3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Le tak trzëmac!

Czéj jô przed wicy jak dwadzescë latama przeniósł sã do Ùstczi, nie bëło tu czëc ò lëdzach, co bë mielë swiądã, że są Kaszëbama. Wszëtcë, co sã tu pò wòjnie nie ùrodzëlë, przëjachelë z rozmajitëch strón Pòlsczi. Nôwicy bëło tich, co przódë żëlë w wschòdze, héwò, dze pò wòjnie na dôwné słëchającé do Pòlsczi zemie przëklëtrowelë sã Ruscë. Dzãka temù wszëtcë bëlë tu cëzy ë wszëtcë bëlë téż ù se.

W piérszich latach béł jem tu miastowim architektã. Do mòjégò ùrzãdu przëchôdało fùl lëdzy chcącëch bùdowac swòje chëcze. Zmerkôł jem chùtkò, że wialdżi dzél w môl pòlsczich, dôwô spòlaszoné słowa kaszëbsczé. Môło chto chcôł sã jednak przëznac, że òn abò jegò tatcë są Kaszëbama. Wëzdrzało na to, że sã tegò sromią. Pòzdni, czéj pòtkôł jem kògò, co na mój pòzdrzatk béł Kaszëbą, gôdiwôł jem tak:

-Skądka wë, abò waju starcë są, z Kòscérznë, Kartuz, Wejrowa czë Pùcka?
-Skądka wë to wiéce? –pitelë sã zdzëwiony.
-Stądka, że mòja rodzëzna je spòd Serakòjc kòl Kartuz.

Zmerkôł jem, że dosc tëli lëdzy je z najich strón, le nie chcą sã do tegò przëznac. Na mój pòzdrzatk najim lëdzóm felowôł chtos, chto bë béł ùwôżóny ë dosc dristny, cobë ùdokaznic, że bëc Kaszëbą to je éra.

W gromicznikù 1998 rokù zebrôł jem dosc wialdżé karno chãtnëch, żebë sygło na założenié partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ë wëlowanié zôrzãdu partu. Òstôł jem pierszim jegò przédnikã. Na nym zéńdzenim òstało ùredzoné, jaczé mają bëc najé zadania. Miało to bëc òdbùdowanié kaszëbskò-pòmòrsczich zwëków, cnotów jak: robòtnosc, gòspòdarnosc, trzëmanié wkół se pòrządkù, szanowanié prawa ë co je nôwôżniészé – bùdowanié łączbë ze swòjim môlã na zemi – swòją môłą Tatczëzną.

Żebë dińc do lëdzy, mùszelë më dińc do szkólnëch ë dzecy z najich szkòłów.

W strëmiannikù 1998 më ògłosëlë dlô ùstecczi młodzëznë kònkùrs. Chãtny do ùdzélu mielë zapisac drogã do najégò miasta ë dzejanié tu nôstôrszich ùwôżónëch lëdzy. Brzôd tegò kònkùrsu nie béł wialdżi, jednak w czerwińcu na kùńc rokù, za nôlepszé wëwiadë przédnik Partu wrãcził nôdgrodë.

Òrganizëjemë òd trzech lat kònkùrs szkòłowëch téatrów Pòmòrzôcë. W lëstopadnikù 1999 do szkòłów miasta më mielë wëslóné regùlaminã kònkùrsu, w strëmiannikù 2000 na kùńcowim wëstãpie bëło 150 aktorów – ùczniów ë wiãcy jak 400 wzérającëch. We łżëkwiace 2001 kùńcowi wëstãp Pòmòrzôków béł wialdżim swiãtã kaszëbiznë ë młodoscë. Ùdzél w nym wzãło dwasta ùczniów ë pôrãset wzérającëch. Na òtemkniãcé wëstãpù chùr Słunészka ze szkòłë nr 2 zaspiéwôł pierszi rôz w Ùstce kaszëbsczi himn.

W gòdnikù 2001 më rozesłalë téż do wszëtczich szkòłów miasta ë gminë rôczbã do trzecy edicëji Pòmòrzôków, chtërna òdbãdze sã 13 łżëkwiata w Miejsczim Dodómie Kùlturë w Ùstce. Wszëtczé szkòłë ë dwa przedszkòla, co sã same zgłoszałë, szëkùją swòje wëstãpë. Szkólny z najich szkół gôdają, że taczégò czegòs, żebë tëli młodzëznë garnãło sã do wëstãpów jak w Pòmòrzôkach, nigdë nie bëło. Pòwiôdają, że to co zrobił Ùstecczi Part K-PZ je wiôldżim dokôzã.

Terô wiele, baro wiele lëdzy z Ùstczi ë òkòlégò je ny ùdbë, że bëc Kaszëbą, Pòmòrzôkã to je wiôlgô éra.

Jô jakò przédnik jem ny ùdbë, że më jesz wiedno jesmë le na zaczątkù drodżi, mëslã, że drodżi w bëlnym czerënkù. Bãdzemë robic dali – le tak trzëmac!

Marian Majkòwsczi (Ùstka)

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.