7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Czë wôrt je jic na welacëją ?

Latos kùńczi sã nôslédnô kadencëjô teritorialny samòrządzënë. Różnia sã òna òd nëch kadencëjów, jaczé bëłë przódë przede wszetczim tim, że òznôcza òna zôczątk dzejaniô wòjewódzczi samòrządzënë ë zlëkwidowónëch w 1975 rokù krézów. Wôżné je téż to, ë nót je prze ti leżnoscë to pòdsztrichnąc, że bëła to piérszô dlô Kaszëbów kadencëjô samòrządzënë w nowëch grańcach Pòmòrsczégò Wòjewództwa, chterné òbjimô terô całé dzysdniowé Kaszëbë. [...]


Nowinë

W Gduńskù òd pôru miesãców je wëstôwk w Centrze sw. Jana pòd titlã „Gduńsk - dwiérze wdôru”, namieniony skòmplëkòwóny ùszłoce naju stolëcë. Mdze jesz do kùńca smùtana. W pòdzemnym przeńcym kòle banowi stacëji Gduńsk Główny stoji drewnianô kònstrukcëjô, jakô je zachãcbą tegò wëstôwkù. Są na ni nôdpisë „Gdunsk - dwiérze wdôru” w czilu jãzëkach: pòlsczim, rusczim, miemiecczim, anielsczim, hebrajsczim, jitalsczim. Ni ma nôdpisu pò kaszëbskù. Czemù? Czëtôj w Òdrodze za miesąc!

10. séwnika do Minysterstwa Bënowëch Sprôw ë Adminystracëje przëjacha kaszëbsczé przedstôwstwò, reprezentëjącé Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Zgrôwã wanodżi bëło wpisanié Kaszëbów na lëstã etnicznëch miészëznów. Fakt, że donądka naju na ti lësce nie bëło, òdkrëlë równoczasno Łukasz Grãdzëcczi (Karno Sztudérów Pòmòranijô) ë pùcczi starosta Artur Jablonsczi.
Czéj le pòmòrsczé gazétë ò tim napisałë zrobił sã, ni ma wiedzec czemù, wiôldżi trzôsk. Delegacëjô K-PZ kò nie chca wpisaniégò Kaszëbów na lëstã nôrodnëch karnów czë miészëznów - chòc wedle naju to bë bëło barżi szëkòwné - a le etnicznëch, chòc na Òglowim Spisënkù kòle 20 tës lëdzy mô pòdóné kaszëbską nôrodnosc.
Wiedno są nieżëczny, jaczi le żdają, żebë Kaszëbóm wetknąc czij. Ti prawie terô krziczą w czilu pismionach, że Kaszëbi chcą do kògòs sã ùprocëmniac abò że Kaszëbóm chòdzy le ò dëtczi. Bëło czëc jak wiedno, że Kaszëbi chcą zrobic na Pòmòrzim Jugòsławiją abò krôj Basków. Móm ju czëté do tegò komentôrz: „Drëgô Jugòsławijô? Gòran Bregòvić przejedze na kòncertë na Kaszëbë, jo?” Szkòda, że nie znóm niżódnégò spiéwôka z kraju Basków.
Kaszëbi chcą le swòjich prôw. Delegacëjô jakô pòjacha do Warszawë - złożonô ze starszëch, statecznëch, spòkójnëch lëdzy - mô nôdbë Kaszëbów rzekłé na dosc spòkójny ôrt. Mô rzekłé mni jak bëło mòżno rzec. Téj niech le procëmnicë kaszëbiznë so zobrazëją, co bë bëło czéjbë tam miast nëch, pòjachelë młodi - ò barżi gòrący krëwi abò naja Redakcëjô!


Redakcëjô Òdrodë dzãkùje:
Karolowi Schramke z Brus, Wastestwù Bigùsóm z Kartuz, Môrcënowi Bòrowie z Tëchòlë
ë wszëtczim jinszim drëchóm jaczi chcelë òstac anonymòwi - za pòmòc przë wëdôwkù najégò cządnika

zaczątk 


Përznã smiéchù

-Wiész të co? Czéjbë mój tatk nie pił, tej më bë nie mielë co jesc.
-Cëż të gôdôsz?! Jes të czësto òd se?!
-Kò doch nié. Sklónczi më przedôwëlë do skùpòwiszcza i mielë dzãka temù dëtczi na chléb.

* * *

-Mëmkò, czë mùrzink Bambò téż mëje sã mëdłã, jak më?
-Jo Rémùskù, òn téż sã mëje.
-Jo?! Téj czemù je taczi czôrny czéjbë pùrtk?

S. Nôgel