8(12)/2001

• Uczmy Kaszubów chińskiego

• Samòrządzëna ë autonomijô

• Òbrazë z mòrza - Marian Mokwa

• FiF - kaszëbsczi kabaret

• Aniół Kaszub z nieba - Guczów Mack gôdô

• Kulturalnô Norda

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka: Wëjimk żëcégò - P.Cëskòwsczi

• Môłi Ksyżëc

• Szportë

Uczmy Kaszubów chińskiego

Pan Wójt uważa, że zachowanie tożsamości etnicznej nie zależy tylko od znajomości języka kaszubskiego i ma częściowo rację. Ale ćwierć prawdy, czy nawet pół prawdy, to jeszcze nie prawda, za to zazwyczaj – całe kłamstwo.[...]


Samòrządzëna ë autonomijô

Mój ôrt żëcô je nie wpichac mòjégò nosa w nié mòje zachë, a téż nie lubiã ë nie lëdóm jak chto wtikô swój w mòje.[...]

Propòzycëjô
Redakcëjô Òdrodë cëskô udbã Szkòłowëch Karnów Òdrodë Kaszëbiznë. Taczé karna bëłëbë w kòżdi szkòle – namienioné na bùdowanié juwernotë, ùczbã ë ùgruńtowanié jãzëka kaszëbsczégò wëstrzód młodëch, pòznôwanié kaszëbsczi tatczëznë. Dzejałëbë dosebno jak dzejają skautë. Czë najdze sã chtos chto bë sã tim zajił?

- Më bë baro chãtno przëłożëlë rãkã do tegò, doch wiémë że młodzëzna to spòdlé. Jednak tu je trzeba wiãkszich sył jak naje, Pòmòrańców. Sami tegò nie zrobimë. Tuwò félëje spółrobòcégò wielu lëdzy– gôdô przédnik karna sztudérów Pòmòranijô - Paùl Trawicczi ze Gdunska.


Kaszëbistika na Ùniwersytece Gdunsczim

Latos nié

Na Ùniwersytece Gdunsczim ùszłégò rokù, to je wiedzec, pòwstało pòdiplomòwé sztudium nôuczi szkólnëch kaszëbsczégò, to je pòdiplomòwô kaszëbistika. Bëło baro wiele chãtnëch, sygnie rzec, że blós jedna trzecô kandidatów na ne sztudia sã dosta. Latos tegò ju ni mdze.

Zwëczajné bë bëło, że òd rujana 2001 bë rësził nôslédny rok kaszëbisticzi. Dejade - pitóné ò to prôcownicë Wedzélu Jãzëkòwò-Historicznégò ÙG rzeką – Nié, latos ni mdze. - Wszëcë wskôzëją na to, że nie sygło dëtków.

- To je mòżlëwé, że nôbór òstónie znôu zòrganizowóny na letni semester, jeżlë do zëmë najdą sã dëtczi, abò wszëtcë chãtny mdą chcelë zapłacëc 2500zł za semester. - gôdô Jerzi Tréder, czerownik pòdiplomówczi.

Taczi lëdze, co bë chcelë nawetka zapłacëlë kò są! Sóm znóm pôrã taczich òsób, jaczé bë chãtno zapłacëłë, le bë pòznac kaszëbiznã dosc bëlno bë mòc ji ùczëc. Ale chcemë le so to òd razu rzeknąc: nie wszëtcë są bògati. A czë jaczé priwatné firmë czë òsobë bë ni mògłë ùfùndowac priwatnëch sztipendiów dlô młodëch szkólnëch, co bë chcelë na ti pòdiplomòwi kaszëbistice sztudérowac? Drodżi pòdjimcë, to je dlô Waju plac do pòkôzaniô wajégò patriotizmù kaszëbsczégò!

A tak jesz przë òrãdze - krótkô téma do mëszleniégò: czë zabierô sã dëtczi taczémù czerënkòwi sztudiów, co na niegò jidze trzë razë wicy kandidatów, jak je placów?

A sztudérzë do kaszëbiznë sã rwią

Na Ùniwersytece Gdunsczim òd wielu lat òdbiwają sã zajãca z kaszëbiznë. Namienioné są wszëtczim sztudéróm, jaczi chcą nôuczëc sã pò kaszëbskù gadac.

Wiedno òrganizowóné bëłë na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym ë prowôdzył je dr Mark Cybùlsczi. Latos òb wëbierczi do Samòrządzënë Sztudérzczi na Wëdzélu Prawa ë Administracëji jedna z kandidatów - Małgòrzata Kùrzyńska - rzekła, że mdze mia starã ò wprowadzenié lechtoratu kaszëbsczégò na nen Wëdzél. We wëlacëjach òna dobëła ë terô ju je nôleżniczka Samòrządzënë. Co z tegò wińdze zanôleżi przede wszëtczim òd Dzekana. Sztudérów chãtnëch do nôuczi je wiele òsób z òbù czerënków: ze Prawa ë z pierszégò rokù Administracëji.

zaczątk


Czë ùczëc we szkòłach pò kaszëbskù?
Kògò?
Blós Kaszëbów czë wszëtczëch?
Czë pitómë dzecy czë chcą ùczëc sã matematiczi abò geògrafiji?
Téj czemù pitómë czë chcą ùczëc sã kaszëbsczégò?