7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Prawa nôrodnëch miészëznów (3)
W 1978r Kòmisëjô Prôw Miészëznów Stowôrë Zjednónëch Nôrodów zleca roboczémù karnu zrobienié ùdbë Deklaracëji ò miészëznach. Spòdlowim dokùmentã karna òsta ùdba Deklaracëji złożonô przez Jugòsławiją ë pò 14 latach przédnô Reda SZN ùchwala Deklaracëją ò Prawach Nôrodnëch abò Etnicznëch, Relidżijnëch ë Jãzëkòwëch Miészëznów, 18. gòdnika 1992r. Deklaracëjô, to je wiedzec, nie je òbrzeszkòwi dokùment midzënôrodowi, a je le fòrmą rekòmendacëji.
Deklaracëjô, w pierwszim dzélu, mô za cél zlepszenié ùjawernianiégò dejów Deklaracëje SZN, Oglowô Deklaracëjô ò Prawach Człowieka, Kònwencëjô ò Zascyganim ë Kôranim Ludobójiznë, Midzënôrodowô Kònwencëjô ò Zlëkwidowanim Wszeldżégò Zortu Ùscëgòwieniégò Rasowégò, midzënôrodowëch ùgôdaniów ò òbiwatelsczich ë pòlitycznëch, ekònomicznëch ë zdrëszënowëch prawach, a téż jinszëch dokùmentów SZN z tegò zôkrãżu, mô za dbã, że SZN mô zacht rolą w òcharnie miészëznowëch prôw ë, że zlepszenié ti òcharnë prziczëniô sã do stabilnoscë krajów, w jaczich te miészëznë mieszkają, a téż do zmacnianiégò drëszbë ë wespółrobòtë nôrodów ë krajów.
Deklaracëjô przede wszëtczim mô lëstã òbrzeszków, jaczé kraje mają do osób przënôlegającëch do miészëznów:

1. Mają charnic bëcé nôrodowé, etniczné, kulturowé, relidżijną ë jãzëkòwą juwernotã miészëznów na jejich zemiach ë ùtrzëmòwac warënczi dlô rozwicégò ti juwernotë;
2. Kraje ùchwôlą ùstawë ë ùżëją wszeldżich ôrtów, żebë ne zgrôwë ùjawernic;
3. Òsobë nalegającé do nôrodowëch abò etnicznëch, relidżijnëch ë jãzëkòwëch miészëznów, mają prawò do swòji kùlturë, wëznawaniégò swòji wiarë, do swòjich nôbòżeństwów ë na priwatné ë pùbliczné ùżëwanié gwôsnégò jãzëka, swòbòdno ë bez jaczégò le ùscëgòwieniégò;
4. Òsobë nalegającé do miészëznów mają prawò brac dzél w kùlturowim, relidżijnym, spòlëznowim, ekònomicznym ë pùblicznym żëcym;
5. Òsobë nalegającé do miészëznów mają prawò skùteczno brac dzél w rozsądzëwanim na nôrodny ë, jeżlë téż je nót, na òbéńdowi rówiznie;
6. Òsobë nalegającé do miészëznów mają prawò zakładac ë ùtrzëmiwac gwôsné stowôrë;
7. Òsobë nalegającé do miészëznów mają prawò zakładac ë ùtrzëmiwac, bez jaczégò le ùscëgòwieniô, swòbòdną ë mirną łączbã z jinszima nôleżnikama swòji zdrëszënë, z òsobama nalegającyma do jinszëch miészëznów, a téż zagreńczną łączbã z òbiwatelama jinszëch krajów, z jaczima mają łączbã zrzeszoną ze swòjima nôrodonyma, etnicznyma, relidżijnyma sprawama;
8. Òsobë nalegającé do miészëznów mają prawò, , pòjedinczo abò spòlno z jinszima, bez jaczégò le ùscëgòwieniégò, do wszëtczich prôw ùcwierdzonëch w Deklaracëji;
9. Czéj to je nót, kraje pòdjimną dzejania, żebë ùwësnic warënczi òsobóm nalegającym do miészëznów, żebë w całoscë ë skùteczno ujawerniac wszëtczé lëdzczé prawa ë spòdlową swòbòdã bez niżódnégò òscëgòwieniégò ë na spòdlim równotë przed prawã;
10. Kraje pòdjimna dzejania, żebë zrëchtowac warënczi, żebë òsobóm nalegającym do miészëznów dac mòżlëwòtã pòkazaniô swòji apartnoscë ë kùlturowëch znanków, rozwij kùlturë, jãzëka, wiarë, tradicëji ë zwëków, prócz przëtrôfków czéj ne prakticzi szargają miedzënôrodowé abò krajewé prawò.

Dušan-Vladislav Paždjerski

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?