3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Kaszëbsczi Internét

Òstatno wiele gôdô ò tim, że swiatowô séc - Internét rzeszi lëdzy na całim swiece. Kò prôwda, Òdroda na przëmiôr mô wicy czëtińców na Internéce (kòl 2 tësaców na miesąc) jak nëch co czëtają drëkòwóną wersëjã (nakłôd je 750 sztëk). Internét rzeszi Kaszëbów na emigracëji w Miemcach ë Americe z tima, co òstalë na zemi òjców, rzeszi téż nas - chtërny òstalë.

Internét prócz pòcztë elektroniczny dôwô mòżlëwòtã zrobieniô karnów diskùsjowëch. Pòlégô to na tim, że ti chtërny zaredżistrëją swòje adresë mailowé na serwérze, jaczi òbsłëgùje karno diskùsjowé, mdą dostôwelë kòrespòndencëjã òd wszëtczëch bëtników karna ë mdą mòglë wszëtczim sélac kòrespòndencëjã – tak jakbë wszëtcë bëtnicë karna sedzelë przë jedym stole... A czasã sedzą pò dwùch stronach òcéanu.

Dzysô na kaszëbskòjãzëkòwim Internéce sa dwa karna diskùsjowé: jedne doticzącé spòlëznë, drëdżi lëteraturë kaszëbsczi. Żebë do nëch sã zapisac, sygnie miec kòmpùter przëłączony do Internétu, gwôsné kònto pòcztë elektroniczny (e-mail) ë zaredżistrowac sã na włôscëwim serwérze. Wszeldżé jinfòrmacëje jak to zrobic są na starnie internétowi www.zk-p.pl w òddzélach Karno diskùsjowé ë Lëteratura.

Kùliż czasu mòże warac, żebë zapisac sã na ne karna? Żebë założëc kònto pòcztë elektroniczny – sygnie 10 minut, żebë zaredżistrowac sã na karnach... mòże téż 10. Nie minie pół gòdzëne, a mdzesz w samim centrze kaszëbsczégò internétu...

Jinszô jinszosc są kaszëbsczé starnë internétowé. Je jich dosc wiele, do nôwôżniészëch mùszi zarechòwac starnã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, starnã www.kaszubia.com ë z k-p .pl. Szkòda, że prócz dokazu Żëcé i przigòdë Rémùsa A. Majkòwsczégò, jaczi je na serwérze Gduńsczégò Ùniwersytetu, ni ma jesz niżódny kaszëbsczi bibliotéczi internétowi, na jaczi bë mógł nalezc przënômni nôwôżniészé ë nônowszé tekstë kaszëbsczich pisôrzów ë pùblëcëstów. Mòże takô starna pòwstónie?

(ws)

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !