4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Rok rocznie, ju òd szterech lat Kaszëbskô Òglowô Licëjô we Brusach òrganizëje nôukòwé sympòzëje, sparłãczoné z kònkùrsã dlô strzédnëch szkòłów na nôlepszi nôukòwi dokôz zrzeszony z ji témą na nen rok. Latosô rozegracëjô szła pòd znanką ùhònorowónëch przëznôwónym bez Karno Sztudérów Pòmòranijô Medalã Stolëma. Na kònkurs òsta sélónëch 16 dokôzów.
Simpòzëjô, a przë tim rozstrzëgniãcé kònkùrsu òdbëło sã 28 strëmiannika w brusczi licëji. Pò òtemkniãcym ùroczëznë, pòwitanim bëtników, a téż przedstawienim kòmisëji – dr Mariana Fridë, dr Jerzégò Knybë, Jiwònë Mejer (nôleżniczczi przédnictwa KS „Pòmòranijô”) ë przëbòczenim historiji ti rozegracëji – biôtkùjący sã ò laùr ùtwórcë nôlepszégò dokazu òbgôdiwalë swòjé robòtë. Pò jich wëstąpieniach kòmisëjô pòszła na nôradã, a czas pauzë przed ògłoszenim dobiwców ùcznióm ë gòscóm sympòzëji zajima pierwi kapela brusczégò Kaszëbsczégò Lëdowégò Karna Krëbane, a pùzni ùriwkama z Żëcégò i przigòdów Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò szkólny téater, co gò prowôdzy młodô szkólnô kaszëbsczégò jãzëka Anna Ziółtkòwskô.
Pierszi plac kòmisëjô przëzna Marzenie Krzoska za dokôz Poeta i pisarz kaszubski Jan Piepka, drëdzi równo Magdalenie Galec (Julian Rydzkowski) ë dwùm ùtwórczëniom – Joannie Gackòwsczi ë Mónice Krzoska (Stanisław Janke jako stolem – legendarny siłacz kaszubski, miotacz głazów), trzëcy téż równo Agnieszce Werochòwsczi (Felicja Baska Borzyszkowska) ë Aleksandrze Lepak (Anna Łajming – laureatka Nagrody Stolema).
Kòmisëjô przëzna téż òsoblëwé wëróżnienié. Ùtczony nim òstôł dokôz Mateùsza Pokrziwińsczégò ë Môrcëna Sałatë z Czerska, co z pòzdrzatkù na wiek jegò ùtwórców (òbaji są ze spòdlëczny szkòłë) ni mógł bëc zakwalifikòwóny do kònkùsu. Jich robòta widzała sã kòmisëji, temù téż tak ùmëslëła ùhònorowac młodëch ùczałëch.
Wszëtczi dobiwcë òstalë ùtczony nôdgrodami a diplomama, a ùcznie przëtomny na rozegracëji òstalë òbdarowóny kaszëbsczima zakłôdkama – dôrënkã wëdowiznë Region.
Òb czas sympòzëji bëło téż mòżno òbezdrzec wëstówk òdjimków z tereczasnégò dzejanégò KS „Pòmòranijô”.

G.J. Schramke

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!