéjbë chòroba sã waji nie trzimała, to do robòtë!
Na drëdżi dzéń tak Stach jak i Józk bëlë zdrowi jak rëbë. „Chòroba” gdzes ùcekła.

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!