5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.

Danijô

W Kònstitucëji Dansczi nie ma nic rzekłé ò prawach nôrodnëch miészëznów. Nic téż ni ma w w niżódnym dunsczim dwastronnym ùgôdënkù, a równak nen krôj je jednym z nëch, jaczi bëlno ùjawerniają prawa trzech czësto jinszich nôrodnëch miészëznów, jaczé mieszkają w Dunsczi. Razã nëch je wicy jak 100 tësąców mieszkeńców.

Nôwikszą nôrodną miészëzną są Jinujitowie, mieszkeńcowie Grenlandije, nôwikszégò òstrowa na swiece, jaczi w cawnoce słëchô Dunsczi. Je to lud, jaczi 4 tësące lat temù przecygnął z Nordowi Americzi na wëbrzeżé ny zëmny wispë. Są barżi znóny pòd miona Esczimòsowie.
W 1978. Grenlandijô dosta, w òbremienim Dunsczi dosc szerok autonomiją, jakô wespółgraje z ji geògrafòwim pòłożenim, strukturą zamieszkaniô, jãzëkã ë tradicëją. W 1953. Grenlandijô òprzesta bëc dunską kòloniją a sã sta zwëczajnym dzéla Królestwa ë mô zagwësnioné 2 place w dunsczim parlamence. Òrãgą ë prziczëną autonomije bëło referendum w 1982. w jaczim mieszkeńcowie bëlë procëm Europejsczi Ùnije.
Samòrządzëna Grenlandije òbjimô wiele sprôw zerzeszonëch z codniowim żëcym ë ùstawã władzë ë gòspòdarczi. Jinszé sprawë, zrzeszoné z òbiwatelstwã, sądowizną, dëtkòwim ùstawã ë pòlitiką, òbarną, bùtnowima sprawama słëchają centrowi władze w Kòpenhadze.
Wprowadzenié ùstawów zerzeszonëch z pòdatkama òsta cawnotowò w mòcë samòrządowëch włôdz. Nôwëższô jinstitucëjô jakô rozsądzywô wszëtczé sprawë òstrowa je Grenlandzczi Parlament, jaczi mô 31 pòsłów ë 3 stałé kòmisëje (dëtkòwô, dëtkòwi kòntrolë ë bùtnowëch sprôw a ùbëtkù). Na Grenlandiji òstôł pòwòłóny òsoblëwi rzécznik òbiwatelsczich prôw.
Dunsczé centrowé władze są reprezentowóné przez Wësoczégò Kòmisérã, jaczi téż czerëje sprawama, jaczich nie òbjimô autonomijô.
Drëgą, jeżlë jidze ò wialgòsc, miészëzną w Dunsczi są mieszkeńcowie Òwczëch Wispów – Fererowie. Je jich kòle 45 tësąców. Statutã w 1948. rokù Òwczé Wispë dostałë baro szeroką autonomiją: lokalné władze (samòrządzëna) rozsądzywają w nôwôżniészich ùstawòdôwczich sprawach a téż egzekùtiwnëch, prócz tegò co je zerzeszoné z òbarną ë bùtnowima sprawama. Centrowé władze Dunsczi, dosebno jak na Grenlandiji, przedstôwiô Wësoczi Kòmiséra. Parlament mô kòle 30 pòsłów, a rząd – òd 3 do 7 minystrów. W dunsczim parlamence je 2 pòsłów wëlowónëch z Wispów.
Bezmała 2 dzéle pòdatkòwëch wchôdów są z Òwczich Wispów, jeden dzél zato zagwësniają centrowé władze, na finansowanié „òglowòkrajewëch sprôw”. Szkòłowizna, òcharna zdrowié ë socjalné słëżbë ùdëtkòwióné są ze spólnëch zdrzódłów rzãdu Dunsczi ë Wispów.
Główny jãzëk na Wispach je farersczi a w nym prawie je nôuka we szkòłach. Jeden z òsoblëwëch dokazów òsoblëwégò môla Wispów je to, że niga ne nie słëchałë do teritorije Europejsczi Ùnije. Nimò te że Dunskô je nôleżnikã EÙ.

D. W. Pazdzersczi

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!