3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Ò tim sã gôdô!

Wiele je gôdóné ò Òglowim Spisënkù. Czë w anczetach je plac dlô Kaszëbów? Niedôwno bëło czëc głosë, że jeżlë anczetéra ùczëje òd nas „kaszëbsczi” na pëtanié ò jãzëk tatczësti, téj wpisze „pòlsczi”, bò na kaszëbsczi ni ma rubriczi. Bëło téż czëc, że ni ma dze w tëch anczetach wpisac że jesmë Kaszëbi. Òkazëje sã, że nie je to prôwda. Kò mòże wpisac: jãzëk òjczësti – kaszëbsczi ë nôrodowòsc – kaszëbskô.    Jak?    C z ë t ô j ! ! !

21. strëmiannika òstalë wëlowóny latosny laureacë Medalu Stolëma – nôwikszi kaszëbsczi nôdgrodë przëznôwóny za spòlëznowé dzejanié, promòwanié ë rozkòscérzanié kaszëbsczi kùlturë.

22. strëmiannika miôł leżnosc ùczëc Pierszą Kaszëbską Pasëją. Òsta zaspiéwónô w kòscele sw. Annë we Wejrowie, na prapremierze ë nastãpùjący zarô pò ni Dardze Krzëżewi bëło kòl tësąca òsób. Recenzëjã Pasëji – skòmpònowóny przez T. Fopke [...].

23. strëmiannika òdbëło sã Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK [...].

6. łżëkwiata na Gduńsczim Ùniwersytece òdbéł sã finôł Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim. Ùcznie strzédnëch szkòłów biôtkòwelë ò jindeks na Wëdzélu Geògrafiji ë wiele nôdgród ksążkòwëch.


Rôczimë

18. łżëkwiata na Gduńsczim Ùniwersytece òdbãdze sã promòcëjô ksążków Kaszubszczyzna. Kaszëbizna. pòd redakcëją E. Brézë ë Jãzëk kaszëbsczi Pòrednik encëklopediczny pòd redakcëją J. Trédra. Zaczątk ò 15.30 w Aulë Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznégò GU, ul. Wita Stwosza 55, Gduńsk-Òlëwa.

19. łżëkwiata ò gòdz. 19.00 òdbãdze sã kòncert Michała Piépra. Nen bëti spiéwôk karna Chëcz, zagrô w Kaszëbsczi Tawernie Mestwin we Gduńskù (ul. Straganiarska 20-22, Center Gduńska), przede wszëtczim swòje nowé piesnie – napisóné pò jegò rozéńcym z Chëczą.


Za pòmòc przë wëdanim tegò numra dzãkùjemë:
Wasce Sebastianowi Milkòwsczémù z Brus, włôscëcelowi gòspòdë Staromiejska w Brusach
Wasce Grégòrowi Wëdrowsczémù ze Staniszewa, włôscëcelowi krómów z ruchnama w Kartuzach
Wasce Tomôszowi Fòpke z Wejrowa, Môrcënowi Bòrowie z Tëchòlë, Januszowi Kòwalsczémù ze Gduńska, Eugeniuszowi Gòłąbkòwi ze Chwaszczëna, Magdze ë Karolowi Schramke z Brus ë wielu jinszim drëchóm....

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!