7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Nôwikszi môłi nôród
Wiele czesczich turistów sztërkùje swòje ferije na hiszpańsczim Dzëwim Wëbrzeżim. Tatk familëje sã nôucził pò hiszpańskù ë mësli so, że mdze miec wszëtczé dwiérze òtemkłé. Stónie sã bòwiém to, że nichto z nim pò hiszpańskù nie mdze chcôł gadac. Czemù? Bò na całim wzénicznym wëbrzeżu Hiszpanii ë téj téż w Barcelonie lëdze nie gôdają pò hiszpańskù, ale mają swój gwôsny jãzëk - katalońsczi. Dzysô to ju tak nie wëzérô, ale ta mòwa, o jaczi wikszosc lëdzy nie wié, że je abò mësli, że je to le takô môlowô gwara hiszpańsczégò, bëła jesz we strzédnëch stalatach główną mòwą w zôpôdnym dzélu Europë przë Strzódzemnym Morzu. Trzeba wic rzec, że katalońsczi béł mòwą òficjalną królewstwa aragońsczégò. W czasach, czéj pòmòrsczi władca Swiãtopôłk III. bòjował z Krzëżôkama, aragòńsczi Jakub I. dobéł òd Arabów całą zemiã walencëjską ë òstrowë Balearsczé, dze sã òd nëch czasów gôdô pò katalońskù. Aragońsczi królowie ale zajëlë téż nordowé wëbrzeżé Francëji (Prowencëją), jitalsczé òstrowë ë całą nordową Jitaliją. Grëpa żołnierzów katalonsczich biôtka z Tërkama na òsce ë bezmała całé 14 stalaté rządzëło w Grecëji strzédny. Muszã rzec, że jesz do dzys sã w jednym gardze na Sardiniji (Alghero) użiwô mòwã katalońską ë téż w kraju kòl gardu Perpignan w północny Francji.
Mało lëdzy wié, że katalońsczi béł pierszi romańsczi prozaiczny jãzëk. Pierszi katalońsczi pisôrz béł Ramon Llull, jaczi w swojim jãzëkù pisôł ju w 13. stalatim knédżi filozoficzné ë romansë. Wiôldżi rozwij katalońsczi lëteraturë béł ju w 14. ë 15. stalatim, czéj zjawia sã epika ricerskô, pòézëjô, kroniczi samëch królów, dokôzë filozoficzné ëtd. Pierszą reną dlô Katalonów bëło wëmiarcé dinastiji barcelońsczi (1410), ale autonomijô mielë Katalonë jaż do 1714. rokù, czéj jich kandidat (Habsbùrg) przegrôł w wòjnie ò hiszpańską erbã. Dzéń 11égò séwnika, czéj òstała dobëtô Barcelona je do dzys katalońsczim narodnym swiãtã (terô znô to datum kòżden, ale z jinszégò pòwodu). Pòtemù bëło ùżëcé kaatlońsczi mòwë wzbarnioné, jaż w 19. stalatim pòwsta nowé pòkòlenié òdrodzenców, jaczi dostóną kùlturã zôs na europejską rówiznã. Władzô Franka znaczëła znów wzbarnienié mòwë nôrodowi, ale pò ji skùńczenim, kùlturô katalońskô znów sã zaczëła rozwijac, katalońsczizna sã sta drëgą oficjalną mòwą w Kataloniji, Walencëji ë na Baléarach.
Terô pò katalońskù gôdô jaczé 7 miliónów lëdzy, je to mòwa nôuczi, użiwô sã ji zwëczajno na uniwersytetach ë pracodawcë żądają òd swojich pracowników egzaminów z nôrodowi mòwë. Problém je, że w centrze stolëcë ti zemi - w Barcelonie, sã gôdô głównie pò hiszpańskù ë że òglowi rząd popiérô głównie mòwã państwowã. Jistnieje telewizëjô katalońskô, dze téż wszëtczé cëzé filmë mają dabink katalońsczi, rząd autonomiczny (Generalitat) dôwô dëtczi téż na rozwij czinematografiji katalońsczi. Jistnieje wiele grëp mùzycznëch, jaczé spiéwają pò katalońskù, przedew wszëtczim rock abò mùzykã folkòwą żebë zrobic òpòzycją muzyce hiszpańsczi. Cekawą sprawą je, że są pòpùlarné téż piesnie z tekstama procëm hiszpańiznie. Przecã dlô wiele Katalończików je òbraza, czéj jim chtos powié, że są Hiszpanë. Pòkazac hiszpańską fanã w Katalonii je përznã nierozwôżno.
Widzyta të wëniczi, jeżlë wiémë, że jesz przed 30 latama bëło pùbliczné ùżëcé mòwë zabronioné. Katalońszczizna sã wcyg rechùje jakno miészëznowô mòwa, chòcz mùszi jesz rzec, że w Andorze je to jedurnô państwowô mòwa, są w ni wszëtczé dokùmentë ë nôdpisë na ùlicach. Prawdą je, że statisticzi pòkazają, że nôwikszô mòwa tégò małégò państwa je hiszpańskô. Kataloni cë dokôzëją, jak je mòżlëwé biôtkac za swòjã mòwã ë kulturã procëm „rozwijowi historije” ë to gwôscëwie jô chcôł pòkazac Kaszëbóm - gwôsnô mòwa ë kùltura je skôrb, jaczi mùszi chronic.

Vladislav Knoll

zaczątk 


Vladislav Knoll

V. Knoll je sztudéra Ùniwersytetu w Pradze. Je Czech. Jinteresëje sã kaszëbizną, chòc jegò sztudérówóny wark je klasyczny filologa. Je autora Jinternétowi starnë ò Kaszëbach ë jinszëch miészëznowëch jãzëkach. Òd rokù wespółrobi z naju cządnikã.