10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Czeszë ò Kaszëbach


Potom velím, aby cestu nahnul,
w pravou stranu, kde jsou Kašubi,
nebo kmen ten blízký záhuby
navštíviti bol mne ještě táhnul...
J. Kollar „Sláva dcera“


Kaszëbskò-czeskô łączba je stôrô jak swiat. Kòżden Czech, chòc nié kòżden Kaszëba wié, że białką Karola IV, króla Czech bëła Kaszëbka Elżbiéta Pòmòrskô (1345-93) ze słëpsczich Grifitów. W blëższich nama czasach, w nowim cządze zajinteresowanié Kaszëbama w Czechach pòjawiło sã wnetk równo z zajiteresowanim Rësków, to je w kùńcu 18. stalatégò. Pierszé zdanié ò Kaszëbach rzekł Józef Dobrovský, òjc slawisticzi, jaczi ùznôwôł kaszëbiznã za dialekt pòlsczi tak samò jak słowacczi – za dialekt czesczi a ùkrajinsczi – rësczi.
Òd tegò czasu je dërchem rôz mni rôz wicy zajinteresowaniô kaszëbizną. Cekawi nas bëlë ùczałi ale téż zwëczjny lëdze, co jinteresowelë sã słowiańsczim swiatã. Ju òd dôwna wiele bëło dolmaczonégò z kaszëbsczégò na czesczi (nigdë òdwrotno!), faktë jaczé sã dzałë na Pòmòrzim bëłë kòmentowóné ë wzójné stosënczi bëłë dokùmentowóné. Je téż dosc tëli ùczałich dokazów ò Kaszëbach ë jãzëkù kaszëbsczim.
Pierszi cząd zajinteresowaniô kaszëbizną to czasë przed Cenôwą. Tu mòżemë rzeszëc miona Józefa Dobrovského, Józefa Jungmana (1733-1847), Františka Čelakovského (1799-1852), a téż Jana Kollara (1793-1852) autora Slavy Dcera (Córa Słôwë, 1824). Je wôrt pòdsztrichnąc, że słowa Kollara òstałë wëdrëkòwóné dwie dekadë przed wëstąpienim Cenôwë!
Sóm Cenôwa miôł wiele kòntaktów z czesczima slawistama, przede wszëtczim z Pùrkynim ë Czelakòwsczim (Čelakovský). Òn miôł nôlepszą leżnosc do te, òb swòje wrocławsczé sztudia.
Cekôw są tekstë krajoznawczé ë jãzëkòznawczé. Pierszą ksążką w całoscë namienioną Kaszëbóm je „Zabëti kąt Słowiańsczi“ (Zapomenutý kout slovanský, 1894) Edwarda Jelinka.
Wiele placu Kaszëbóm wiedno namieniałë slawisticzné cządniczi. Pierszi z nich to Slovenin Frãcëszka Jezbera (wëchôdôł w latach 1862-64). Cządnik nen nie béł skôżóny pòlitiką ë ùznôwało (jak wikszosc Czechów w nym czasu) Kaszëbów za apartny nôród. Cządnik nen głosył téż drëgą teòriją – że je le blós jeden słowiańsczi nôród, na jaczi sã skłôdają Czeszë, Pòlôszë, Kaszëbi, Rëscë, Sôrbòwie, Chòrwacë ëtd.
Pierszi chto pòpùlarizowôł kaszëbską bôjkã béł Karol J. Erben, jaczi w swòjim zbierze lëdowëch bôjków wszëtczich nôrodów słowiańsczich ùmieszcziwô téż 20 kaszëbsczich lëdowëch dokazów. Dzél z nich dostôł òd F. Cenôwë. Zbiérk béł tak cekôw, że prócz wëdôwków w 1864. ë 1869. miôł 2. wëdanié w 1959. rokù!
Cządnik, jaczi je baro wôżny dlô kaszëbskò-czesczi łączbë, je to „Slovanský Přehled” (Słowiansczi Przezérk). W „Przehledze” bëłë drëkòwóné m.jn. tekstë ò samëch Kaszëbach, a téż ò tôklach jaczé Kaszëbi mają z pòlską władzą w midzëwòjnowim cządze. Antoni Frinta, jaczi wespółrobił przë nym cządnikù béł drëchã A. Majkòwsczégò ë L. Nôgla.
Jak pòdôwô Petr Lozowiuk (w prôcë z 1994 rokù) òd pòslédnégò dzesãclacégò 19. st do lat 30. 20. st. kaszëbską témiznã mòże trafic przede wszëtczim w nëch trzech cządnikach: Národopisný věstník českoslovanský, Věstník slovanských starožitností, Rozhledy literárni.
W 1912. rokù Kościński òpùblëkòwôł w gazéce „Dziennik Poznański” tekst ò kaszëbskò-czesczi łączbie ë czesczim zajinteresowanim kaszëbsczima sprawama. W nym samim rokù R. Wagnerowicz w cządniku „Świat Słowiański” drëkùje dosc dosebny artikel. Béł to tej czas jakbë pòdsëmòwaniô. Dosc tëli bëło ju ò Kaszëbach rzekłé. Chòc mést nôcekawszé jesz nie nadeszło.
Czechã jaczémù Kaszëbi baro wiele zawdzëczają béł wëżi rzekłi Antoni Frinta (1884-1975). Béł òn (chòc nié òn jeden dbë), że Kaszëbi są jednym z trzech nôbarżi zagrożonëch słowiańsczich nôrodów, òkòma Słowaków ë Łużëczanów. A chcemë le pamiãtac, że w nym czasu (do 1918. rokù) żóden słowiańsczi nôród ni miôł swòjégò państwa, prócz Rësków.
Frinta, jaczi w 1911. rokù béł pierszi rôz na Kaszëbach ë pòznôł A. Majkòwsczégò, stôł sã wnetka pierszim mést dolmaczã kaszëbsczi lëteraturë na czesczi, czej przełożił 2 wiérztë Majkòwsczégò ë 3 J. Karnowsczégò na czesczi. Òstałë wëdrëkòwóné w „Słowiańsczim Przezérkù” (1912). Pùzni miôł sympatëją za Zrzeszińcama ë béł baro „na czasu” za kaszëbsczima sprawama. Recenzowôł w „Przezérkù” m.jn. Pòmòrską Gramatikã F. Lorentza (1927). Czile razów òpisowôł téż kaszëbsczé cządniczi. Rôz napisôł w 1934: „Je to naprôwdã bùten szëkù, że niżóden z dzenników czë tidzenników pòlsczich, co wëchôdają na Pòmòrzim, nie namieni ni jednégò nórcëka kùlturalnym sprawóm autochtonicznégò lëdu kaszëbsczégò”.
Pò 2. swiatowi wòjnie wiele sã zmieniło. Stón kaszëbiznë zlësził sã, a kòmùnyscë nie dozwalelë na swòbòdną łączbã midzë lëdzama ë nôrodama. Òb czas stalëniznë nie bëło niżódny, prócz reprintu K. Erbena z pòłowë 19.st., pùblëkacëje w Czechach ò Kaszëbach. Pùzni ne zaczãłë pòmalinkù wëchadac, ale z wiele mniészą stëtkòscą jak przed wòjną. Łączba mògła bëc ùjawerniónô le w nôuce, stąd dosc tëli recenzëjów nôukòwëch prôców, Atlasu Jãzëkòwégò Kaszëbiznë czë Słowarza Zëchtë w czesczich ùczałich cządnikach.
Pò 1990. rokù, nie bëło wëbùchù zajinteresowaniégò kaszëbizną. Mòże Czeszë zajãlë sã dorôbianim a nie jinteresowelë sã bracynama z nordë? A mòże to më – Kaszëbi – nie jesmë rozkòscérzelë wiadło ò Kaszëbiznie? Dosc rzec, że na zôczątkù 90. lat kaszëbizną zajimelë sã ùczałi: Petr Lozowiuk ë Milosz Rzeznik (Miloš Řezník). Dzys ò Kaszëbach Czeszë mògą przeczëtac w cządnikach „Česko-lužický Věstník” (Czeskò-łużëcczi cządnik) ë „Na Vychod” (Na óst). Jeden ë drëdżi je wëdôwóny w Pradze. Nôlepi dzysô znónym kaszëbsczim pòétą je Róman Drzéżdżón, jaczégò karno lubòtników mô przedolmaczoné czile wiérztów do wiosennégò numra „Vestnika” ë terô prawie mësli ò dolmaczenim wikszi lëczbë dokazów młodégò kaszëbsczégò ùtwórcë.

P. Kąsk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!