4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Stolëmë "jinaczi"

W strëmiannikù òdbëło sã wëlowanié latosëch laureatów Nôdgrodë Stolëma, nôwikszi kaszëbsczi érowi nôdgrodë przéznôwóny przez Karno Sztudérów „Pòmòranijô”. Òstelë wëlowóny: Cezari Òbrach-Prądzyńsczi ë lëdowé karno mùzyczné „Bazunë” z Żukòwa. Karno ë żukòwsczi part K-PZ bëlë baro achtniony, Òbracht-Prądzyńsczi òdmówił òdebraniô negò wëprzédnieniégò.

Karno przëznôwô nôdgrodã òd 1967. rokù. Dostôwają je lëdze, jaczi mają wialdżé zasłëdżi na gònie rozkòscérzaniégò, rozwiju ë badérowaniów kaszëbiznë. W 70. latach włôdze nie chcałë dozwòlëc wrãczeniégò nôdgrodë F. Neureitrowi. Donądka równak sã nie zdarzëło, żebë laureat nie chcôł òdebrac nôdgrodë.
Nie chcã bëc kòjarzony z tima stolëmòwcama, co dostelë nã Nôdgrodã przede mią w òstatnëch latach – gôdô Òbracht-Prądzyńsczi – Nôdgroda Stolëma ë to co sã dzeje w Pòmòraniji ë wkół ni wpisëje sã w nen niebëlny żoch, jaczi je terô w rësznoce kaszëbsczi. Nôleżnicë wëleją mającë we dbie deje, nié meritoriczné sprawë – nie widzy mie sã to. Napisôł lëst do Krësztofa Kòrdë, przédnika Pòmòraniji, nen nie chce tegò faktu kòmentowac.
W òstatnëch latach Stolëma dostelë m. jn. D. Pioch – szkólnô, J. Dąbrowa-Januszewsczi – gazétnik ë pùblëcësta, arcëbiskùp T. Gòcłowsczi, J. Kòwalsczi – dzejôrz, E. Gòłąbk, E. Prëczkòwsczi.
Wëlowanié Stolëma je to wëlowanié karna ë nigdë nicht nikògò nie pitôł czë nen chce dostac Stolëma. Zwëczajnô skrómnosc kôże kòżdémù człowiekòwi òdmawiac tak wialdżégò wëprzédnieniô. – je czëc w karnie ë bùten karna.
W lësce do przédnika Pòmòraniji Òbracht-Prądzyńsczi napisôł, że nie chce bëc w przińdnoce rechòwóny do stolëmòwégò karna ë nôdgrodë nie przëjimie. Nie przëjimô téż niżódnëch jinszëch nôdgrodów.
Wrãcziwanié nôdgrodë mdze w maju.

P. Kąsk


Nôdgrodã Stolëma dostelë ju m. jn.:

1967 r.:Aleksander Arendt, Kònstanti Bączkowsczi, Jón Léòn Łuka, Agùstin Necel, Edmùnd Pùzdrowsczi, Léòkadijô ë Jón Trepczikòwie
1968 r.:Jón Piepka, Bernard Zëchta, Jizabela Trojanowskô
1969 r.:Tadeusz Bòlduan, Józef Brusczi, Riszard Kùker, Frido Metsk, Róża Òstrowskô, Marión Kòłodzéj ë Tadeusz Minc
1970 r.:Gerard Labùda, Marión Mòkwa, Òtiliô Szczukòwskô, Léòn Roppel, Anna Òstrowskô, Helena Knut ë Władisława Wisniewskô
1971 r.:Andrzéj Bùkòwsczi, Francëszk Fenikòwsczi, Henrik Jabłońsczi, karno „Kaszëbë” z Kartuz
1972 r.:Stanisłôw Dżerszewsczi, Wòjcech Czedrowsczi, Lojs Nôgel
1973 r.:Kònrôd Cechanowsczi, Stefaniô Liszkòwskô-Skùrowa, Ferdinand Neureiter, Julión Ridzkòwsczi, Stanisłôw Wësecczi ë Jerzi Piankòwsczi, Kaszëbsczé Karno Piesnie ë Tuńca Bëtowsczi Zemie
1974 r.:Bòlesłôw Fac, Zofijô Janukòwicz-Pòbłockô, Anna Łajming, Wawrzińc Samp
1975 r.:Anna Jachnina, Stanisłôw Pestka, Zdzësłôw Stieber
1976 r.:Francëszk Mamùszka, Stanisłôw Òkóń, Alesz Trojanowsczi, Fabrika Stołowi Pòrcelanë „Lubiana”
1977 r.:Aleksander Labùda, Jizajasz Rzepa, Aleksander Tomaczkòwsczi
1978 r.:Lech Bądkòwsczi, Józef Bòrzëszkòwsczi, Nôukòwô Stowôra w Torniu
1979 r.:Hanna Pòpòwskô-Tabòrskô, Róman Klim
1980 r.:Edmùnd Kamińsczi, Kazëmiérz Òstrowsczi, Francëszk Tréder
1981 r.:---------
1982 r.:Józef Cenôwa, Władisłôw Kirstein, Feliks Marszałkòwsczi, Paweł Szefka, Aktorskò-Téatrowé Karno „Szopczi” z Lãbòrga
1983 r.:Jón Drzéżdżón, Edward Bréza ë Jerzi Tréder, Friedhelm Hinze
1984 r.:Léònard Brzezënsczi, Marijô Kòwalewskô, Romùald Łukòwicz
1985 r.:Jerzi Samp, Róman Wapińsczi, Gùnter Grass
1986 r.:Władisłôw Odińc
1987 r.:Marión Biskùp, Kristina Szalasna, Lëdowé Karno „Hòpòwianie”
1988 r.:Eugeniusz Gòłąbk, ks. Anton Peplińsczi, Jón Własniewsczi, Kaszëbsczé Karno „Kòleczkòwianie”
1989 r.:Elżbieta Zawackô, ks. Francëszk Grucza, Karno „Tëchlënsczé Skrzatë”
1990 r.:ks. Marión Miotk, Jerzi Knyba
1991 r.:Mark Latoszk z karnã socjologów, Stanisłôw Janke
1992 r.:Karno Piesnie ë Tunca „Serakòjce”, Tadeusz Gleinert, ks. Bògùsław Głodowsczi
1993 r.:ks. dr Jan Perszón, Genowefa Pałubickô, Jerzi Stachùrsczi, karno „Mòdrôczi” z Parchòwa ë ”Mòdraczczi” z Naklë
1994 r.:Zygmùnt Szultka, Witôłd Bòbrowsczi, Kònrôd ë Andrzéj Kòbielowie
1995 r.:ks. Kazëmiérz Raepke ë ks. Henrik Mross
1996 r.:Wanda Czedrowskô, Józef Chełmòwsczi, Mark Biczkòwsczi
1997 r.:Felicëjô Baska-Bòrzëszkòwskô, ks. Jan Walkùsz, Francëszk Kwidzyńsczi, Edward Rimar, Kaszëbsczé Karno Lëdowé „Krëbane” z Brus
1998 r.:ks. Władisłôw Szulëst, Bruno Cërocczi, Schola Cantorum Gedanensis
1999 r.:Jinga Mach, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Anna ë Janusz Żurakòwsczi
2000 r.:Marión Selin, Edmùnd Szczesôk
2001 r.:arcëbiskùp ks. Tadeusz Gòcłowsczi, Janusz Kòwalsczi
2002 r.:Danuta Pioch, Jerzi Dąbrowa-Januszewsczi

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?